Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla, eikä yksikään nainen elä väkivallan pelossa.   Tämän saavutamiseksi tarvitaan lakeihin, asenteisiin ja käytäntöihin vaikuttamista sekä konkreettista työtä, palvelua, naisten ja tyttöjen aseman kehittämiseksi. Yksikään maa ei ole saavuttanut sukupuolten välistä tasa-arvoa (lähde).

Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin: zontat antavat aikaansa, osaamistaan ja taloudellista tukea hankkeiden toteuttamiseksi.

PALVELU JA VAIKUTTAMINEN

Zonta toimii kolmella tasolla: kansainvälinen taso : Zonta International, piirien (1 – useita maita) taso: piiri 20 (Suomi ja Viro)  ja paikallinen taso: kerhot.

Kerhot ja piirit päättävät kaksivuotiskausittain toteutettavista  kansainvälisistä projekteista ja stipendiohjelmista ja rahoittavat ne keräämillään varoilla. Kerhot lahjoittavat 1/3 keräämistään varoista näiden projektien ja stipendiohjelmien toteutukseen. Kansainväliset hankkeet toteutetaan yhteistyössä YK:n alajärjestöjen kanssa.

Kerhot päättävät piiritason yhteisistä hankkeista, rahoittavat ne ja toteuttavat paikallisesti.

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyötä on esim. tietoisuuden lisääminen kaikenlaista mediaa hyödyntäen, kampanjoin,  julkisten näyttelyiden, mielenosoitusten, koulutustilaisuuksien tai lakien muuttamista koskevien vetoomusten kautta, tapaamiset ja keskustelut lainsäätäjien  sekä julkisen hallinnon edustajien kanssa.

Zonta Says NO -kampanjat naisten kokemaa väkivaltaa  vastaan

Kampanja-aikana 25.11. – 10.12. kerhot omilla paikkakunnillaan kampanjoivat monella tavalla, esim. näyttelyin, tietoiskuin somessa jne. Kampanjan väri on oranssi ja sillä valaistaan rakennuksia ja puetaan patsaita ym.  Piiri tuottaa kerhoille hyödynnettävää materiaalia kampanjaa varten.

Julkilausumat ja tiedotteet ajankohtaisista ja piirin tärkeäksi kokemista asioista.

Jäsenyydet,  edustukset  ja yhteistyö muiden samanhenkisten järjestöjen kanssa 

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Piiri tekee yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa tavoitteidensa edistämiseksi.

Palvelutoiminta 

Zonta International Piiri 20:n palvelutoiminta keskittyy kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin asioihin. Projektit toteutetaan yhteistyössä saman mielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kansainvälisissä palveluprojekteissa keskitytään muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n alajärjestöjen toimesta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla.

Stipendiohjelmilla kannustetaan ja tuetaan nuoria naisia avaruustieteiden, liiketalouden ja johtamisen yliopistotasoissa opinnoissa sekä yhteiskunnallisesti valveutuneita 16 – 19 -vuotiaita tyttöjä.

Keltaisen ruusun kampanjat

Valtakunnalliset Keltaisen ruusun vaikuttamis- ja palvelukampanjat ovat Zonta Piiri 20 tapa edistää tavoitteitaan Suomessa ja Virossa. Piiri 20 on toteuttanut useita Keltainen ruusun  kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Kerhot päättävät toteutettavista kampanjoista ja keräävät varoja niiden toteuttamiseen ja / tai toteuttavat niitä omilla paikkakunnillaan. Viimeisin kampanja oli vuosina 2018 – 2020 Suomessa toteutettu ZAU -kampanja, jolla kannustettiin ja rohkaistiin 10 – 20 -vuotiaita tyttöjä matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun luonnontieteellisten ZAU -kerhojen avulla. Matematiikka ja luonnontieteet ovat avain lähes kaikille aloille.   Taustalla on suomalaisen työelämän eriarvoisuus ja jakautuneisuus miesten ja naisten aloihin ja naisten sijoittuminen matalapalkka-aloille. Naisen euro on jatkuvasti 83- 84 senttiä. Tämä johtuu osittain siitä, että naiset eivät hakeudu esim. teknisille aloille, vaikka heillä olisi kykyjä.  Asenteet ovat syvällä ja muuttuvat hitaasti; tarvitaan rohkaisua kannustusta.

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja myös palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kerhoilla on omilla paikkakunnillaan monimuotoista toimintaa ja projekteja. Esimerkkejä kerhojen toiminnasta löytyy kerhojen omilta sivuilta sekä etusivun Kuulumisia kerhoilta -osiosta.  Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.