KANNANOTOT JA JULKILAUSUMAT

NJKL julkilausuma 20.11.2017 Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017
NJKL vuosikokouksen julkilausuma presidentinvaalista 20.11.2017
Presidenttiehdokkaiden vastaukset

Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Naisten ja
tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen painopiste. Alkuvuodesta 2018 käytävissä
vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että
valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien
toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliiton vuosikokous haastaa presidenttiehdokkaat ja
median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.

”Tarvitsemme arvojohtajan, jonka pätevyyteen ja työhön sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen
olennaisesti kuuluu. Sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen mittari. Suomen valtionjohdon
on edistettävä sitä kunnianhimoisesti”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Haluamme
tasa-arvoteemat mukaan jokaiseen vaalikampanjaan, keskusteluun ja ehdokastenttiin”.

Naisjärjestöjen Keskusliitto lähetti presidenttiehdokkaille kyselyn, jossa kartoitettiin ehdokkaiden näkemyksiä
presidentin tehtävistä tasa-arvon edistäjänä sekä tasa-arvon tilasta Suomessa ja kansainvälisesti. Kyselyyn vastasivat
seuraavat ehdokkaat: Tuula Haatainen (SDP), Pekka Haavisto (Vihr.), Laura Huhtasaari (PS), Merja Kyllönen (Vas.),
Sauli Niinistö, Nils Torvalds (RKP) ja Matti Vanhanen (Kesk.).

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

NJKL julkilausuma 20.11.2017 NAISJÄRJESTÖT VAATIVAT NAISTEN MONINAISUUDEN TUNNISTAMISTA – TRANSLAKI UUDISTETTAVA

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017
NJKL vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017

Naisjärjestöt vaativat naisten moninaisuuden tunnistamista – translaki uudistettava

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja
aseman edistäminen vaatii naisten moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasaarvon
toteutuminen edellyttää, että yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen
ihmisryhmien tarpeista käsin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 400 000 naista vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista
ja translain välitöntä uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta
lisääntymiskyvyttömyyttä, ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta
useita huomautuksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n
ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat
Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista
käsittelevä komitea (CEDAW) on vuonna 2014 antamissaan loppupäätelmissä suosittanut epäkohdan
korjaamista pikaisella lakiuudistuksella. Voimassa oleva laki loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia,
oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen.

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 58 jäsenjärjestöä ponnistavat naisten
moninaisuudesta. Keskusliitto kokoaa yhteen eri-ikäisiä naisia eri koulutustaustoista ja ammattikunnista
ja toimii sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman ja oikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa. Jäsenjärjestöissämme ovat edustettuina naiset laajasti. Erilaiset näkökulmat ja kokemukset sekä
jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö ovat toimintamme ja asiantuntijuutemme keskeinen voimavara.
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Eva Biaudet Elina Suonio-Peltosalo Terttu Utriainen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

Zonta Says NO -kampanja 2017

Zonta Says NO –kampanja 2017

Zonta Says NO to Violence Against Women on Zonta Internationalin ja sen Suomessa ja Virossa toimivan Piiri 20 ja paikallisten Zonta-kerhojen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi.

Vuonna 2017 Zonta Says NO -kampanjan teemana on ihmiskauppa ja erityisesti uhrien tunnistaminen.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö. Lopputuloksena uhri ei voi toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ihmiskauppaa on myös luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi.

Ihmiskaupan uhreja on voitu pakottaa prostituutioon, hän on voinut joutua toimimaan seksiteollisuudessa tai seksiviihteessä tai ihmiskauppaan voi liittyä muutakin seksuaalista hyväksikäyttöä. Ihmiskauppa voi olla myös työhön pakottamista. Uhrilla voidaan teettää kohtuuttoman pitkiä työpäiviä ilman vapaa-aikaa, työstä saatu palkka voi olla liian alhainen ja työtehtävistä tai työskentelyolosuhteista on voitu valehdella. Ihmiskauppa voi olla myös avioliittoon tai muuhun perhesuhteeseen pakottamista, kerjäämiseen tai rikollisuuteen pakottamista tai ihmiselimillä ja –kudoksilla käytävää kauppaa.

Suomea sitoo Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen sopimus, jolla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan keskeisin haaste on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen.  Asianmukaisella tunnistamisella on ihmiskaupan uhrien kannalta ratkaiseva merkitys. Jos ihmiskaupan uhreja ei tunnisteta, heidän lainmukaiset oikeutensa apuun ja suojeluun eivät voi toteutua. Tunnistamattomat uhrit eivät ohjaudu heitä varten perustettuun auttamisjärjestelmään tai pääse osallisiksi muistakaan oikeuksistaan, kuten oikeudestaan jäädä maahan ihmiskaupan uhreina. Tunnistamattomuus voi johtaa uhrin rankaisemiseen laittomaan toimintaan osallistumisesta tai esimerkiksi laittomasta maahantulosta. Se voi johtaa myös mahdollisen ihmiskaupan uhrin maasta poistamiseen, hyväksikäytön jatkumiseen ja / tai uudelleen uhriutumiseen. Puutteet uhrien tunnistamisessa heijastuvat kielteisesti myös rikostorjuntaan ja muun ihmiskaupan vastaisen toiminnan onnistumismahdollisuuksiin.

Ihmiskaupan uhrien tilanne on viime vuosina tullut selkeämmin esille, kun Suomessa on alettu tunnistaa ihmiskauppaa paremmin. On huomattu, että ihmiskaupan uhreja todella on, ja lainvoimaisia tuomioitakin jo on. Kuitenkin ihmiskauppa on yhä harvinainen rikosnimike esitutkinnassa ja tuomioistuimissa.

Suomessa on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, jota hallinnoi Joutsenon vastaanottokeskus. Mikäli ihmiskaupan uhrilla on kotikunta, se vastaa auttamistoimien järjestämisestä. Myös monet järjestöt tarjoavat ihmiskaupan uhreille tukipalveluja.

Zonta International Piiri 20 haluaa kiinnittää huomiota julkisen hallinnon toimijoiden ihmiskaupan uhrien tunnistamisen parantamiseen ja auttamisjärjestelmän tuntemiseen. Myös kansalaisten olisi hyvä tietää, miten voi tunnistaa mahdollista ihmiskauppaa ja miten toimia.

Zontat haluavat vedota kunnallisiin päätöksentekijöihin ja johtaviin viranhaltijoihin sekä muihin paikallisiin toimijoihin, että nämä huolehtisivat vastuullaan olevista ihmiskaupan uhrien auttamiseen kuuluvista tehtävistä, jotta ihmiskaupan uhrit tunnistettaisiin ja heidät saataisiin auttamisjärjestelmän piiriin.  Lisäksi zontat haluavat tutustua ihmiskaupan uhrien auttamistoimiin omissa kotikunnissaan ja saada vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 1. Onko kartoitettu paikallinen ihmiskauppatilanne riskiryhmien tunnistamiseksi, relevanttien paikkojen ja kohteiden tunnistamiseksi sekä rikollisiin ja ihmiskaupan mahdollistavien henkilöihin liittyvien tietojen keräämiseksi?
 2. Onko ihmiskauppa sisällytetty paikalliseen rikoksentorjuntaohjelmaan tai kaupungin/kunnan turvallisuussuunnitelmaan?
 3. Onko kunnassa koottu tietoa ihmiskaupan uhreille ja riskiryhmille saatavilla olevista resursseista ja palveluista sekä omassa hallinnossa että ulkopuolisten toimijoiden tarjoamina.
 4. Onko kunnassa varmistuttu, että asiakastyötä tekevät ammattiryhmät ovat tietoisia ihmiskaupan tunnusmerkeistä ja että heitä on koulutettu aiheeseen liittyen?
 5. Onko kunnassa keskitetty varhaiseen tunnistamiseen ja selvitetty, minne mahdollinen ihmiskaupan uhri voidaan välittömästi ohjata?
 6. Onko kunnassa lisätty yleistä tietoisuutta ja järjestetty tiedotuskampanjoita haavoittuville ryhmille, ammattiryhmille ja yrityksille paikallisten tarpeiden ja tunnistettujen riskien pohjalta?
 7. Onko ennaltaehkäisevää työtä laajennettu koskemaan myös vähemmän tavanomaisia toimijoita, kuten taksinkuljettajia, kirjastovirkailijoita, terveystarkastajia jne.?
 8. Onko julkisiin hankintamenettelyihin sisällytetty eettiset vaatimukset ja sosiaalilausekkeet, jotta tavaroiden ja palvelujen alihankinnan yhteydessä esiintyvää hyväksikäyttöä ehkäistäisiin?

Kysymyksiä voi esittää pyytämällä tapaamista kunnan ao. viranhaltijoiden kanssa tai pyytämällä heitä kerhon kuukausikokoukseen. Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä paikallislehteen ja tarjota juttuaihetta lehdelle joko toimittajan tekemänä kunnan viranhaltijoiden haastatteluna tai toimittaja tulee mukaan tapaamiseen, jossa kerho esittää kysymykset ja toimittaja tekee tapaamisesta jutun.

16 aktivismipäivän aikana 25.11.-10.12.2017 piirin Facebook-sivuilla on ihmiskauppaan liittyviä päivityksiä, joita kerhot ja kerholaiset voivat halutessaan jakaa omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Kampanjaesite: Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Palkkatasa-arvo ja sote-uudistus

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 22.4.2017

Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Ouluun 22-23.4.2017 ja kiinnittävät erityisesti uusien kuntapäättäjien huomiota naispäättäjien määrään kunnan eri toimielimissä ja palkkatasa-arvoon naisten ja miesten välillä.

Naisilla on Suomessa keskimäärin korkeampi koulutus kuin miehillä. Siitä huolimatta naisia on merkittävästi vähemmän ylimmissä päätöksentekotehtävissä ja heidän euronsa on edelleen 10 – 20 % pienempi kuin miesten. Tämä johtuu useista, myös rakenteellisista seikoista, kuten työmarkkinoiden voimakkaasta eriytymisestä miesten ja naisten töihin ja niistä johtuvista koulutusvalinnoista, naisten suuntautumisesta määrä- ja osa-aikaisiin töihin työn ja perheen yhdistämisen vaikeuksien vuoksi ja siitä, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesta.

Naisten ammatit keskittyvät suuresti matalapalkkaisiin palvelu- ja hoiva-aloihin. Ajankohtaisessa sote uudistuksessa työpaikkoja siirtyy kunnilta maakuntahallintojen alaisuuteen. Zonta International Piiri 20 ry korostaa, että valmisteltava uudistus on oiva tilanne myös Eurooppalaisen Kuntien tasa-arvon peruskirjan velvoitteiden toimeenpanolle sote alalla.

Muutoksen yhteydessä on suoritettava sukupuolivaikutusten arviointi ja vähintään turvattava hoiva-alan nykyisten ammattilaisten työpaikat ja palkkataso. Se ei kuitenkaan riitä. Samassa yhteydessä on perusteltua arvioida kuinka yhden toimialan naisten ja miesten palkkauseroja voidaan kuroa vastaamaan työn ja koulutustason vaatimuksia yleisesti. Miesten ja naisten palkkatasa-arvon saavuttaminen edellyttää siis, että ennen sote uudistuksen valmistumista laaditaan lisäksi toimialalle asteittain toteutuva miesten ja naisten palkkojen yhdenvertaistamisohjelma vastaamaan muiden saman tasoisten ammattien vaatimuksia ja koulutustason edellytyksiä.

