KANSAINVÄLISET PALVELUPROJEKTIT

Zonta-järjestö tekee tasa-arvotyötä kansainvälisten palveluprojektien kautta siellä, missä tytöt ja naiset ovat heikoimmassa asemassa.  Projekteissa keskitytään muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n alajärjestöjen toimesta. Zontat tukevat kansainvälisiä projekteja varinhankinnallaan ja lahjoituksilla kaksivuotiskaudella 2022 – 2024  reilulla 3 miljoonalla US dollarilla. LAHJOITA NYT

ZONTA INTERNATIONAL PALVELUPROJEKTIT 2020-2022

Teini-ikäisten tyttöjen terveys ja suojelu Perussa

Ohjelman väliraportti heinäkuu 2021 – Program updates July 2021 Adolescent Health and Protection in Peru Project Update | A4


Rahoitus vuosille 20202022:
1 000 000 dollaria UNICEF USA:lle

Päämäärä:
Parantaa nuorille – etenkin tytöille – suunnattuja terveyspalveluita vastaamaan tarpeisiin oikea-aikaisesti ja ehkäistä väkivaltaa Huancavelican ja Ucayalin alueiden kouluissa.

Tavoitteet:
•   Lisätä terveydenhuoltoalan valmiuksia tarjota laadukkaita, kattavia ja nimenomaan nuorille tarkoitettuja palveluita, painottuen mielenterveyspalveluihin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn.

 • Parantaa suojelu- ja koulutussektorin resursseja edistää terveyttä sekä estää ja puuttua nopeasti kaikenlaiseen, etenkin sukupuoleen perustuvaan, väkivaltaan kouluissa.

Teini-ikäisten tyttöjen suojelu ja terveys –projekti myötävaikuttaa maaseutualueilla asuvien ja alkuperäiskansojen nuorten, etenkin tyttöjen, oikeuksien toteutumiseen. Projekti antaa tukea ja tietoa varhaisten raskauksien ehkäisyyn ja mielenterveyspalveluita. Tarjolla on turvallinen ympäristö ilman väkivallan pelkoa sekä laadukkaita, sukupuolen ja paikallisen kulttuurin huomioivia terveys-, koulutus- ja suojelupalveluita.

Perussa on 12-17-vuotiaita nuoria 11,2 prosenttia väestöstä eli 3,5 miljoonaa. Aikaisemmat UNICEFin ohjelmat ovat keskittyneet nuorempiin ikäryhmiin ja aikuisille suunnatut palvelut taas eivät ota huomioon nimenomaan nuorten tarpeita.

Projektin hyödyt kohdistuvat:

 • 31 082 nuoreen (noin 15 230 tyttöä)
 • 100 terveydenhuollon henkilöön 10 eri terveydenhuoltolaitoksesta
 • 72 rehtoriin ja opettajaan 24 koulusta
 • 14 000 nuorten perheeseen

Nuoret Huancavelicassa ja Ucayalissa

 • Huancavelicassa 64.1% nuorista käytti terveyspalveluita. Näistä 54.2%:lla oli pääsy kattavan teini-ikäisten terveydenhoitosuunnitelman piiriin.
 • Vain 36,2 %:lta suunnitelman piirissä olevista tutkittiin ravitsemustilanne ja vain 53.8%:n väkivaltatilanne selvitettiin.
 • 57.2% Huancavelican nuorista suoritti toisen asteen koulun ja  14.1% teinitytöistä oli joko raskaana tai jo äitejä
 • Ucayalissa 40 935 nuorista käytti avohoidon palveluja

Näistä vain 12.7% aloitti nuorille suunnatun kattavan terveydoutenhuoltosuunnitelman piirissä ja vain 4,4% kävi sen loppuun asti

 • 58.2% Ucayalin nuorista suoritti toisen asteen koulun ja 20.2% teini-ikäisistä tytöistä oli joko raskaana tai jo äitejä.

