Siirtolaisuutta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016

SIIRTOLAISUUTTA (MUUTTOLIIKETTÄ) KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER)

MÄÄRITELMÄT

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (International Organization for Migration/IOM) mukaan siirtolaisuus on yhden henkilön tai henkilöryhmän liikkumista, joko yli kansainvälisen rajan tai jonkin valtion sisällä. Se on väestön liikkumista, joka käsittää ihmisten liikkumisen missä tahansa muodossa, riippumatta sen pituudesta, koostumuksesta ja syistä; siihen sisältyy pakolaisten ja sotapakolaisten maahanmuutto, taloudellisista tai muista syistä muuttavat, mukaan lukien perheiden yhdistäminen.

Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee maahanmuuttajan yksilöksi, joka on asunut toisessa maassa enemmän kuin vuoden, riippumatta syistä – olivatpa ne vapaaehtoisia tai pakon sanelemia – tai keinoista, joita on käytetty muutossa – olivatpa ne tavanomaisia tai epätavallisia. IOM erittelee lukuisat erityyppiset maahanmuuttajat seuraavasti:

 • Taloudellisista syistä muuttava: henkilö, joka jättää vakituisen asuinpaikkansa asettuakseen kotimaansa ulkopuolelle parantaakseen elämänlaatuaan tai työllistyäkseen. Tätä termiä käytetään usein erottamaan maahanmuuttajat pakolaisista, jotka pakenevat vainoa, ja sitä käytetään myös ihmisistä, jotka pyrkivät johonkin maahan ilman laillista lupaa.
 • Tilastoitu maahanmuuttaja: maahanmuuttaja, joka on tullut maahan laillisesti ja jää maahan asumaan hänelle myönnetyn maahanmuuttoluvan ehtojen mukaisesti.
 • Epätavallinen maahanmuuttaja: henkilö, jolla ei ole juridista asemaa kauttakulku-. tai isäntämaassa, mikä johtuu luvattomasta maahantulosta, maahanmuuttoehtojen rikkomisesta, tai viisumin vanhentumisesta.
 • Ammattitaitoinen maahanmuuttaja: maahanmuuttajatyöntekijä, jolle taitojensa tai hankitun ammattipätevyyden johdosta annetaan etusija isäntämaahan pääsyyn ja johon sen vuoksi kohdistuu vähemmän oleskelun pituutta, työpaikan vaihtoa ja perheen yhdistämistä koskevia rajoituksia.
 • Väliaikainen maahanmuuttajatyöntekijä: ammattitaitoinen, vähemmän koulutettu, tai ammattitaidoton työntekijä, joka viipyy kohdemaassa tietyt ajanjaksot, kuten jokaisen työntekijän henkilökohtaisessa  työsopimuksessa, tai yrityksen palvelusopimuksessa määritellään.

Näihin luokitteisiin voidaan myös sisällyttää turvapaikanhakijat ja pakolaiset, joiden erona on se, että turvapaikan hakijat eivät odota palaavansa omaan maahansa, kun taas pakolaiset ovat usein sotaa pakoon lähteneitä ja toivovat voivansa palata sitten kun olosuhteet sen sallivat.

TAUSTA

Maailmanpankin mukaan enemmän kuin 250 miljoonaa ihmistä työskenteli vuonna 2014 syntymämaansa ulkopuolella, ja enemmän kuin 750 miljoonaa ihmistä muutti omien maittensa sisällä. Globaali maksusuoritusvirta (raha, jonka maahanmuuttajat lähettivät kotimaihinsa) oli arviolta US$583 miljardia vuonna 2014, ja siihen sisältyi US$4,36 miljardia kehitysmaihin. Kehitysasiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että muuttuvat väestötilastot, globalisaatio ja ilmastonmuutos lisäävät siirtolaisuuspaineita sekä maiden rajojen sisällä että yli rajojen.

Naisten osuus on tällä hetkellä noin puolet näistä 250 miljoonasta  maahanmuuttajasta ja joissakin maissa osuus on jopa 70 tai 80 prosenttia, UNFPAn mukaan. Olivatpa naiset sitten määräysten mukaisia tai niiden vastaisia maahanmuuttajia, riskinä heidän kohdallaan on välittäjien ja työnantajien harjoittama taloudellinen hyväksikäyttö sekä fyysinen ja seksuaalinen väkivalta ilman, että he voisivat saada minkäänlaista juridista suojelua tai oikeutta.

