NJKL julkilausuma 20.11.2017 NAISJÄRJESTÖT VAATIVAT NAISTEN MONINAISUUDEN TUNNISTAMISTA – TRANSLAKI UUDISTETTAVA

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017
NJKL vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017

Naisjärjestöt vaativat naisten moninaisuuden tunnistamista – translaki uudistettava

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja
aseman edistäminen vaatii naisten moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasaarvon
toteutuminen edellyttää, että yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen
ihmisryhmien tarpeista käsin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 400 000 naista vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista
ja translain välitöntä uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta
lisääntymiskyvyttömyyttä, ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta
useita huomautuksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n
ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat
Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista
käsittelevä komitea (CEDAW) on vuonna 2014 antamissaan loppupäätelmissä suosittanut epäkohdan
korjaamista pikaisella lakiuudistuksella. Voimassa oleva laki loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia,
oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen.

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 58 jäsenjärjestöä ponnistavat naisten
moninaisuudesta. Keskusliitto kokoaa yhteen eri-ikäisiä naisia eri koulutustaustoista ja ammattikunnista
ja toimii sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman ja oikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa. Jäsenjärjestöissämme ovat edustettuina naiset laajasti. Erilaiset näkökulmat ja kokemukset sekä
jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö ovat toimintamme ja asiantuntijuutemme keskeinen voimavara.
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Eva Biaudet Elina Suonio-Peltosalo Terttu Utriainen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja