LISA ANDSTRÖM -RAHASTON SÄÄNNÖT

Alkuperäiset säännöt hyväksytty piirikokous Lappeenranta syksy1983.
Hyväksytty Piirikokous Lappeenranta syksy 2000.
Hyväksytty Piirikokous Kotka 8.10.2011.

Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaiseksi

1§ Rahaston synty

Rahaston nimi on Lisa Andström –rahasto haminalaisen zontan, liike-elämässä merenkulun alalla ansiokkaan elämäntyön tehneen laivameklari Lisa Andströmin muistoksi.

2§ Peruspääoma ja pääoma

Rahaston peruspääomalla tarkoitetaan sitä osaa pääomaa, joka takaa rahaston toiminnan jatkuvuuden ja jota ei pääsääntöisesti käytetä rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi. Rahaston varat ovat peruspääomaa ylittävä omaisuus, jota käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti stipendeinä. Peruspääoma ja varat muodostavat yhdessä rahaston pääoman. Rahaston peruspääoma v. 1983 oli 25 000 mk joka vastaa euroissa 4 204,70 €. Rahaston varoja kartutetaan rahaston saamilla lahjoituksilla ja muilla tavoin, esim. erilaisin keräyksin, siten kuin Zonta Internationalin Piiri 20:n piirikokous päättää. Rahastoon kertyvät varat käytetään stipendeinä. Rahaston varojen tuotto lisätään sen pääomaan. Poikkeustapauksissa voidaan myös peruspääomaa siirtää stipendeiksi. Jos näin tapahtuu, tulee rahaston toimikunta laatia tästä raportti piirikokoukselle, sekä esittää suunnitelma syntyneen tilanteen ratkaisemiseksi. Toimikunnalla on velvollisuus toimia siten, että peruspääomaan ei tarvitse kajota.

3§ Pääoman hoito ja käyttö

Zonta Internationalin Piiri 20:n kirjanpidossa pääoma kerätään ja käytetään Lisa Andström –rahasto nimisenä tilinä. Pääoman hoidosta vastaa Zonta Internationalin Piiri 20:n piirihallitus. Rahaston kulut, kuten ilmoitukset ja apurahan saajien esittäytymiseen liittyvät kustannukset, katetaan rahaston varoilla. Lisa Andström –toimikunta on Piiri 20:n toimikunta, joten sen mahdolliset kulut maksetaan Zonta Internationalin Piiri 20:n talousarvion mukaisesti.

4§ Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoitus on tukea ja kannustaa Zonta Internationalin Piiri 20:n alueen naisopiskelijoita ja –tutkijoita myöntämällä stipendejä.

5§ Toimikunta

Stipendien jakoa valmistelee ja hoitaa toimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joista yksi on Haminan kerhon nimeämä. Toimikunta valitaan 2- vuotiskaudeksi parittoman vuoden syksyllä pidettävässä piirikokouksessa samalla menettelyllä kuin piirihallituksen jäsenet. Toimikunnan jäsen voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Piirin rahastonhoitaja on toimikunnan ex-officio –jäsen. Puheenjohtajana toimii vaalissa eniten ääniä saanut henkilö. Toimikunnan toimikausi alkaa parillisena vuonna 1.6. ja jatkuu kahden vuoden ajan 31.5. saakka. Toimikunnan jäsenten tulee edustaa eri alojen asiantuntemusta. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

6§ Hakumenettely

Toimikunta rajaa stipendihaun alueen sekä hoitaa stipendien ilmoitus- ja hakumenettelyn järjestelyt neuvoteltuaan siitä piirihallituksen kanssa. Toimikunta antaa stipendinhakijoista lausuntonsa ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta ja suuruudesta piirihallitukselle. Toimikunta voi halutessaan käyttää lisäasiantuntijoita. Toimikunnan jäsen ei voi hakea stipendiä. Stipendit julistetaan haettaviksi parittomien vuosien keväällä ja ne ovat kaikkien Zonta Internationalin Piiri 20:n alueen naisten haettavissa. Hakemus tehdään tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Stipendihakemukset lähetetään toimikunnan puheenjohtajalle 1.5. mennessä, jonka jälkeen toimikunta käsittelee hakemukset ja tekee ehdotuksensa stipendien saajista piirihallitukselle, joka lopullisesti päättää asian ja ilmoittaa päätöksen piirikokoukselle.

7§ Stipendien jakotilaisuus

Stipendien jakotilaisuus järjestetään piirikokouksen yhteydessä pyrkien siihen, että tilaisuus ja stipendinsaajiin liittyvä julkisuusviestintä palvelee zontien toimintaperiaatteiden ja palvelutoiminnan tunnettuuden edistämistä. Stipendinsaaja(t) velvoitetaan raportoimaan toimikunnalle stipendin käytöstä vuoden kuluttua apurahan jakamisesta.

8§ Rahaston mahdollinen lopettaminen

Rahasto voidaan lopettaa Zonta Internationalin Piiri 20:n kahden peräkkäisen piirikokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Lopetetun rahaston varat siirtyvät Zonta Internationalin tarkoitusten edistämiseen lopettamisesta päättäneen piirikokouksen määräämällä tavalla.

Zonta International Piiri 20 ry Suomi ja Viro
Y-tunnus 2018616–4
Päivitys 7.6.22


141022intra