Lisätietoja:

Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piirin 20 puheenjohtaja
tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Irma Ertman
ZI:n  jäsen, Zonta-kerho Helsinki II:n varapj
ertman.irma@gmail.com

www.zonta.org  www.zonta.fi

Zonta International Piirin 20 toimialue on Suomi ja Viro, joissa tällä hetkellä Zonta-kerhoja on yhteensä 64.  Zontat ovat kiinnittäneet huomiota naisten ja lasten elämänlaadun parantamiseen muun muassa kannustamalla lahjakkaita tyttöjä opinnoissa, palkitsemalla monilla elämänaloilla ansioituneita naisia ja nostamalla esiin naisten aseman yhteiskunnassa. Piiri 20 ry on Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestö ja toimii yhteistyössä muiden naisten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa ajavien yhteistyötahojen kanssa.


 

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata

Zonta International Piiri 20 ry:n piirikokouksen julkilausuma 15.10.2016 Pärnussa

2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata

Tätä vaativat Zontat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden mukaan lukien tasa-arvon, tunnustamisen ja ihmisarvon kunnioittamisen nimissä. Matkalla yhdenvertaisuuteen Zonta International sanoo tänään ehdottoman Ei:n kaikelle naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle. Järjestö jatkaa vuonna 1919 alkanutta työtään naisten aseman parantamiseksi ja lopettaa vasta, kun tytöt ja naiset ovat saavuttaneet kaikkinaisen yhdenvertaisuuden lainsäädännössä, koulutuksessa, terveydenhoidossa urakehityksessä, kykyjensä hyödyntämisessä ja turvallisessa elämässä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää lainsäädäntöä tulee Virossa uudistaa ja lakien toimeenpanoa seurata erityisesti perheväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista koskevissa kysymyksissä määrätietoisesti. Yhteiskunnan asenteiden on muututtava lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Asennemuutokseen tarvitaan muutos koko yhteiskunnassa mukaan lukien kodit, koulut ja kaikki yhteiskunnalliset palvelut. Jokainen isä, veli ja mies on tervetullut turvallisen elämän rakentamiseen, sillä  miehet ja naiset yhdessä saavat aikaan suuria muutoksia ja hyvinvointia molemmille sukupuolille.

Viro ei ole vielä liittynyt Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskevaan sopimukseen. Sopimus on nimeltään Istanbulin sopimus ja se allekirjoitettiin vuonna 2011. Sopimuksen ratifiointi on Virolle välttämätön askel yhtenäistämään tähän asti hajallaan olleita ja vähäisiä voimavaroja väkivallasta vapaaseen yhteiskuntaan. Zonta International Piiri 20 ry on onnittelutervehdyksessään Viron uudelle presidentti Kersti Kaljuraidille välittänyt myös tarpeen Istanbulin sopimuksen ratifioinnista ja muusta naisten aseman parantamiseen liittyvistä tukitoimista. Suomessa puolestaan pitää huolehtia, että lain toimeenpanijat tuntevat lainsäädännön ja osaavat hoitaa oman osuutensa erityisesti perheväkivallan uhrien auttamisessa.

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piiri 20
email. tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20 Irma Ertman
email. ertman.irma@gmail.com

Lisätietoja Virosta antavat:

Zonta International Piiri 20 Liia Hänni email. liia.hanni@ega.ee
Zonta International Piiri 20 Ene Allik email. ene.allik@proman.fi

Zonta International Piiri 20 ry pitää 15.–16.10.2016 Pärnussa piirikokousta. Zonta International on toiminut jo neljännesvuosisadan Virossa ja Suomessa vuodesta 1934 alkaen. Tällä hetkellä Zonta kerhoja on yhteensä 65 Suomessa ja Virossa. Virossa Zonta toiminta alkoi tasavallan uudelleen itsenäistymisen myötä elokuussa 1991. Juuri samaan aikaan Tartossa perustettiin Suomen Zontien innoittamana ja tukemana Viron ensimmäinen Zonta-kerho. Nyt kerhoja toimii Tarton lisäksi myös Pärnussa, Viljandissa ja Tallinnassa.

Zontat ovat kiinnittäneet huomiota naisten ja lasten elämänlaadun parantamiseen myös Virossa ja Suomessa muun muassa kannustamalla lahjakkaita tyttöjä opinnoissa, palkitsemalla monilla elämänaloilla ansioituneita naisia ja nostamalla esiin naisten asema yhteiskunnassa. Väkivallasta kärsineille naisille ja lapsille on perustettu Virossa turvakoteja, niiden toimintaa on tuettu hankkimalla varoja väkivallan uhrien kuntoutukseen. vastaavaa työtä on tehty Suomessa jo pitkään.

www.zonta.fi  www.zonta.ee  www.zonta.org www.zontasaysno.com

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava

Zonta International Piirin 20 ry:n Piirihallituksen julkilausuma 16.4.2015

Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava

Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että kansalaisten taloudelliseen asemaan vaikuttavat muutokset kohdistuvat erityisesti julkisella sektorilla ja palvelualoilla työskenteleviin naisiin. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen väliaikainen leikkaus kohdentuu erityisesti naisiin. Heitä on julkisella sektorilla huomattavasti enemmän kuin miehiä. Vastaavaa miesvaltaisiin aloihin kohdistuvaa leikkausta ei ole tiedossa. Muutosten toteuttamisen yhteydessä sukupuolivaikutusten arviointia ei ole tehty kunnolla.

