8.10.22 Lähisuhdeväkivalta on suuri yhteiskunnallinen ja inhimillinen ongelma

Zonta International Piiri 20

Julkilausuma piirikokouksessa 8.10.2022

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä väkivallan kohteelle ja se aiheuttaa suuria kustannuksia yhteiskunnalle kaikilla toiminnan tasoilla. Lähisuhdeväkivalta on sukupuolistunutta ja sen kohteena on useimmiten nainen. Apua tarvitsevat iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta väkivallan kokija, mahdollinen väkivallan todistaja sekä myös väkivallan tekijä.

Kansalliset, väkivaltakokemuksia koskevat väestötutkimukset osoittavat, että naiset kokevat huomattavasti useammin seksuaalista väkivaltaa sekä lähisuhdeväkivaltaa. Henkirikostilastoissa vuosina 2013–2018 naisuhreista 60 % ja miesuhreista 8 % oli puolisonsa tai ex-puolisonsa surmaamia. EU-tasolla toteutetun väestökyselyn mukaan joka kolmas suomalainen nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista parisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana. Puolet suomalaisista naisista on kokenut nykyisen tai entisen puolisonsa taholta henkistä väkivaltaa. Vainoa on kokenut puolestaan 24 % ja seksuaalista ahdistelua 42 % suomalaisista naisista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut kesäkuussa 2022 Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi. Näiden ohjeiden tukemana on mahdollisuus ja velvoite luoda työlle toimivat rakenteet, riittävät resurssit sekä sopia seuranta ja arviointi. Monialainen yhteistyö lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi on kaikkien toimijoiden vastuulla. Keskeisessä roolissa on kuntien, hyvinvointialueiden, yksityisten palvelun tuottajien sekä kolmannen sektorin yhteistyö.

Zonta International Piiri 20 tukee omalta osaltaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyä vaikuttamalla kansainväliseen, kansalliseen, alueelliseen sekä paikalliseen toimintaan ja päätöksentekoon yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja osoittaa Zonta International -järjestön jatkuvaa sitoutumista naisten turvallisuuden ja suojelun varmistamiseen esimerkiksi nyt, kun naiset kokevat poliittisista ja uskonnollisista syistä väkivaltaa mm. Iranissa, Afganistanissa ja Ukrainassa. 16 kampanjapäivän aikana 25.11.–10.12. 2022 Zontat lisäävät tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta kotikaupungeissaan.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastainen työ on ajasta ja paikasta riippumatta aina merkityksellistä. Zonta International Piiri 20 edellyttää varhaista puuttumista lähisuhdevaltaan sitä ehkäisevien toimien, toimijoiden monialaisen yhteistyön ja vaadittavien resurssien lisäksi.

Zonta International D20
Merja Ora
Governor
merja.ora@zonta.fi
+358 50 5292 331

Taina Junttila
District Advocacy Chair
taina.junttila@zonta.fi
+358 40 0284 585