Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava

Zonta International Piirin 20 ry:n Piirihallituksen julkilausuma 16.4.2015

Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava

Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että kansalaisten taloudelliseen asemaan vaikuttavat muutokset kohdistuvat erityisesti julkisella sektorilla ja palvelualoilla työskenteleviin naisiin. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen väliaikainen leikkaus kohdentuu erityisesti naisiin. Heitä on julkisella sektorilla huomattavasti enemmän kuin miehiä. Vastaavaa miesvaltaisiin aloihin kohdistuvaa leikkausta ei ole tiedossa. Muutosten toteuttamisen yhteydessä sukupuolivaikutusten arviointia ei ole tehty kunnolla.

Kansantalouden saattaminen kasvu-uralle edellyttää, että naisten työllistymisestä pidetään yhtä hyvää huolta kuin miestenkin työllistymisestä. Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että naisten taloudellinen tilanne on Suomessa miehiä huonompi työllistymisen esteiden, palkkauksen epätasa-arvon ja palkkauksen epätasa-arvosta johtuvien eläkkeiden pienuuden vuoksi.

Nykyisessä kansantalouden tasapainottamistalkoissa on tunnistettava, että julkiset palvelut eivät ole pelkästään menoerä vaan ne tuottavat myös yhteiskuntaa ylläpitävää ja rakentavaa hyvinvointia. Välttämättömien julkisen talouden leikkausten ohella tulee luoda ohjelmia, jotka auttavat naisia pääsemään työelämään ja pysymään työelämässä sekä uudistamaan ammattitaitoaan yhteiskunnan muutosten tarvitsemalla tavalla. Zonta International Piiri 20 esittää, että työvoimapalveluissa varmistetaan riittävän laaja-alaisen tiedon antamista työelämästä sekä itsetuntemusta vahvistavia verkostoitumismahdollisuuksia työttömäksi joutuneille. Vahvistunut itsetunto mahdollistaa ponnistelut työn saamiseksi ja elämässä selviytymiseksi yksityiselämän monissa paineissa.

Valtionhallinnon ja työmarkkinajärjestöjen viimeaikaiset toimenpiteet ovat omalta osaltaan huonontamassa naisten taloudellista asemaa ja tulevaisuutta. Näyttää siltä, että eri toimenpiteiden sukupuolivaikutuksia ei ole arvioitu tai niistä ei välitetä. Zonta International Piiri 20 korostaa, että tällaiseen toimintatapaan on saatava muutos. Naisten osaaminen, työllisyys ja tulot ovat osa menestyksellistä kansantaloutta. Yhteiskunnallisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja lainvalmistelussa sukupuolivaikutukset on jatkossa tutkittava nykyistä huolellisemmin.

Rauma 16.4.2016

Zonta International Piiri 20 ry:n piirihallitus

Lisätietoja:
Governor Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry, 040 575 1547, email: governor@zonta20.org

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.