Kansantalouden saattaminen kasvu-uralle edellyttää, että naisten työllistymisestä pidetään yhtä hyvää huolta kuin miestenkin työllistymisestä. Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että naisten taloudellinen tilanne on Suomessa miehiä huonompi työllistymisen esteiden, palkkauksen epätasa-arvon ja palkkauksen epätasa-arvosta johtuvien eläkkeiden pienuuden vuoksi.

Nykyisessä kansantalouden tasapainottamistalkoissa on tunnistettava, että julkiset palvelut eivät ole pelkästään menoerä vaan ne tuottavat myös yhteiskuntaa ylläpitävää ja rakentavaa hyvinvointia. Välttämättömien julkisen talouden leikkausten ohella tulee luoda ohjelmia, jotka auttavat naisia pääsemään työelämään ja pysymään työelämässä sekä uudistamaan ammattitaitoaan yhteiskunnan muutosten tarvitsemalla tavalla. Zonta International Piiri 20 esittää, että työvoimapalveluissa varmistetaan riittävän laaja-alaisen tiedon antamista työelämästä sekä itsetuntemusta vahvistavia verkostoitumismahdollisuuksia työttömäksi joutuneille. Vahvistunut itsetunto mahdollistaa ponnistelut työn saamiseksi ja elämässä selviytymiseksi yksityiselämän monissa paineissa.

Valtionhallinnon ja työmarkkinajärjestöjen viimeaikaiset toimenpiteet ovat omalta osaltaan huonontamassa naisten taloudellista asemaa ja tulevaisuutta. Näyttää siltä, että eri toimenpiteiden sukupuolivaikutuksia ei ole arvioitu tai niistä ei välitetä. Zonta International Piiri 20 korostaa, että tällaiseen toimintatapaan on saatava muutos. Naisten osaaminen, työllisyys ja tulot ovat osa menestyksellistä kansantaloutta. Yhteiskunnallisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja lainvalmistelussa sukupuolivaikutukset on jatkossa tutkittava nykyistä huolellisemmin.

Rauma 16.4.2016

Zonta International Piiri 20 ry:n piirihallitus

Lisätietoja:
Governor Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry, 040 575 1547, email: governor@zonta20.org

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Siirtolaisuutta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016

SIIRTOLAISUUTTA (MUUTTOLIIKETTÄ) KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER)

MÄÄRITELMÄT

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (International Organization for Migration/IOM) mukaan siirtolaisuus on yhden henkilön tai henkilöryhmän liikkumista, joko yli kansainvälisen rajan tai jonkin valtion sisällä. Se on väestön liikkumista, joka käsittää ihmisten liikkumisen missä tahansa muodossa, riippumatta sen pituudesta, koostumuksesta ja syistä; siihen sisältyy pakolaisten ja sotapakolaisten maahanmuutto, taloudellisista tai muista syistä muuttavat, mukaan lukien perheiden yhdistäminen.

Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee maahanmuuttajan yksilöksi, joka on asunut toisessa maassa enemmän kuin vuoden, riippumatta syistä – olivatpa ne vapaaehtoisia tai pakon sanelemia – tai keinoista, joita on käytetty muutossa – olivatpa ne tavanomaisia tai epätavallisia. IOM erittelee lukuisat erityyppiset maahanmuuttajat seuraavasti:

 • Taloudellisista syistä muuttava: henkilö, joka jättää vakituisen asuinpaikkansa asettuakseen kotimaansa ulkopuolelle parantaakseen elämänlaatuaan tai työllistyäkseen. Tätä termiä käytetään usein erottamaan maahanmuuttajat pakolaisista, jotka pakenevat vainoa, ja sitä käytetään myös ihmisistä, jotka pyrkivät johonkin maahan ilman laillista lupaa.
 • Tilastoitu maahanmuuttaja: maahanmuuttaja, joka on tullut maahan laillisesti ja jää maahan asumaan hänelle myönnetyn maahanmuuttoluvan ehtojen mukaisesti.
 • Epätavallinen maahanmuuttaja: henkilö, jolla ei ole juridista asemaa kauttakulku-. tai isäntämaassa, mikä johtuu luvattomasta maahantulosta, maahanmuuttoehtojen rikkomisesta, tai viisumin vanhentumisesta.
 • Ammattitaitoinen maahanmuuttaja: maahanmuuttajatyöntekijä, jolle taitojensa tai hankitun ammattipätevyyden johdosta annetaan etusija isäntämaahan pääsyyn ja johon sen vuoksi kohdistuu vähemmän oleskelun pituutta, työpaikan vaihtoa ja perheen yhdistämistä koskevia rajoituksia.
 • Väliaikainen maahanmuuttajatyöntekijä: ammattitaitoinen, vähemmän koulutettu, tai ammattitaidoton työntekijä, joka viipyy kohdemaassa tietyt ajanjaksot, kuten jokaisen työntekijän henkilökohtaisessa  työsopimuksessa, tai yrityksen palvelusopimuksessa määritellään.

Näihin luokitteisiin voidaan myös sisällyttää turvapaikanhakijat ja pakolaiset, joiden erona on se, että turvapaikan hakijat eivät odota palaavansa omaan maahansa, kun taas pakolaiset ovat usein sotaa pakoon lähteneitä ja toivovat voivansa palata sitten kun olosuhteet sen sallivat.

TAUSTA

Maailmanpankin mukaan enemmän kuin 250 miljoonaa ihmistä työskenteli vuonna 2014 syntymämaansa ulkopuolella, ja enemmän kuin 750 miljoonaa ihmistä muutti omien maittensa sisällä. Globaali maksusuoritusvirta (raha, jonka maahanmuuttajat lähettivät kotimaihinsa) oli arviolta US$583 miljardia vuonna 2014, ja siihen sisältyi US$4,36 miljardia kehitysmaihin. Kehitysasiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että muuttuvat väestötilastot, globalisaatio ja ilmastonmuutos lisäävät siirtolaisuuspaineita sekä maiden rajojen sisällä että yli rajojen.