Toimintasuunnitelma

 • Tehdään ja/tai päivitetään nuorten terveydenhuollon ohjeet ja käytänteet (esim. lapsiin kohdistuvan väkivallan aktiivinen tunnistaminen) yhdessä nuorten, etenkin tyttöjen, kanssa.
 • Toteutetaan täydennyskoulutusohjelma terveydenhuollon alueelle ja muille nuorisoterveyspalvelujen tuottajille. Viisi koulutusmoduulia ovat: nuorten lisääntymis- ja seksuaaliterveys, mielenterveys, ravitsemus, sukupuoli- ja murrosiän terveys sekä nuorten terveyspalveluiden tehokas johtaminen.
 • Toteutetaan viestintästrategia nuorten terveystiedon parantamiseksi ja palveluiden tunnettuuden lisäämiseksi.
 • Vahvistetaan viestintää ja avun piiriin ohjausta terveys- ja suojelupalveluiden välillä projektin kohdealueilla.
 • Kasvatetaan terveydenhuollon henkilöstön osaamista seksuaalisen väkivallan kohtaamiseen käytännön työssä.
 • Toteutetaan terveitä elämäntapoja ja turvallista ympäristöä edistäviä hankkeita kouluissa. Näihin kuuluu se, että terveyden edistäminen on priorisoitu koulun suunnitelmissa, lisääntymisterveyskoulutus on laadukasta, teknistä apua ja muuta tukea on saatavilla Terveyskioskien toteuttamiseen ja kouluympäristöä kehitetään (esim. raivataan virkistysalueita, parannetaan wc-tiloja jne.).
 • Suunnitellaan, arvioidaan ja toteutetaan väkivallanehkäisymenetelmiä kouluissa, painopisteenä väkivaltaa kokeneet tytöt projektialueilla.
 • Kehitetään väkivallan estämiseen liittyvä diagnosointi- ja valvontatyökalu
 • Koulutetaan rehtorit ja opettajat toimimaan väkivaltatapauksissa sekä avataan kouluyhteisössä kanavia väkivallasta raportointiin.
 • Vahvistetaan mekanismeja, joilla voidaan toteuttaa hallinnollisia sanktioita sekä kansallisella että alueellisella tasolla aikuisten kouluissa harjoittamasta väkivallasta.

 

Tavoitellut tulokset

 • 10 %:n  kasvu projektin puitteissa nuorille tehtyjen mielenterveysselvitysten määrässä
 • 5 %:n kasvu nuorten kattavan terveydenhuollon piirissä olevien nuorten määrässä
 • 100 terveydenhuollon ammattilaista saa koulutusta murrosikäisten nuorten terveydenhuoltoon ja seksuaalisen väkivallan käsittelyyn.
 • 10 terveysasemaa koulutetaan fyysistä, psyykkistä sekä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden hoitoon yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.
 • 8 projektikoulua tarjoaa opiskelijoille terveyskasvatusta liittyen henkiseen hyvinvointiin, seksuaaliterveyteen ja ravitsemukseen.
 • 24 koulua tarjoaa koulutusta terveellisiin elämäntapoihin ja ympäristöön sekä toteuttaa fyysisen, seksuaalisen ja sukupuoliperusteisen väkivallan ehkäisyyn hyväksi todettuja toimintasuunnitelmia.
 • 72 rehtoria ja opettajaa on koulutettu tunnistamaan väkivalta ja puuttumaan siihen sovittujen käytänteiden mukaisesti mukaan lukien asianmukainen raportointi.

Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru [ENG]


Tukea sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyville Papua-Uudessa-Guineassa ja Itä-Timorissa

Ohjelman väliraportti kesäkuu 2021 – Program Updates June 2021  Papua New Guinea and Timor-Leste Project Update | A4


Rahoitus vuosille 20202022:
1 000 000 dollaria UNFPA:lle

Päämäärä:
Kaikki naiset ja tytöt Papua-Uudessa-Guineassa ja Itä-Timorissa voivat elää ilman väkivaltaa

Tavoite:
Naiset ja tytöt, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, voivat käyttää laadukkaita palveluita pitkän aikavälin toipumiseen väkivallasta.

Tausta:
Sukupuoleen perustuva väkivalta on yläkäsite kaikille vahingollisille tahdonvastaisille teoille, jotka

Zonta.org

perustuvat yhteiskunnallisiin eroihin naisten ja miesten välillä. Se tarkoittaa tekoja, jotka aiheuttavat fyysistä, seksuaalista tai henkistä haittaa tai kärsimystä, sellaisten tekojen uhkaa, pakottamista tai muuta vapauden menetystä.

