Esipuhe

Zonta International

Lukijalle / Till läsaren

Zontajärjestö täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Toiminnan tavoitteilla ja periaatteilla on pitkät perinteet, ja ne ohjaavat edelleen työtämme tyttöjen ja naisten hyväksi.

Zontat tukevat naisten asemaa yhteiskunnassa. Naisten oikeudellinen asema ja asema politiikassa ja taloudessa vaatii vielä työtä.  Tuemme myös naisten terveyttä, koulutusta ja mahdollisuuksia eri ammateissa.

Vaalimme yhdessä eettisiä arvoja, toteutamme mm. palveluohjelmia – ja annamme keskinäistä tukea ja rakennamme yhteenkuuluvuutta.

Haluamme verkostoitua ja toimia myös kansainvälisesti rauhan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen puolesta. Meille oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla ovat tärkeitä.

Olemme koonneet piiri 20:n historiaa ja merkkipaaluja verkossa toimivaan aikajanaan. Aikajana ei suinkaan kata piirin ja kerhojen kaikkea toimintaa vuosikymmenten ajalta. Olemme valinneet siihen kerhoista saamastamme materiaalista sellaista aineistoa, joista syntyy kokonaiskuva toiminnasta.

Tervetuloa silmäilemään lyhyttä katsausta piirin toimintaan. Kannattaa kurkistaa myös nuolella varustettujen linkkien taakse. Sieltä löytyy tarinoita ja lisätietoa.

Aikajanaa voidaan täydentää tulevien vuosien tärkeillä teemoilla, tapahtumilla, tarinoilla ja tiedoilla. Siihen tarvitaan kaikkien ideoita ja tukea.

Helsingissä 8.11.2019
Eeva Larjomaa

Historiatoimikunta 2018-2020:

Eva Heikkilä, Zonta-kerho Hämeenlinna

Liisa Horttonen, Zonta-kerho Tuusula-Kerava-Järvenpää

Eeva Larjomaa, Zonta-kerho Helsinki I

Sinikka Sahi, Zonta-kerho Vantaa II

Kaarina Vuorivirta, Zonta-kerho Helsinki III

Kutsuttuna asiantuntijana on toiminut Erja Lindholm e-Clubista. Edellisellä kaudella työhön osallistui myös Nina Näsänen Zonta-kerho Hangö-Hangosta.

Kiitämme Eija Saloa aikajanan kääntämisestä englanniksi, Ann-Lis Henriksson-Santaharjua sen kääntämisestä ruotsiksi sekä Tiina Rebanea aikajanan teksteistä viroksi.

Näin liikut aikajanalla:
Linkit on merkitty aikajanaan punaisilla ja keltaisilla kolmioilla. Napauta linkki auki, toisella ja kolmannella tasolla on tarinoita ja linkkejä lisätietoon. Napauttamalla kuvaa näet useimmat kuvat suurempina.
Såhär kan du förflytta dig på tidslinjen:
Linkarna på tidslinjen har betecknats med gula trianglar. Klicka fram linken, på den andra och den tredje nivån finns texter och linkar till tilläggsinformation. Genom att klicka på bilden ser de flesta bilder i större format.

Zontaföreningen fyller nu i år sina 100 år. Verksamhetens mål och principer har långa traditioner och dessa traditioner styr fortfarande vårt arbete till fromma för flickor och kvinnor.

Zonta-medlemmarna stöder kvinnors ställning i samhället. Den rättsliga situationen för kvinnor i politiken och inom ekonomin kräver ytterligare arbete. Vi stöder också kvinnors hälsa, skolning och kvinnors förutsättningar inom olika yrken.

Tillsammans värnar vi om etiska värden, vi verkställer bl.a. serviceprogram – och vi ger stöd till varandra och vi bygger samhörighet.

Vi vill konstruera och bygga upp nätverk och verka också för att befrämja intrnationell fred och internationellt samförstånd. För oss är det av vikt att överallt respektera rättvisa och människorätt.

Vi har sammanställt en tidslinje där vi presenterar vårt distrikt 20 och dess historia och milstolpar för sociala media. Tidslinjen omfattar ingalunda all verksamhet inom distriktet och klubbarna under alla våra årtionden. Vi har valt att i denna linje presentera, från allt det material vi fått från klubbarna, ett urval av material som ger en helhetsbild av vår verksamhet.

Ni är välkomna att blicka på en kort översikt av distriktets verksamhet. Det lönar sig att kasta en blick också på de linkar som befinner sig bakom pilarna. Där hittar ni berättelser och tilläggsinformation.

Vi kan komplettera tidslinjen under de kommande åren med information om viktiga teman, tillställningar, berättelser och information. Till detta behöver vi ideér och stöd av alla.

Helsingfors den 8.11.2019
Eeva Larjomaa

Historiekommittéen 2018-2020:

Eva Heikkilä, Zonta-kerho Hämeenlinna

Liisa Horttonen, Zonta-kerho Tuusula-Kerava-Järvenpää

Eeva Larjomaa, Zonta-kerho Helsinki I

Sinikka Sahi, Zonta-kerho Vantaa II

Kaarina Vuorivirta, Zonta-kerho Helsinki III 

Erja Lindholm från e-Club ́en har fungerat som inbjuden expert. Under den förra terminen deltog också Nina Näsänen från Zonta klubben i Hangö i vårt arbete.

Vi tackar Eija Salo för att hon översatt tidslinjen till engelska, vi tackar Ann-Lis Henriksson-Santaharju för att hon översatt den till svenska och Tiina Rebane för översättningen till estniska.