Naisten osuus on tällä hetkellä noin puolet näistä 250 miljoonasta  maahanmuuttajasta ja joissakin maissa osuus on jopa 70 tai 80 prosenttia, UNFPAn mukaan. Olivatpa naiset sitten määräysten mukaisia tai niiden vastaisia maahanmuuttajia, riskinä heidän kohdallaan on välittäjien ja työnantajien harjoittama taloudellinen hyväksikäyttö sekä fyysinen ja seksuaalinen väkivalta ilman, että he voisivat saada minkäänlaista juridista suojelua tai oikeutta.

Naismaahanmuuttajat joutuvat usein vähäarvoisiin ja huonopalkkaisiin tuotanto- ja palvelutehtäviin ja talouselämän sääntelyn ulkopuolella toimiville sektoreille, kuten kotitalouksien huoltotöihin, missä heidän osanaan ovat lisäksi turvattomuus ja ihmisoikeusloukkaukset, joihin sisältyy niin  fyysistä, psykologista  kuin seksuaalistakin väkivaltaa ja/tai liian pitkät työajat ilman lepoa tai lisäpalkkaa. Paperittomat tai laittomasti maahan tulleet pelkäävät kuitenkin usein hakea apua kun heidän oikeuksiaan poljetaan, pidätyksen tai lähtömaahan palauttamisen pelosta. Rajoitettu terveys- ja koulutuspalvelujen piiriin pääsy ja perheestä erossaolo voivat myös aiheuttaa pitkäkestoisia kielteisiä vaikutuksia naisten ja heidän lastensa terveyteen ja hyvinvointiin, kun taas rajoitettu varainhoitopalvelujen ja tuotteiden saatavuus sekä kotimaassa että vastaanottajamaassa, raha-asioiden hoidon osaamisen puute ja riittämätön tuki mahdollisuuksien rakentamiseen, sijoitusten tai tulojen monipuolistamiseen vähentävät naisten kykyä hyötyä ansioistaan.

JULKILAUSUMA

Zonta International on järjestö, joka voimaannuttaa naisia maailmanlaajuisesti ja paikallisesti ja edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Riippumatta siitä pakenevatko maahanmuuttajanaiset kotimaistaan välttääkseen aseellisia konflikteja, hyväksikäyttöä, luonnonmullistusten tai inhimillisten kriisien jälkivaikutusta, vai onko se heidän oma valintansa heidän etsiessään parempia taloudellisia mahdollisuuksia, maahanmuuttajanaiset joutuvat moninaisille riskeille alttiiksi.

Globaalin muuttoliikkeen jatkaessa lisääntymistään, Zonta International vetoaa kaikkiin hallituksiin, että ne kiinnittäisivät huomionsa niihin uhkiin, jotka kohdistuvat maahanmuuttajanaisten ja -työntekijöiden  ihmisoikeuksiin ja:

 • sitoutuisivat antamaan tarvittavaa apua ja resursseja, jotta saavutettaisiin ne tavoitteet ja kohteet, jotka on esitetty kestävän kehityksen tavoitteissa, erityisesti tavoite 5, ”Saada aikaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja voimaannuttaa kaikkia naisia ja tyttöjä,” mikä käsittää kaikki naisten ihmisoikeuksien ja naisten voimaannuttamisen eri näkökohdat ja joita tulisi soveltaa myös maahanmuuttajanaisiin. On otettava huomioon sellaisten naispakolaisten haavoittuvuus, jotka ovat raskaana ja synnyttävät ja on huolehdittava erityisesti siitä, että he saavat suojelua ja terveyspalveluita.
 • Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää tavoitteeseen 8, ”Edistää kestävää ja kattavaa taloudellista kasvua, tuottavaa täystyöllisyyttä ja soveliasta työtä kaikille”sekä tavoitteeseen 10, ”Vähentää epätasa-arvoa maitten välillä,” mikä sisältää seuraavat kohteet, jotka koskevat maahanmuuttoa Ja maahanmuuttajien oikeuksia:
 • Suojella työoikeuksia ja edistää vaarattomia ja turvallisia työympäristöjä kaikille työntekijöille mukaan lukien maahanmuuttajatyöntekijät, erityisesti maahanmuuttajanaiset ja ne jotka ovat uhanalaisissa töissä.
 • Edesauttaa ihmisten järjestäytynyttä, vaaratonta, laillista ja vastuullista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta hyvin suunniteltujen ja hallinnoitujen menettelytapaohjeiden mukaisesti.
 • On käytettävä olemassa olevia, kansainvälisiä sitoumuksia suojaamaan naismaahanmuuttajien oikeuksia, mukaan lukien
 • YK:n yleissopimus, joka koskee kaikkien maahanmuuttajatyöntekijöiden ja heidän perheittensä oikeuksien suojelua, mikä on avainsopimus maahanmuuttajien oikeuksien turvaamiseksi.
 • Yleissopimus, joka koskee kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän eliminoimista (CEDAW) ja sen yleissuositus numero 26, joka koskee naispuolisia maahanmuuttajatyöntekijöitä ja joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajanaisten suojelua kaikissa tilanteissa, mukaan lukien myös laittomasti maahan tulleet.
 • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus 189, joka edistää kunnollisia työolosuhteita kotitaloustyöntekijöille.
 • Kaikkien toimenpiteiden tulosten seuranta ja raportointi.
 • On pyrittävä saamaan mukaan kaikki NGO-kansalaisjärjestöt ja muut yhteiskunnalliset toimijat suojelemaan ja edistämään maahanmuuttajien ihmisoikeuksia.

