1325 verkosto kannanotto: Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on huolissaan siitä, että hallitusneuvottelujen puolustuspolitiikkaan ja kyberturvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa neuvottelevat vain miehet

Kannanotto: Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on huolissaan siitä, että hallitusneuvottelujen puolustuspolitiikkaan ja kyberturvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa neuvottelevat vain miehet

Parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa puolustuspolitiikkaan sekä hybridiuhkiin ja kyberturvallisuuteen keskittyneissä neuvottelupöydissä ei ole lainkaan naisia. Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto painottaa, että naisten ääni turvallisuuspolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa sekä ymmärrys laajasta turvallisuudesta ovat edellytyksiä tehokkaammalle ja koko yhteiskunnan kattavalle turvallisuuspolitiikalle. 

Hallitusneuvotteluissa päätetään hallitusohjelmasta, joka määrittää Suomen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Siksi ei ole yhdentekevää, ketkä Säätytalolla neuvottelevat. Naisten puuttuminen kokonaan sekä puolustuspolitiikkaan että kyberturvallisuuteen ja hybridiuhkiin keskittyvistä pöydistä on hälyttävää heikentäen sekä Suomen turvallisuutta, että uskottavuutta tasa-arvon edistäjänä.

Vaikka tasa-arvo on Suomelle merkittävä sisä- ja ulkopoliittinen prioriteetti, naiset ovat edelleen aliedustettuja perinteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Erityisen tärkeää moninaiset äänet ja asiantuntemus ovat turvallisuusuhkien monimutkaistuessa. Naisten puuttuminen neuvotteluista uhkaa johtaa lopputulokseen, jossa Suomi on vähemmän turvallinen eikä huomioi laaja-alaisesti puolustukseen ja kyberturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Monessa turvallisuusuhassa ennaltaehkäisyn tarve korostuu, eikä tuota ennaltaehkäisyä voi luoda ilman, että huomioidaan laajasti suomalaisia.  

Tilanne on ristiriidassa puolueiden naisjärjestöjen tuoreen (2023) kannanoton kanssa, joka vaati naisten äänen parempaa kuulumista ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tekeminen ei ole sukupuolesta kiinni, vaan mitä laajemmin eri sukupuolet ovat mukana, sitä kestävämpää turvallisuusympäristöä ja rauhaa voidaan rakentaa. 

Usein viitataan miesten parempaan osaamiseen aihepiiristä, mutta harvalla puolustuspolitiikkaan ja kyberturvallisuuteen ja hybridiuhkiin keskittyvissä pöydissä neuvottelevilla miehillä on erityistä syvällistä asiantuntemusta neuvoteltavista aiheista. Täten naisten puuttumista ei voida siis selittää valikoituneiden miespuolisten neuvottelijoiden asiantuntemuksella. Olisikin tärkeää saada selvennys siitä, miksi näissä pöydissä ei ole naisia.  

Kaikessa turvallisuuspolitiikassa olisi tärkeää huomioida laajempi inhimillinen turvallisuus. Demokratian, tasa-arvon ja perusoikeuksien turvaaminen ja moninaisten äänten kuuleminen päätöksenteossa on edellytys turvallisille, vakaille ja hyvinvoiville yhteiskunnille – myös turvallisuuteen ja puolustukseen liittyen. Puolueissa on paljon naisia, joilla on osaamista myös turvallisuuspolitiikan kysymyksissä.  

Suomen uusin kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin juuri maaliskuussa ennen vaaleja. Toimintaohjelman tarkoituksena on edistää naisten merkityksellistä osallistumista kaikissa rauhan ja turvallisuuden tehtävissä, kaikilla tasoilla. Naisten puuttuminen puolustuspoliittisesta työryhmästä sekä hybridiuhkien ja kyberturvallisuuden työryhmästä asettaa kyseenalaiseksi hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden sitoutumisen Suomen kansalliseen Naiset, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelmaan. 

Naiset usein sivuutetaan rauhaan ja turvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa. Suomi on tehnyt viime vuosina aktiivisesti työtä tämän muuttamiseksi pyrkien samalla profiloitumaan kansainvälisesti naisten oikeuksien edistäjänä. Nyt kuitenkin naisten sivuuttaminen hallitusneuvotteluiden turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on selkeässä ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa vieden uskottavuuden Suomen kansainväliseltä tasa-arvotoiminnalta.  

Pyydämmekin teitä tuomaan tulevien hallituspuolueiden naisedustajia myös näihin pöytiin.  

Lisätietoja: 

Elina Korhonen, Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtaja, elina.korhonen@vaestoliitto.fi, 050 5148827, Väestöliitto 

Jaana Hirsikangas, Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjausryhmän jäsen, UN Women Suomen toiminnanjohtaja, jaana.hirsikangas@unwomen.fi   

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto: UN Women Suomen koordinoima Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto edistää Naiset, rauha ja turvallisuus (1325) -päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa. Verkosto on osallistunut kaikkien Suomen neljän Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman laadintaan. Järjestöistä, asiantuntijoista ja tutkijoista koostuva verkosto toivottaa tervetulleeksi aiheesta kiinnostuneet mukaan vaikuttamaan. 

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto sekä Suomen nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto ehdottavat seuraavaa kirjausta hallitusohjelmaan 2023–2027: 

Suomi toimeenpanee kaikilla politiikan aloilla tehokkaasti Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmia, turvaten riittävät rahalliset ja henkilöstöresurssit työlle niin julkisella kuin kansalaisjärjestösektorilla sekä tehden järjestelmällistä työn seurantaa ja arviointia. Kansalaisyhteiskunnan, nuorten ja naisten osallistuminen varmistetaan päätöksenteon ja toimeenpanon kaikissa vaiheissa.