Huolimatta siitä, että sukupuoleen perustuva väkivalta tiedostetaan yhä paremmin henkeä uhkaavaksi ihmisoikeusloukkaukseksi, palvelujen huono laatu ja koordinoinnin puute eri toimijoiden kesken ovat olleet este tehokkaille toimille väkivallan torjumiseksi Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.

Tämä ohjelma keskittyy parantamaan kansallisia terveydenhuollon valmiuksia tuottaa väkivallasta selviytyville suunnattuja palveluja heidän omista lähtökohdistaan juuri alueen niissä kahdessa maassa, joissa sukupuoleen perustuva lähisuhdeväkivalta on kaikkein korkeinta – Papua-Uusi-Guinea (68%) ja Itä-Timor (59%).

Tämä projekti pohjautuu vahvaa globaaliin ja paikalliseen näyttöön siitä,  mikä toimii tehokkaasti sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen.

Projektista hyötyy noin  418 067 henkilöä Papua-Uudessa-Guineassa ja noin 100 350 henkilöä Itä-Timorissa.

Sukupuoleen perustuva väkivalta Papua-Uudessa-Guineassa ja Itä-Timorissa

 • Sukupuoleen kohdistuvan väkivallan voidaan katsoa saavuttaneen epidemian mittakaavan Papua-Uudessa-Guineassa.
 • Viime aikaisessa tutkimuksessa 68% naisista raportoi kokeneensa ruumiillista tai seksuaalista väkivaltaa elämänsä aikana.
 • Vuonna 2012 miehille suunnattu tutkimus itsenäisellä Bougainvillen alueella osoitti, että 87.6%miehistä myönsi fyysisen, henkisen tai taloudellisen hyväksikäytön lähisuhteissaan.
 • Sukupuoleen perustuva väkivalta on suurin ihmisoikeuksia koskeva huolenaihe Itä-Timorissa, jossa melkein kaksi kolmesta naisesta (15-49 vuotta) raportoi kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa elämässään.

•  Lähisuhdeväkivaltaa suvaitaan Itä-Timorissa yleisesti, sillä kolme neljästä naisesta ja miehestä uskoo, että miehellä on oikeus lyödä vaimoaan.

Toimintasuunnitelma

Tavoitellut tulokset

 • Arvioidaan terveydenhuollon kykyä hoitaa sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja valituissa yksiköissä.
 • Kehitään terveyspalveluiden täydennyskoulutuspaketti terveydenhuollon tarjoajille perustuen WHO:n ohjeisiin siitä miten kohdataan sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja.
 • Toteutetaan koulutussarja terveydenhuoltohenkilöstölle, joka käsittelee luottamuksellisuutta ja palveluiden suuntaamista nimenomaan naisille ja tytöille.
 • Perustetaan Itä-Timorissa tietyille terveysasemille tiloja, joissa tarjotaan tukea LIVES-mallin mukaisesti (Kuuntele, kysele, tarkista, tarjoa turvaa ja tue) sekä muita terveydenhuollon palveluja tarpeen mukaan luottamuksellisuus ja yksityisyys varmistaen.
 • Tarjotaan teknistä tukea kehittämällä opetusmateriaaleja perehdytysvaiheeseen siitä, miten tunnistetaan sukupuoleen perustuvaa väkivalta, miten siihen reagoidaan ja ohjataan eteenpäin avun saamiseksi. Opetussuunnitelma perustuu WHO:n ohjeisiin ja työkaluihin.
 • Vahvistetaan terveydenhuollon eri toimijoiden liittyminen sukupuoleen perustuvan väkivallan hoitopolkuihin ja kirjausjärjestelmään, jotta varmistetaan vahva monisektorinen lähestymistapa kaikissa projektiin liittyvissä yksiköissä.
 • Laajentaa perheille suunnatut tukikeskukset kolmeen Papua-Uuden-Guinean maakuntaan
 • Toteutetaan tutkimus terveydenhuollolle siitä, miten sukupuoleen perustuvan väkivallan hoidosta annettuja ohjeita on noudatettu molemmissa maissa.
 • Järjestetään yhteinen monisektorinen koulutus väkivallan ehkäisyyn erikoistuneille ryhmille projektiin kuuluvissa yksiköissä siitä, miten tapauksia hoidetaan uhrin lähtökohdista ja miten ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon.
 • Suunnitellaan yhteisöihin suunnattuja toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä yhteisöjen tietoisuutta sukupuoleen perustuvan väkivallan terveysvaikutuksista ja siihen liittyvistä palveluista mukaan lukien terveyspalvelut.
 • Tehdään esitteitä, joissa kerrotaan palveluista sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille sekä annetaan yhteystiedot projektipaikkakunnittain.
 • Tehdään seurantatutkimus siitä, miten terveyssektorin toiminta toteutui selviytyvien lähtökohdista ja mitkä olivat toimenpiteiden vaikutukset.

Odotetut tulokset

 • Terveyspalveluiden tarjoajilla on sekä kansallisella että alueellisella tasolla valituilla paikkakunnilla Papua-Uudessa-Guineassa ja Itä-Timorissa tietoa ja resursseja tuottaa laadukkaita terveyspalveluita sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyville kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti.
 • Viranomaisilla on resursseja sekä kansallisella että aluetasolla kummassakin maassa luoda monisektorinen mekanismi koordinoimaan sukupuoleen perustuvan väkivaltaan liittyviä toimenpiteitä.
 • Kaikilla projektiin osallistuvilla yksiköillä on valmiit toimintapolut kansainvälisten linjausten mukaisesti.
 • Vähintään 70% projektiin koulutetuista terveydenhuollon toimijoista osoittaa 80 % kasvua osaamisessaan hoitaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kokeneita heidän omista lähtökohdistaan.

Delivering Survivor-Centered Response to Gender-Based Violence Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste [ENG]


Let Us Learn – Oppimaan – projekti Madagaskarilla

Tyttöjen voimaannuttaminen koulutuksella, Vaihe III

Rahoitus vuosille 2020-2022:
500 000 dollaria UNICEF USA:lle

Päämäärä:
Korjataan koulutuksen ja sukupuolten epätasa-arvoa nuorten tyttöjen osalta

Tavoitteet:
Varmistaa, että useampia lapsia, etenkin tyttöjä (jotka putoavat perusopetuksen jälkeen koulutuksesta) pääsee perusopetuksen jälkeiseen opetukseen ja jatkaa koulussa.
Varmistaa, että Madagaskarin koulutusjärjestelmällä on riittävästi resursseja tarjota laadukasta opetusta ja parempia oppimistuloksia.

Let Us Learn – Oppimaan – projekti on integroitu koulutusohjelma, joka antaa Madagaskarilla mahdollisuuksia haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, etenkin tytöille.
Ohjelma toteutetaan Androyn ja Atsimo-Andrefanan alueilla ja se tukee lasten siirtymistä perusopetuksesta seuraavalle asteelle.
Koko maan tasolla yksi neljästä 6-10-vuotiaasta lapsesta ei osallistu perusopetukseen ja yksi kolmesta 11-14-vuotiaasta ei osallistu seuraavan asteen koulutukseen. Tarjoamalla haavoittuvassa asemassa oleville tytöille mahdollisuuden koulunkäyntiin turvallisessa ja suojelevassa ympäristössä projekti pyrkii vähentämään köyhyyttä ja voimaannuttamaan Madagaskarin seuraavan sukupolven naisjohtajia.

Let Us Learn -ohjelman kokonaisvaltainen lähestyminen kattaa useita eri sektoreita, kuten koulutuksen, sosiaalisen suojelun, lastensuojelun ja hygienian, ja pyrkii korjaamaan rakenteellisia haasteita näillä kahdella alueella Madagaskarilla.
Seuraavan kahden vuoden aikana ohjelmasta hyötyy kaikkiaan 45 214 lasta, joista 52 % on tyttöjä.
Vuosina 2016-2020 Zonta International rahoitti 2 miljoonalla dollarilla Let Us Learn-ohjelmaa. Rahoitus kattoi tällöin Anosyn, Androyn ja Atsimo-Andrefanan alueet. Seuraavassa on lyhyt katsaus avaintuloksiin.