Alkuperäinen teksti tästä |PDF|

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Ihmiskauppaa koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016

IHMISKAUPPAA KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER) MÄÄRITELMÄT

Artikla 3(a) YK:n lisäpöytäkirjassa, joka koskee ihmiskaupan estämistä, lopettamista ja rankaisua hyväksyttiin osaksi järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden vastaista sopimusta. Se käyttää termiä ”Trafficking in Persons”, kun taas vastaava Euroopan neuvoston sopimus toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan, CET 197, joka hyväksyttiin vuonna 2005, käyttää termiä ”Trafficking in Human Beings”. Tämän dokumentin alkukielisessä versiossa on käytetty YK:n termiä, mutta kummankin termin puitteissa puhutaan samasta asiasta, ihmiskaupasta.

Ihmiskaupalla tarkoitetaan henkilöiden rekrytointia, kuljetusta, siirtämistä, piilottamista, tai vastaanottamista uhkauksin tai pakottamalla tai muilla pakkokeinoilla, sieppaamalla, petoksella, vilpillä, vallan väärinkäytöllä, tai suojatonta asemaa hyväksi käyttäen, tai hyväksikäyttötarkoituksessa antamalla tai vastaanottamalla rahaa tai etuisuuksia sellaisen henkilön suostumuksen saamiseksi, jolla on valta päättää toisen henkilön puolesta. Hyväksikäyttöön sisältyy vähintään toisten prostituution hyväksikäyttö, tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai -palvelut, orjuus tai sen kaltaiset käytännöt, alistaminen tai elinten poisto.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston (UNODC) mukaan maahanmuuttajien salakuljetus on rikos, johon liittyy taloudellista, tai muuta materiaalista etua vastaan, laittoman maahantulon järjestäminen johonkin valtioon henkilölle, joka ei ole asianomaisen maan kansalainen tai siellä vakinaisesti asuva.

TAUSTA
Ihmiskauppa ja maahanmuuttajien salakuljetus koskee melkein jokaista maata maailmassa, joko lähtö-, läpikulku-, tai määrämaana uhreille, riippuen erilaisista taloudellisista, kulttuurisista ja historiallisista tekijöistä, joihin kuuluvat, mutta eivät rajoitu, sukupuolinen syrjintä, köyhyys ja koulutuksen puute.

Ihmiskauppa on tuottavaa liiketoimintaa. Sellaiset ihmiskauppiaat tarjoutuvat usein kuljettamaan jonkun henkilön johonkin maahan, mutta sitten pakottavat hänet tilanteeseen, jossa voivat käyttää häntä hyväksi. Huolimatta erilaisista ihmiskauppaoperaatioista, ihmiskauppiailla on kaikille yksi yhteinen avainpiirre: liiketoiminta, joka liittyy uhrien hyväksikäyttöön. Suurin osa ihmiskaupasta tähtää taloudellisen edun hankkimiseen siitä työstä ja palveluksista, jotka on kiristetty uhreilta.

Ero maahanmuuttajasalakuljetuksen ja ihmiskaupan välillä voi olla vaikeasti määriteltävissä ja usein se on osittain päällekkäistä, mutta ihmiskaupan ja maahanmuuttajien salakuljetuksen välillä on kuitenkin neljä olennaista eroa:

Suostumus: Maahanmuuttajasalakuljetus, samalla kun se on usein vaarallista ja alentavaa, tapahtuu asianomaisen suostumuksella. Ihmiskaupan uhrit eivät joko ole koskaan antaneet suostumustaan tai ovat alkuun suostuneet, mutta suostumuksesta on tullut merkityksetön ihmiskauppiaiden pakottavien, petollisten, tai väkivaltaisten toimenpiteiden johdosta

Hyväksikäyttö: Maahanmuuttajien salakuljetus päättyy kun maahanmuuttaja saapuu määränpäähänsä, ihmiskauppaan sisältyy jatkuva hyväksikäyttö.

Maiden rajat ylittävä toiminta: Salakuljetus on aina maiden rajat ylittävää, ihmiskauppaa voi tapahtua jonkun maan sisällä tai se on rajat ylittävää.

Voittojen lähde: Salakuljetustapauksissa voitot saadaan kuljetuksesta tai laittoman maahantulon tai oleskelun järjestämisestä jollekin henkilölle toisessa maassa, ihmiskaupan voitot ovat peräisin hyväksikäytöstä.

UNODCin vuonna 2014 julkaiseman maailmanlaajuisen raportin mukaan:
¤ Vuosina 2010-2012 uhreja 152:sta maasta löydettiin 124:ssä maassa.
¤ 49% paljastuneista ihmiskaupan uhreista on aikuisia naisia; 21% on alle 18-vuotiaita tyttöjä.
¤ 79% naispuolisista uhreista on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, 14% pakkotyön uhreja.
¤ Alle 18-vuotiaiden tyttöjen ihmiskauppa on lisääntymässä.

Yli 90:llä maalla on nykyisin lainsäädäntö, joka kriminalisoi ihmiskaupan, mutta lakeja ei ole asianmukaisesti toteutettu tai saatettu voimaan, jolloin tuloksena on hyvin vähän tuomioita. Vaikka monet maat ovat säätäneet uusia ja päivitettyjä lakeja sitten YK:n vuoden 2003 lisäpöytäkirjan ihmiskauppaa vastaan, mitään kansainvälisen rikosoikeuden lisääntyneitä reaktioita tähän rikokseen ei ole ollut havaittavissa viimeisten 12 vuoden aikana. Ilman kovia rikosoikeudellisia reaktioita ihmiskauppa pysyy matalan rIskin ja korkean voiton toimintana.

