Zonta International Piiri 20 ry on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä. Sen tehtävä on edesauttaa Zonta Internationalin Mission ja Vision toteuttamista. Piiri 20 sitoutuu Zonta Internationalin asettamiin tavoitteisiin ja pyrkii kaikessa toiminnassaan parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa.

”Build a Better World for Women and Girls” – ”Rakennamme parempaa maailmaa naisille ja tytöille” – on alkavan kaksivuotiskauden tunnuksemme. Kauden, jolloin kansainvälinen presidenttimme on Ute Scholz ja jolloin tasa-arvotyön merkitys on entisestään korostunut. Ukrainan sota, sen esiin nostamat vääryydet, koronapandemian jatkuminen ja ilmastonmuutos ovat vain muutama esimerkki siitä, miksi kaltaistamme sitoutumatonta vapaaehtoisjärjestöä tarvitaan entistä enemmän.

MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Tällaisessa maailmassa naisilla on miesten kanssa tasavertaisesti käytössään kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on tasavertainen edustus päätöksenteossa.

Tällaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

ZONTA INTERNATIONAL -JÄRJESTÖN PERUSTAVOITTEET

Parannamme naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti palvelutoiminnan ja vaikuttamisen avulla.

Teemme työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

Vaalimme kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteutamme palveluohjelmia ja annamme keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.


1. ZONTA INTERNATIONAL -TAVOITTEET KAUDELLE 2022-2024

Hampurin Conventionissa hyväksyimme Resolution on continuing an overall review of Zonta International -aloitteen, joka antaa kansainväliselle hallitukselle mahdollisuuden jatkaa edelliskaudella aloitettua yleistä järjestön toiminnan arviointia pyrkimyksenään erityisesti jäsenyyden, hallinnon ja toiminnan puitteiden yksinkertaistaminen, jotta järjestömme selviää tulevaisuuden haasteista.

Esitellessään kauden tavoitteita kansainvälinen presidenttimme painotti näkyvyyttä, jonka saamme, kun teemme asioita yhdessä ja samanaikaisesti. Tästä syystä hän nostaa esille Zonta Says No -kampanjan 25.11.–10.12. ja kansainvälisen naisten päivän 8.3. Häneen toiveensa on, että noina ajanjaksoina maailma on oranssi. Piiri 20 on mukana ja osallistuu toiveen täytäntään.

Kansainväliset tavoitteet, joihin Piiri on täysin sitoutunut, keskittyvät seuraaviin viiteen pääteemaan:
-Puolustamme näkyvästi sukupuolten tasa-arvoa
-Toimimme maailmankansalaisina
-Kasvatamme tulevaisuuden johtajia
-Juhlistamme itseämme
-Suuntaamme Zontan tulevaisuuteen

1.2. Zonta International Foundation for Women

Olemme osa kansainvälistä järjestöä, mikä näkyy myös tavoiteasettelussamme. Pitkäaikainen ohjeemme ja tavoitteemme on, että avustuksemme jakautuvat suhteessa: 1/3 kansainvälisiin projekteihin 1/3 piiritason projekteihin ja 1/3 paikallisiin projekteihin, mikä on hyvä pitää mielessä kerhojen talousarvion laadinnassa.

Järjestömme jäsenmäärä oli 31.5.2022 yhteensä 26.069 ja Hampurin Conventionissa hyväksyttiin tavoitteeksi kerätä ja jakaa USD 4.573.000,00. Tämä tarkoittaa, että jokaisen jäsenen kansainvälinen tavoite on USD 175,42, mikä puolestaan tarkoittaa n. 24 senttiä per päivä kauden 2022–24 aikana.

Edellisellä kaudella piirimme jäsenten keskimääräinen lahjoitusmäärä oli USD 91,53. Tavoitteenamme on korottaa sekä keskimääräistä lahjoitussummaa per jäsen että henkilökohtaisen lahjoituksen tekijöiden määrää Piirimme alueella.

Program Fundraising Goal
International Service Program $ 3,200,000
Amelia Earhart Fellowship $ 560,000
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship $ 370,000
Young Women in Public Affairs Award $ 283,000
Women in Technology $ 163,000
Total $ 4,573,000 $ = USD

Hampurissa hyväksytyt palveluprojektimme ovat edelleen YK:n projekteja, joita järjestömme rahoittaa. Projektit ovat pitkälti samoja kuin edellisellä toimikaudella, koska järjestönä emme usko siihen, että vain hetkellinen toiminta johtaa pitkäkestoiseen muutokseen. Projektit keskittyvät edelleen koulutukseen, terveyteen, lapsiavioliittojen poistamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen. Uusi asia on ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien vähentäminen.

