LISA ANDSTRÖM -STIPENDIT
NYT HAETTAVISSA

Kevään 2021 haun teemat ovat

1.Naisten ja lasten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen digitaalisilla terveyspalveluilla
2.Pandemian vaikutukset perheiden elämään
3.Sosiaalisen läheisyyden edistäminen fyysisen etäisyyden aikana kulttuurin keinoin

Jaettavana on 3-6 stipendiä suuruudeltaan 2000- 4000 euroa. Stipendit myönnetään Suomessa ja Virossa asuville naisille tutkimukseen, jatko- tai PD- koulutukseen tai koulutukseen liittyviin projekteihin. Jaettava summa on 15.000 euroa.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.5.2021 klo 22.00 mennessä.

Hakemuslomake löytyy tältä sivulta ja tietoa on myös Aurora-tietokannasta täältä!

Stipendit jaetaan Imatralla 9.10.2021.

Lisätietoa tarvittaessa anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström – stipendit rahoitetaan Lisa Andström rahastosta lue lisää tästä!

LISA ANDSTRÖM Scholarships
to Apply for NOW!

Spring 2021 themes are:

1.Promoting the health and well-being of women and children through digital health services
2.The impact of the pandemic on family life
3.Promoting social proximity during physical distance through cultural means

There are 3-6 scholarships in the amount of 2000-4000 euros. Scholarships are awarded to women living in Finland or Estonia for research, further education or PD training or projects related to training. The amount to be distributed is, 15.000 euros

Applications, along with the required supporting documentation must be received no later than 22.00 o’clock May 1, 2021.

The application form can be found in the Aurora database here!

Scholarships will be handed out in Imatra on October 9, 2021.

If additional information is needed, please contact  anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström scholarships are funded by the Lisa Andström fund, please read more here!

Lisa Andström- stipendierna
kan sökas nu

Teman för våren 2021 är följande:

1.Främja hälsa och välbefinnande för kvinnor och barn genom digitala hälsovårdstjänster
2.Pandemins inverkan på familjelivet
3.Främja social närhet under tiden för fysiskt avstånd genom kulturella medel

Vi delar ut 3-6 stycken stipendier som är mellan 2000 och 4000 euro. Stipendierna beviljas för kvinnor som bor i Finland eller Estland för forskning, fortsättnings-och PD –utbildning eller projekt som hänför sig till utbildning. Summan som delas ut är 15 000 euro.

Ansökningar skall inlämnas senast den 1.5.2021 kl.22.00.

Ansökningsblanketten finns också här i Aurora databasen!

Stipendierna delas ut i Imatra den 9.10.2021.

Tilläggsinfo av anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström-stipendier finansieras från Lisa Andströms fond, läs mera här!