JULKILAUSUMA
Zonta International on järjestö, joka voimaannuttaa naisia maailmanlaajuisesti ja paikallisesti ja edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Vuonna 2002 Zonta Internationalin yleiskokous (Convention) hyväksyi päätöslauselman ihmiskaupasta tukeakseen YK:n ylikansallista, järjestäytynyttä rikollisuutta vastustavan sopimuksen lisäpöytäkirjan ”Ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten, estäminen, lopettaminen ja rankaisu” ratifioimista. Lisäpöytäkirja astui voimaan 25. joulukuuta 2003 ja vuonna 2007 Zonta International julkaisi ensimmäisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan vastustamista koskevan julkilausumansa.

Tänään ihmiskauppa on vakava pulma koko maailmassa. Zonta International haluaa sen vuoksi painottaa asennoitumistaan ihmiskauppaan ja vaatii, että kaikki hallitukset:

¤ Hyväksyvät ja noudattavat YK:n lisäpöytäkirjan ”Ihmiskaupan estäminen, lopettaminen ja rankaisu” määräyksiä, samoin kuin Euroopan neuvoston vastaavaa sopimusta toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan, CETs 197. (Yllämainittu YK:n lisäpöytäkirja tunnetaan myös Ihmiskauppalisäpöytäkirjana, joka on yksi Palermon kolmesta lisäpöytäkirjasta.)
¤ Saattavat kansallisen lainsäädännön yhdenmukaiseksi lisäpöytäkirjan ja sopimuksen kanssa. Mitään rikosta ei saisi jättää rankaisematta.
¤ Toteuttavat riittävät ja johdonmukaisesti sovellettavat rikosoikeudelliset toimenpiteet, jotka johtavat uhrien tunnistamiseen ja suojeluun ja ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien syytteeseenpanoon ja tuomitsemiseen.
¤ Valvovat ja ottavat mukaan toimintaan samanmielisiä kansalaisjärjestöjä (NGOs) ja muita yhteiskunnan toimijoita, jotka seuraavat sekä toimenpiteitä mihin ryhdytään että tuloksia päätöslauselmien ja sopimusten tehokkaaksi toteuttamiseksi.
¤ Kouluttavat poliisiviranomaisia ja rikosoikeuksien henkilökuntaa noudattamaan asiaankuuluvia menettelytapoja uhrien turvallisuuden takaamiseksi, heidän yksityisyytensä suojelemiseksi ja heidän turvallisuutensa varmistamiseksi todistajina.

Alkuperäinen teksti tästä |PDF|

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Prostituutiosta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016

PROSTITUUTIOTA KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER)

MÄÄRITELMÄ
Tässä asiakirjassa prostituutio määritellään seuraavasti: ”Seksin osto ja myynti rahasta, tai tavaraa tai palveluja vastaan, joko säännöllisesti tai satunnaisesti”.

TAUSTA
Prostituutiota esiintyy monessa muodossa ja se koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta. sillä on pitkät perinteet ja se on pääasiassa kysyntävoittoista. On kuitenkin huomattava, että ostajat puuttuvat kun asiaa määritellään tai siitä keskustellaan. Ensisijaisesti miehet ostavat ja naiset tarjoavat seksiä. Globaali talous ja internet ovat luoneet uusia toimintapaikkoja ja edistäneet prostituution lisääntymistä.

Vapaaehtoisen ja pakkoprostituution välille ei ole mahdollista vetää tarkkaa rajaa. Keskinäisen sopimuksen perusteella toimivat aikuiset saattavat olla mukana prostituutiossa vapaaehtoisesti. Lapset eivät voi antaa suostumusta, he ovat aina suojattomia ja heitä täytyy suojella prostituutiolta. Pakkoprostituutiossa ihmisiä käytetään hyväksi erilaisin keinoin, kuten väkivalta, pakottaminen ja suojattoman hyväksikäyttö.

Prostituutio saattaa myös olla oleellinen osa naisten ihmiskaupassa. Maidenväliset ja sisäiset konfliktit sekä epätasa-arvoiset sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet saattavat aiheuttaa suojattomien ihmisten muuttoliikettä. Organisoitu rikollisuus saattaa usein panna alulle tällaisen muuttoliikkeen, tai käyttää sitä hyväkseen. Köyhyys ja huumeriippuvuus ovat tavallisia uhrien joukossa, jotka usein päätyvät pakkoprostituutioon.

Prostituutiota pidetään yleisesti haitallisena sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Se on uhka ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, eikä vähiten HIV-tartuntojen ja muiden sukupuoliyhteyden kautta leviävien sukupuolitautien johdosta.

Prostituution estämiskeinot vaihtelevat maittain ja ne voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 •  Kriminalisoimalla

* ´seksin myynti’ pyritään tavallisesti estämään epäjärjestystä ja julkista häiriötä. Tämä on tehotonta; kriminalisointi halventaa prostituoituja yhä enemmän ja estää yritykset puuttua terveyskysymyksiin.

*  ’seksin ostaminen’, ’Pohjoismainen malli’ on onnistunut jollain tavalla ja vaikuttanut ihmiskauppaan ehkäisevästi. Yleinen mielipide on alkanut tukea sitä myös muissa maissa.

Luopuminen prostituution kriminalisoinnista tähtää usein ’rajoittamiseen ja kontrolliin’, turvallisempiin toimintatapoihin ja sosiaaliturvaan prostituoiduille. Tutkimukset osoittavat, että prostituoitujen terveys ja hyvinvointi jäävät alle väestön yleisen tason ja rikosnimikkeestä luopuminen on myös osoittautunut ihmiskauppaa edistäväksi.