2. PIIRI 20 RY:N TAVOITTEET

Piiri 20:n hallinnon tehtävä on tukea piirin kerhoja ja kerhojen jäseniä. Piirihallitus – governor, lt. governor, rahastonhoitaja, sihteeri ja aluejohtajat – toimikunnat ja Foundation Ambassador tekevät aktiivisesti yhteistyötä kerhojen kanssa ja vierailevat kerhoissa sekä kerhojen tilaisuuksissa toiveiden ja tarpeiden mukaan. Piirihallinto toivoo kerhoilta aloitteellisuutta vierailujen suhteen.

2.1. Piirin hallinto

Kuluvan kauden aikana (Liite 1) Piirihallinto aikoo edelleen järkiperäistää Piirin toimintaa. Tavoitteena on aikaansaada mm. kauppapaikka, jonka avulla piirikokouskirjanpitoa helpotetaan. Toiminto mahdollistaa sen, että ilmoittautuja ja kirjanpito saa tositteen varatuista sekä maksetuista palveluista samanaikaisesti. Lisäksi kauppapaikka helpottaa Piirin tuotteiden ostoa ja myyntiä. Kauppapaikan toivotaan lisäävän ulkopuolisten lahjoitusten määrää.

Jäsenistölle tiedotetaan Piirin Uutiskirjeellä kuukausittain ajankohtaisista aiheista. Kuukausittaisen kirjeen toivotaan palvelevan jäsenistöä ja kerhoja ajankohtaisuudellaan. Uutiskirjeen toimittamista pyritään helpottamaan luomalla uudenlainen Webropol-lomake, joka antaa artikkeleille mm. määrämitan.

Zonta-järjestöä pidetään hyvin varjeltuna salaisuutena. Kauden 2022–2024 aikana Piiri lisää ulkoista tiedottamista ja näkyvyyttä. Kerromme julkisuudessa niin kotimaisten kuin kansainvälisten
projektien tuloksista ja saavutuksista. Myös uudistettua Piirin Intraa tullaan hyödyntämään entistä enemmän Piirin sisäisen informaation jakamiseen.

Kaksivuotiskauden aikana Piiri osallistuu Porissa järjestettävään SuomiAreenaan, mikäli aihe palvelee toimintaamme ja mikäli kustannuksemme pysyvät edelleen kohtuullisina. Toistaiseksi osallistumisemme on mahdollistunut järjestäjän myöntämän stipendin turvin.

2.2. Piirikokoukset

Koska keväällä 2022 pidettiin toistaiseksi viimeinen Kevätseminaari, on syksyisin järjestettävän Piirikokouksen merkitys entistä suurempi. Edellisessä kokouksessa järjestetyn kyselyn tuloksesta ilmeni, että järjestömme vaikuttamistoiminnasta puhuminen koetaan tärkeimmäksi piirikokouksen anniksi. Näin ollen tähän tullaan keskittymään entistä enemmän piirikokouksien ohjelmassa. Myös ensikertalaiset kokouskävijät pyritään ottamaan paremmin huomioon.

Kauden Piirikokoukset ovat:
7.-9.10.2022 ”Me Vahvat Naiset”, Seinäjoki
6.-8.10.2023 ”Saman Auringon Alla”, Varkaus

2.3. Piirin toimikunnat

Toimikuntien tarkoitus on helpottaa kerhojen ja piirien toimintaa eikä lisätä byrokratiaa. Näin ollen niiden pakollisuudesta on luovuttu. Piiri 20 on vähentänyt toimikuntien määrää ja keskittyy nyt oleelliseen. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö jo olemassa olevien toimikuntien lisäksi voisi perustaa uusia. Esillä on jo nyt ollut mentoroinnin järjestäminen piiri 20:ssä.

Piirin toimikuntien päätavoitteet:

2.3.1. Bylaws-toimikunta

Tulevan kauden aikana toimikunta tulee arvioimaan Hampurin Conventionissa hyväksyttyjen muutosten vaikutusta Piiri 20:n sääntöihin, menettelytapaohjeisiin, piirikokous- ja delegaattiohjeeseen sekä kerhojen mallisääntöihin. Muutoksista esimerkkeinä: ZI:n kannattajajäsenten (supporting member) osallistuminen Piirin toimintaan. Lisäksi toimikunta seuraa Suomen yhdistyslain uudistuksen etenemistä ja antaa Piirin kerhoille tarpeen mukaan neuvontaa ja koulutusta.

