Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019
Julkaisuvapaa 8.11.2019

ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

 

Hyvä itsetunto on tärkeä ja muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista.

Tätä varten Piiri 20 on kerännyt ZAU-kampanjallaan (Zonta Antaa Uskallusta) varoja tyttöjen matemaattisia, luonnontieteellisiä ja teknologisia taitoja kehittävien kerhojen rahoittamiseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun ja 8.11 mennessä varoja on kertynyt 140 000 euroa. Kerhoja on perustettu yhdessä LUMA-keskusten kanssa 39 eri puolille Suomea. Tarkoituksena on rohkaista tyttöjä näille aloille, tukea tyttöjen mahdollisuuksia valita oma opintosuuntansa ja purkaa tyttöjen ja poikien välistä sukupuolittunutta ammatinvalintaa.

Oman elämän hallintaan tähtää myös Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite, lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. Iloitsemme siitä, että Suomessa 1.6.2019
voimaan tullut lainsäädäntömuutos ei enää mahdollista alaikäisille poikkeuslupaa avioitua. Maailmanlaajuisesti, ml. Suomessa, on vielä kuitenkin runsaasti tehtävää tällä saralla. Varhaisella avioliitolla on monia vaikutuksia nuoren ja erityisesti tytön elämään, olipa sitten kyse opiskelumahdollisuuksista, toimeentulosta tai seksuaaliterveydestä.

Olemme tyytyväisiä siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on sisällytetty hallitusohjelmaan. On kuitenkin tärkeää, että niiden toteuttamiseksi osoitetaan riittävästi resursseja. Äskettäin Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen, ns. Istanbulin sopimuksen, valvontaelin kiinnitti Suomea koskevassa raportissaan huomiota sopimuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Suomi on ratifioinut ko. sopimuksen jo vuonna 2015. Suomen kanssa samaan Zonta Internationalin Piiriin 20 kuuluva Viro on puolestaan ratifioinut sopimuksen syksyllä 2017. Molempien maiden Zontat haluavat edistää sopimuksen noudattamista ja tunnetuksi tekemistä sekä vahvistaa tietoisuutta naisten ja tyttöjen oikeuksista ja väkivallan, ml. kontrolliväkivallan vastustamisesta.

**

Zonta International on kansainvälinen naisten ja tyttöjen aseman edistämistä ajava järjestö, joka täyttää 100 vuotta 8.11. Järjestö perustettiin Yhdysvalloissa ja n. 1200 kerhoa toimii nykyisin 67 maassa. Suomi ja Viro muodostavat järjestön Piirin 20. Zonta-kerhoja on Suomessa ja Virossa yhteensä 63 ja jäseniä n. 1 700.

Lisätietoja:
Lea Helle
ZI Piirin 20 Governor
lea.helle@zonta.fi

Lea Adolfsson
ZI Piirin 20 Naisten oikeuksien toimikunnan pj
lea@adolfsson.net