Toimintasuunnitelma

 • Luoda ja vahvistaa teinitytöille mahdollisuuksia voimaantumiseen
 • parantaa lukutaitoa ja tarjota tytöille seksuaalivalistusta, talousosaamista, tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja terveiden suhteiden rakentamisesta
 • tarjota teinitytöille tukea, jotta he voivat ilmoittautua kouluihin ja pysyä koulussa
 • Edistää tukevaa ja tasa-arvoista ympäristöä
 • sitouttaa pojat ja miehet tasa-arvotyöhön, haastaa vääränlainen maskuliinisuus ja rohkaista heitä olemaan positiivisia muutosagentteja
 • sitouttaa perheet, yhteisöt, perinteiset ja uskonnolliset johtajat ja muut vaikuttajat keskusteluun ja rakentamaan yhteisymmärrystä rakentavia ohjelmia, joilla tarjotaan vaihtoehtoja lapsiavioliitoille (sisältäen koulutusta) ja kerrotaan tyttöjen oikeuksista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta
 • Vahvistaa lapsiavioliittojen ehkäisemisen hallintoa
 • tarjoamalla hallituksille teknistä tukea lainsäädäntöön, auttamalla heitä säätämään, vahvistamaan ja ylläpitämään lakeja ja toimintaohjeita, jotka ovat kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia tavoitteena lapsiavioliittojen ehkäiseminen
 • tekemällä yhteistyötä avainministeriöiden kanssa kansallisen lastensuojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi
 • Varmistaa kestävä kehitys ja lapsiavioliittojen ehkäisemisohjelmien vaikuttavuus
 • lisätä tiedon tuottamista, jakamista ja käyttöä aikuistuville tytöille suunnatun ohjelman (vaikuttaminen, projektointi, oppiminen ja seuranta) toimivuudesta
 • Rakentaa kumppanuuksia
 • tehdä yhteistyötä hallitusten ja organisaatioiden kanssa varmistaaksemme, että lastensuojelun, köyhyyden vähentämisen ja talouden vahvistamisen ohjelmat ja palvelut soveltuvat teinitytöille, ovat sukupuolen huomioivia ja tavoittavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat teinitytöt ja heidän perheensä
 • tukea nais- ja nuorisojärjestöjä tuomaan esiin syrjäytyneiden tyttöjen ääni, haastamaan vahingolliset sosiaaliset normit ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tavoitellut tulokset

 • Noin 100 lasta pääsee opiskelemaan kahdessa hyvin varustellussa luokkahuoneessa.
 • 100 koulua saa vuosittain opetusmateriaalit.
 • 100 rehtoria saa koulutuksen.
 • 100 seuranta- ja raportointikäyntiä opetusta tukevien asiantuntijoiden toimesta.
 • 750 taloutta saa ehtoihin sidottua rahallista tukea.
 • 700 lasta (vähintään 50% tyttöjä) pääsee takaisin normaaliin kouluun valmistavien luokkien jälkeen.
 • 3500 lasta on saanut elämäntaitokoulutusta, mikä tukee heidän hyvinvointiaan ja kehitystään.
 • 8 koulualuetta ottaa alueensa kouluissa käyttöön väkivallan ehkäisyn toimintamallit ja kehittää mallit puuttua väkivaltaan ja hyväksikäyttöön sekä auttaa sen kohteeksi joutuneita.
 • 114 lastenkerhoa perustetaan, joiden toiminnalla lisätään tietoisuutta väkivallasta sekä kouluissa että koko yhteisössä.
 • 1600 lasta, jotka ovat väkivallan ja hyväksikäytön uhreja tai sen vaarassa, saavat lääkinnällistä hoitoa, oikeusapua tai sosiaalista tukea.

Let Us Learn Madagascar Empowering Girls Through Education: Phase III [ENG]


Lapsiavioliittojen lopettaminen

Ohjelman väliraportti joulukuu 2020 – Program updates December 2020 Watch:  Going door to door to end child marriage


Maailmanlaajuisia toimia tehostava ohjelma: Vaihe II

Rahoitus vuosille 2020-2022

1 500 000 dollaria UNFPA:lle ja UNICEF USAn kautta UNICEFille

Lapsiavioliitot ovat maailmanlaajuisesti vahingollinen ja ihmisoikeuksia loukkaava käytäntö. Huolimatta lainvastaisuudesta lapsiavioliitot ovat edelleen laajasti levinnyt käytäntö ja niitä esiintyy eri uskonnoissa, kulttuureissa, eri etnisissä ryhmissä ja eri maissa ympäri maailmaa. Maailmassa 21% tytöistä menee naimisiin ennen kuin he ovat täyttäneet 18 vuotta menettäen näin oman lapsuutensa.

Lapsiavioliittojen lopettaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, sillä haasteena ovat monimutkaiset kulttuuriset ja rakenteelliset käytännöt. Tästä syystä ohjelma on pitkäkestoinen (15v) ja kestää aina vuoteen 2030. Tänä aikana prioriteettina ovat 12 maan teini-ikäiset tytöt, jotka toimivat ohjelman muutosagentteina. Nämä 12 maata ovat: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen ja Sambia.

Zonta International tuki globaalin ohjelman ensimmäistä vaihetta 2 miljoonalla dollarilla kaudella 2018-2020.

Yleiset tavoitteet vaiheelle II ovat:

 1. Lisätä aikuistuvien tyttöjen mahdollisuuksia toimia ja tulla kuuluksi
 • voimistaa syrjäytyneiden teinityttöjen elämän taitoja ja tietoja
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tyttöjen perheissä ja yhteisöissä

2. Lisätä aikuistuvien tyttöjen ja heidän perheidensä resursseja ja mahdollisuuksia

 • vahvistamalla koulutusta, terveydenhuoltoa ja lastensuojelua
 • osoittamalla tavat, joilla köyhyys johtaa lapsiavioliittoihin

3. Laajentaa lainsäädännöllistä ja poliittista toimintaa lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi ja tukea avioituneita, eronneita ja leskeksi jääneitä teini-ikäisiä tyttöjä

 • tukemalla hallituksia niiden toimissa lopettaa lapsiavioliitot
 • vahvistaa hallitusten kykyä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toteuttaa näyttöihin perustuvia ohjelmia

Tähän mennessä saavutetut tulokset

Ohjelman ensimmäinen vaihe saavutti hyvin tavoitteensa, kun miljoonat ihmiset kohteena olleissa 12 maassa tavoitettiin erilaisin lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvin toimin. Vaiheessa 1 edistyttiin mm. seuraavasti:

 • 8,7 miljoonaa tyttöä tavoitettiin ohjelmalla vuonna 2019
 • 46 000 palvelupistettä on parantanut teinitytöille suunnattuja palveluita
 • 5,3 miljoonaa yhteisöjen jäsentä on tavoitettu lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvissä keskusteluissa
 • 8000 koulua on parantanut tyttöjen koulutuksen laatua
 • 11:llä maalla 12:sta on kansallinen strategia lapsiavioliittojen lopettamiseksi, joista kuusi on budjetoitu ja toteutettu
 • Yli 125 tutkimusta on toteutettu tukemaan ohjelman ja politiikan laatimista

Tähän mennessä saavutetut tulokset

Ohjelman ensimmäinen vaihe saavutti hyvin tavoitteensa, kun miljoonat ihmiset kohteena olleissa 12 maassa tavoitettiin erilaisin lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvin toimin. Vaiheessa 1 edistyttiin mm. seuraavasti:

 • 8,7 miljoonaa tyttöä tavoitettiin ohjelmalla vuonna 2019
 • 46 000 palvelupistettä on parantanut teinitytöille suunnattuja palveluita
 • 5,3 miljoonaa yhteisöjen jäsentä on tavoitettu lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvissä keskusteluissa
 • 8000 koulua on parantanut tyttöjen koulutuksen laatua
 • 11:llä maalla 12:sta on kansallinen strategia lapsiavioliittojen lopettamiseksi, joista kuusi on budjetoitu ja toteutettu
 • Yli 125 tutkimusta on toteutettu tukemaan ohjelman ja politiikan laatimista