2.3.2. Jäsenyystoimikunta

Aktiiviset ja motivoituneet jäsenet ovat toimintamme edellytys. Kaudella 2020–2022 Piirimme menetti 9 kerhoa ja 238 jäsentä. 31.5.2022 jäsenmäärämme oli Zonta Internationalin mukaan 1277. Kausi oli vaikea: Koronapandemia hankaloitti face-to-face-kokouksia ja etäkokoukset eivät aina motivoineet. Aktiiviset ja motivoituneet jäsenet ovat toimintamme edellytys, joten kausi keskittyy voimakkaasti kerhojen ja jäsenistön hyvinvointiin. Kauden aikana pyrimme pitämään jäsenmäärämme ja lisäämään Piirimme yhden uuden kerhon. Tärkeä jäsenyystoimikunnan tehtävä on jäsenistön ja toimihenkilöiden koulutus, jota tullaan antamaan tarpeen mukaan. Vuoden Zonta -huomionosoituksen haku- ja valintaprosessi kuuluvat kokonaisuudessaan toimikunnan tehtäviin.

2.3.3. Lisa Andström -toimikunta

Toimikunta hoitaa Lisa Andström -stipendien haku- ja jakoprosessin kokonaisuudessaan. Tällä kaudella toimikunta pyrkii lisäämään hakuprosessin näkyvyyttä entisestään. Raportoinnin hyvään
näkyvyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

2.3.4. Naisten oikeuksien toimikunta

Kausien 2022–2024 aikana toimikunta edistää erityisesti Zonta Says No -kampanjaa Piirissämme. Samoin toimikunta vahvistaa kerhojen sisäistä paikallista ja alueellista vaikuttamistyötä ja näkyvyyttä. Lisäksi toimikunta pyrkii tiivistämään yhteistyötä muiden naisjärjestöjen kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi toimikunta vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä.

2.3.5. Palvelutoimikunta

Hankkeet toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla ja huomiota kiinnitetään myös varainhankinnan keinojen kestävyyteen. Varainhankinnassa painotetaan entistä enemmän immateriaalisia kampanjatuotteita sekä kehitetään varainkeruutuotteiden ilmastonmuutos- ja luontokatovaikutusten seurantaa. Palvelutoimikunta tuo esityksen uudesta Keltaisen Ruusun Kampanjasta Seinäjoen Piirikokouksen päätettäväksi 8.10.2022 aiheena ” Zonta Digihäirintää vastaan”. Kampanjan lopputilitykset on tarkoitus saada tehtyä joulukuussa 2024. Kaikessa toiminnassaan ja erityisesti osana Keltaisen Ruusun kampanjan toteuttamista palvelutoimikunta edistää Zonta Piirin 20 oman toiminnan kehittämisen tavoitteita, joista tärkeimmiksi nostamme:

• Tiivistää varainhankinnan ja vaikuttamistyön yhteyttä entisestään
• Kasvattaa Zonta-toiminnan alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä
• Vahvistaa ja vakiinnuttaa Zontan kerhojen ja alueiden yhteistyöverkostoja kautta maan

2.3.6. Stipenditoimikunta

Zonta Internationalin kansainväliset stipendit ovat:
Amelia Earhart Fellowship
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship
Young Women in Public Affairs Award
Women in Technology

Piirin stipenditoimikunta tiedottaa Zonta Internationalin stipendiohjelmista, tukee kerhoja stipendiaattien löytämisessä, käsittelee stipendihakemukset ja valmistelee piirin ehdokkaan esityksen governorille. Kaudella 2022–2024 toimikunta panostaa stipendiohjelmien tunnettuuden lisäämiseen.

2.3.7. Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta etsii ehdokkaat Piirin vaaleilla valittaviin tehtäviin. Vaalit järjestetään sääntöjen mukaisesti Varkauden Piirikokouksessa syksyllä 2023. Toimikunnan tavoite on aktiivisesti kertoa vaaleista ja valittavien henkilöiden tehtävistä Piirin uutiskirjeissä ja kerhojen tapaamisissa.

3. TAVOITTEIDEN TOIMEENPANO JA SEURANTA

Tavoitteiden toteuttamisen avainasemassa ovat kaikki Piirin jäsenet. Kerhojen, toimikuntien ja alueiden toiminta suunnitellaan peilaamaan Piirin toimintasuunnitelman tavoitteita. Piirihallinto seuraa kauden aikana asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoi työstään aktiivisesti. Mikäli asetetuissa tavoitteissa huomataan kauden aikana puutteita, toimintasuunnitelmaa tarkastetaan.
Yhdessä olemme enemmän.