v2007

2007 – 2010

LUETAAN YHDESSÄ – VI LÄSER TILLSAMMANS -kampanja

Luetaan yhdessä -kampanja rahoitettiin heijastinten myynnillä.

Vuonna 2007 käynnistyi vapaaehtoispohjalta Suomen UNIFEM ry:n ja Zonta International, piiri 20:n yhteiskampanja maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi. Zonta-järjestön osalta tämä oli myös järjestön Keltaisen Ruusun Kampanja vuosille 2007-2010.

Tavoite oli antaa suomen tai ruotsin kielen opetusta lukutaidottomille tai heikosti kieltä osaaville naisille ja tytöille. Oli huomattu, että tietyt maahanmuuttajaryhmät, mm pienten lasten äidit ja iäkkäät naiset, jäävät usein koulutuksen ulkopuolelle. Kampanjan avulla haluttiin myös edistää naisten ja tyttöjen yleistä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kampanja rahoitettiin pääasiassa Zonta-järjestön keräämillä varoilla, ja se toteutettiin täysin vapaaehtoisilla opettajavoimilla. Opetus perustui ns. Vantaan malliin, joka oli käynnistetty Myyrmäessä vuonna 2004.

Toiminta laajeni nopeasti eri puolille Suomea. Opetusryhmiä oli noin 80 kaikkiaan 27 paikkakunnalla. Syyskauden 2010 päättyessä opettajia oli 237 ja oppilaita 706. Oppituntien määrä kampanjan aikana oli 10179 tuntia, mikä vastaa 506 opintoviikkoa työvoimapoliittiseen koulutukseen rinnasteiseksi katsotun koulutuksen mukaan.
Opiskelijat saivat opiskelutarvikkeensa ilmaiseksi tai muodollisella korvauksella. Opettajille järjestettiin lukuisia seminaareja ja työpajoja heidän toimintansa tukemiseksi.

Kampanja sai tunnustusta ja tukea sekä valtiovallan että kuntien taholta. Yhteistyö viranomaisten kanssa oli tiivistä ja tuloksellista. Vapaaehtoistyötä tehtiin rinnakkain myös eri järjestöjen kanssa ja näin kasvatettiin yhteisiä verkostoja. Kampanja oli hyvin esillä tiedotusvälineissä.

Kampanjan tuomaa arvokasta tietoa maahanmuuttajien kotoutumiseksi on haluttu käyttää hyväksi. Useat kaupungit, yliopistot ja muut tahot kuulivat kampanjan edustajia asiantuntijoina omien hankkeittensa suunnittelussa ja se on myös toteutuksessa mukana.

Kampanjan ehkä suurimpia saavutuksia oli yleisen ymmärryksen lisääntyminen maahanmuuttajia kohtaan ja erityisesti halu saada nämä naiset ja tytöt tasavertaisiksi jäseniksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Se on osaltaan lisännyt organisoidun vapaaehtoistyön arvostusta uusien suomalaisten kotoutumisessa. Hankkeen saama julkisuus antanee edelleen vauhtia yleisemmälle yhteiskunnalliselle pohdinnalle siitä, mikä on jatkossa kolmannen sektorin vapaaehtoistyön merkitys koko yhteiskunnan kannalta. Siirtyykö yhä enemmän yhteiskunnallisia tehtäviä valveutuneiden naisten vapaaehtoisuuden varaan?

Luetaan yhdessä -kampanja jatkuu sellaisenaan Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä tuella vuosille 2011-2012. Hankkeen vetovastuu siirtyi vuoden 2011 alusta Suomen Akateemisten Naisten Liitolle, ja Zonta-järjestö ja UN Women jatkavat yhteistyökumppaneina.