Toimintasuunnitelma

 • Rakennetaan kaksi luokkahuonetta, jotka on varustettu käymälällä, vesipisteellä ja välineillä, oppimisympäristön parantamiseksi ja jotta useammalla on pääsy toisen asteen jälkeiseen koulutukseen.
 • Tunnistetaan koulun ulkopuolella olevia lapsia, tarjota heille vaihtoehtoinen tapa kiriä kiinni opinnoissa niin, että he voivat palata takaisin normaaliin koulujärjestelmään.
 • Annetaan rahallinen avustus kerran kuussa tai joka toinen kuukausi perheenäideille, jolla he voivat hankkia ruokaa, vettä ja lääkkeitä, jotta he voivat käyttää varoja koulukustannuksiin.
 • Puututaan lastensuojelun keinoin koulussa esiintyvään väkivaltaan ja sen yhtymäkohtiin yhteisössä esiintyvään väkivaltaan.
 • Opetetaan opettajille ja muulle kouluhenkilökunnalle lasten oikeuksia.
 • Perustetaan yksi lapsiasiainkerho kouluun ja opettaa kerhojen vetäjät toteuttamaan tietoiskuja lastenoikeuksista ja lastensuojelusta kouluissa ja yhteisöissä
 • Tuetaan väkivallan ehkäisyyn luotujen toimintatapojen omaksumista aluetasolla.
 • Vahvistetaan väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten palveluja kouluissa ja koko yhteisössä.
 • Koulutetaan neuvojia, kouluttajia ja koulujen johtajia niin, että he voivat toimia kouluissa tukena opettajille.
 • Jaetaan kouluille asianmukaisia oppi- ja opetusmateriaaleja, jotka ovat linjassa opetussuunnitelman uudistuksen kanssa
 • Tarjotaan paikallista koulutusta ja muodollista valvontaa opettajille asiantuntijoiden toimesta. Opetus sisältää seksuaalikasvatusta, ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa sekä elämän taitoja.
 • Tuetaan tehokkaita vuosittaisia työsuunnitelmia ja alueellisten vuositilastojen tekemistä, valvonta- ja arviointijärjestelmien käyttöönottoa (UNICEFin kenttäarvioijat).
 • Tuetaan elämäntaitojen tapaamisia, joissa teini-ikäiset voivat keskustella ja omaksua tapoja ehkäistä väkivaltaa ja puolustaa itseään ja toisiaan sekä menestyä koulussa.

Tavoitellut tulokset

 • Syrjäytetyt aikuistuvat tytöt parantavat heidän oikeuksiinsa, suhteisiinsa, seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä ja talouteensa liittyviä tietojaan, taitojaan ja asenteitaan.
 • Teini-ikäiset pojat, perheet, perinteiset ja uskonnolliset johtajat, yhteisöt ja muut vaikuttajat osoittavat käytännössä  enemmän tasa-arvoisia asenteita ja antavat tukea tyttöjen oikeuksille
 • Koulutus, terveys, lastensuojelu ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemisen järjestelmät lisäävät resursseja tuottaa koordinoituja, laadukkaita ohjelmia ja palveluita, jotka vastaavat teinityttöjen ja heidän perheidensä tarpeisiin
 • Valtakunnalliset ja alueelliset lastensuojelu-, köyhyyden vähentämis-  ja talouden vahvistamisohjelmat ja palvelut lisäävät kykyä vastata köyhimpien tyttöjen ja heidän perheidensä tarpeisiin
 • Hallitukset lisäävät kapasiteettiaan koordinoida ja toteuttaa kansallisia ja alueellisia toimintasuunnitelmia ja järjestelmiä lapsiavioliittojen lopettamiseksi
 • Hallitukset ja järjestöt lisäävät kykyään tuottaa ja käyttää laadukasta ja oikea-aikaista tietoa toimintalinjausten ja ohjelmien laatimiseen, seurata edistymistä ja dokumentoida ohjelmissa opitut asiat

Ending Child Marriage [ENG]

UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage Learn more by connecting with us on Twitter or Instagram, or by signing up for the Global Programme newsletter


VAIKUTAMME JA MUUTAMME ASENTEITA

Zonta tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön, mutta ennen kaikkea asenteisiin ja arvoihin, joka vahvistaa ja suojelee naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Toimimme kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti vaikuttamalla ja lisäämällä tietoisuutta naisten ja tyttöjen todellisen tasa-arvon edistämiseksi.

Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut neuvoa-antavan kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 sekä Euroopan neuvostossa vuodesta 1983. Tämän ansiosta Zonta International voi osallistua aktiivisesti niiden toimintaan ja toimia YK:n toimielimissä.