Naismaahanmuuttajat joutuvat usein vähäarvoisiin ja huonopalkkaisiin tuotanto- ja palvelutehtäviin ja talouselämän sääntelyn ulkopuolella toimiville sektoreille, kuten kotitalouksien huoltotöihin, missä heidän osanaan ovat lisäksi turvattomuus ja ihmisoikeusloukkaukset, joihin sisältyy niin  fyysistä, psykologista  kuin seksuaalistakin väkivaltaa ja/tai liian pitkät työajat ilman lepoa tai lisäpalkkaa. Paperittomat tai laittomasti maahan tulleet pelkäävät kuitenkin usein hakea apua kun heidän oikeuksiaan poljetaan, pidätyksen tai lähtömaahan palauttamisen pelosta. Rajoitettu terveys- ja koulutuspalvelujen piiriin pääsy ja perheestä erossaolo voivat myös aiheuttaa pitkäkestoisia kielteisiä vaikutuksia naisten ja heidän lastensa terveyteen ja hyvinvointiin, kun taas rajoitettu varainhoitopalvelujen ja tuotteiden saatavuus sekä kotimaassa että vastaanottajamaassa, raha-asioiden hoidon osaamisen puute ja riittämätön tuki mahdollisuuksien rakentamiseen, sijoitusten tai tulojen monipuolistamiseen vähentävät naisten kykyä hyötyä ansioistaan.

JULKILAUSUMA

Zonta International on järjestö, joka voimaannuttaa naisia maailmanlaajuisesti ja paikallisesti ja edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Riippumatta siitä pakenevatko maahanmuuttajanaiset kotimaistaan välttääkseen aseellisia konflikteja, hyväksikäyttöä, luonnonmullistusten tai inhimillisten kriisien jälkivaikutusta, vai onko se heidän oma valintansa heidän etsiessään parempia taloudellisia mahdollisuuksia, maahanmuuttajanaiset joutuvat moninaisille riskeille alttiiksi.

Globaalin muuttoliikkeen jatkaessa lisääntymistään, Zonta International vetoaa kaikkiin hallituksiin, että ne kiinnittäisivät huomionsa niihin uhkiin, jotka kohdistuvat maahanmuuttajanaisten ja -työntekijöiden  ihmisoikeuksiin ja:

 • sitoutuisivat antamaan tarvittavaa apua ja resursseja, jotta saavutettaisiin ne tavoitteet ja kohteet, jotka on esitetty kestävän kehityksen tavoitteissa, erityisesti tavoite 5, ”Saada aikaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja voimaannuttaa kaikkia naisia ja tyttöjä,” mikä käsittää kaikki naisten ihmisoikeuksien ja naisten voimaannuttamisen eri näkökohdat ja joita tulisi soveltaa myös maahanmuuttajanaisiin. On otettava huomioon sellaisten naispakolaisten haavoittuvuus, jotka ovat raskaana ja synnyttävät ja on huolehdittava erityisesti siitä, että he saavat suojelua ja terveyspalveluita.
 • Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää tavoitteeseen 8, ”Edistää kestävää ja kattavaa taloudellista kasvua, tuottavaa täystyöllisyyttä ja soveliasta työtä kaikille”sekä tavoitteeseen 10, ”Vähentää epätasa-arvoa maitten välillä,” mikä sisältää seuraavat kohteet, jotka koskevat maahanmuuttoa Ja maahanmuuttajien oikeuksia:
 • Suojella työoikeuksia ja edistää vaarattomia ja turvallisia työympäristöjä kaikille työntekijöille mukaan lukien maahanmuuttajatyöntekijät, erityisesti maahanmuuttajanaiset ja ne jotka ovat uhanalaisissa töissä.
 • Edesauttaa ihmisten järjestäytynyttä, vaaratonta, laillista ja vastuullista maahanmuuttoa ja liikkuvuutta hyvin suunniteltujen ja hallinnoitujen menettelytapaohjeiden mukaisesti.
 • On käytettävä olemassa olevia, kansainvälisiä sitoumuksia suojaamaan naismaahanmuuttajien oikeuksia, mukaan lukien
 • YK:n yleissopimus, joka koskee kaikkien maahanmuuttajatyöntekijöiden ja heidän perheittensä oikeuksien suojelua, mikä on avainsopimus maahanmuuttajien oikeuksien turvaamiseksi.
 • Yleissopimus, joka koskee kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän eliminoimista (CEDAW) ja sen yleissuositus numero 26, joka koskee naispuolisia maahanmuuttajatyöntekijöitä ja joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajanaisten suojelua kaikissa tilanteissa, mukaan lukien myös laittomasti maahan tulleet.
 • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus 189, joka edistää kunnollisia työolosuhteita kotitaloustyöntekijöille.
 • Kaikkien toimenpiteiden tulosten seuranta ja raportointi.
 • On pyrittävä saamaan mukaan kaikki NGO-kansalaisjärjestöt ja muut yhteiskunnalliset toimijat suojelemaan ja edistämään maahanmuuttajien ihmisoikeuksia.

Alkuperäinen teksti tästä |PDF|