Kriminalisointi, sen enempää kuin kriminalisoinnista luopuminenkaan eivät ole osoittautuneet prostituutiota estäviksi toimenpiteiksi. Estometodit vaativat lisätutkimuksia ja seurantaa ja tähän mennessä saavutetut tulokset osoittavat selvästi, että nykyinen lainsäädäntö ei ole riittävä.

Viittaukset:

– www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf

– www.government.nl/documents-and-publications/reports/2015/06/01/prostitution-in-thenetherlands-in-2014.html

– www.aic.gov.au/publications/current%20series/tandi/461-480/tandi464.html

– www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-avsexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049 (sivut 29-44)

– www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang–en/index.htm
JULKILAUSUMA

Zonta International on järjestö, joka on sitoutunut voimaannuttamaan naisia globaalisti ja paikallisesti ja edistämään oikeudenmukaisuutta ja universaalia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Zonta International vaatii hallituksia:

 •  käsittelemään prostituutiota ja siihen liittyviä kysymyksiä ihmisoikeusnäkökulmasta. Naiset eivät ole hyödykkeitä, he ovat ihmisiä ja heillä on oikeus ihmisarvon mukaiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoon.
 • suojelemaan lapsia (jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä) kaikenkaltaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väärinkäytöltä, kuten YK:n Lasten oikeuksien sopimus, Artikla 34, ja lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevä lisäpöytäkirja yksilöivät.
 • ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, lainsäädäntö mukaan lukien, naisten ihmiskaupan eri muotojen ehkäisemiseksi (kansallisesti tai yli rajojen), ja naisten prostituution hyväksikäytön lopettamiseksi YK:n naisten kaikkinaisen syrjinnän eliminoimista koskevan yleissopimuksen mukaisesti, CEDAW, Artikla 6, sekä Euroopan Neuvoston yleissopimuksen mukaisesti toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan, CETs 197,  ja Euroopan Neuvoston yleissopimuksen mukaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämiseksi ja vastustamiseksi (Istanbulin sopimus).

Käännös englanninkielestä: Eija Salo, PID Centurion 2014-2016 Zonta international District 20

Alkuperäinen teksti tästä |PDF|

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Zonta Says NO – Ei lapsiavioliitoille julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N JULKILAUSUMA 10.12.2015

ZONTA SAYS NO — EI LAPSIAVIOLIITOILLE

YK:n yleiskokous suositti marraskuussa 2014, että sen jäsenmaat kieltävät lapsiavioliitot, joiksi luetaan alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten solmimat avioliitot. YK:n ihmisoikeusneuvosto on jo 10.10.2013 antanut jäsenmailleen suosituksen lapsiavioliittojen lopettamisesta vuoteen 2030 mennessä. YK myös toivoo, että jäsenmaat varmistaisivat kaikin keinoin, että avioliitot solmitaan vapaaehtoisesti. Päätöslauselma on suunnattu erityisesti kehitysmaille, joissa osassa jopa kolmannes tytöistä avioituu ja saa lapsia alaikäisenä. Lapsiavioliitot eivät kuitenkaan ole harvinaisia Suomessa ja Virossakaan.

Suomen avioliittolain mukaan alle 18-vuotiaalle on mahdollisuus antaa erityisistä syistä lupa avioliiton solmimiseen. Yleisimmät perusteet erityisluvan hakemiselle ovat uskonnollinen vakaumus ja raskaus. Suomen avioliittolaissa ei ole alaikärajaa avioitumiselle. Useimmissa Euroopan maissa avioitumisen alaikäraja on 16 vuotta. Virossa alaikäraja on 15 vuotta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa avioitui vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta, joista 869 oli tyttöjä. Enemmistö erityisluvista on myönnetty 17-vuotiaille. Silti joukossa on ollut 27 tyttöä, jotka ovat olleet vain 14–15-vuotiaita avioliiton solmiessaan. Siitä huolimatta, että alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viime vuosina, ovat lapsiavioliitot sosiaalinen ilmiö, joka ei kuulu oikeusvaltioon.

Zonta International Piiri 20 tukee lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan ponnisteluja avioliittolain muuttamiseen siten, että laista poistetaan mahdollisuus erityisistä syistä antaa lupa alle 18-vuotiaalle avioliiton solmimiseen. Lapsiavioliittojen kieltämistä on valmisteltu ja asiaa on käsitelty myös syksyllä 2015 eduskunnassa. Lakiehdotusta alle 16-vuotiaiden avioliittojen kieltämisestä ei kuitenkaan vieläkään ole tulossa eduskunnan päätettäväksi.

Maailmanlaajuisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi järjestettävän Zonta Says NO -kampanjan puitteissa Zonta International Piiri 20:n piirihallitus esittää, että Suomessa ja Virossa muutetaan lakeja mahdollisimman pikaisesti niin, etteivät lapsiavioliitot ole enää mahdollisia. Suomessa ja Virossa ei ole syytä odottaa YK:n tavoitevuotta 2030. Varhainen avioliitto on alaikäisen elämän mullistava asia, joka samalla vie mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja saada koulutusta. Raskaudella, joka alaikäisenä solmittuun avioliittoon usein liittyy, voi olla haitallisia vaikutuksia sekä nuorille äideille että heidän lapsilleen. Lapsiavioliitot mahdollistavat laillistetun lapsen seksuaalisen hyväksikäytön toisen osapuolen ollessa alle 16-vuotias. Tästä syystä Zonta International Piiri 20 sanoo EI lapsiavioliitoille.

Seuraa Zonta Says NO -kampanjaa:  www.zonta.fi, www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20, www.twitter.com/zontaDistrict20 tai Instagramissa zontad20.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, governor Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry, puh. 040 575 1547, email: governor@zonta20.org

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Posted in Julkilausumat | Leave a comment