ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:n TOIMINTASUUNNITELMA
1.6.2020-31.5.2022

Tämä toimintasuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet:

1. Toiminnan tarkoitus ja Piirin tehtävät
2. Toiminnan painopisteet toimikaudella
3. Piirin tavoitteet
4. Piirin sisäinen toiminta ja sen kehittäminen
5. Tavoitteiden toimeenpano ja seuranta

1. Toiminnan tarkoitus ja Piirin tehtävät

Zonta International Piiri 20 Ry on osa kansainvälistä Zonta International -järjestöä ja sen tehtävä on omalta osaltaan edesauttaa Zonta Internationalin mission ja vision toteutumista. Piiri 20 on sitoutunut Zonta Internationalin asettamiin tavoitteisiin ja pyrkii kaikessa toiminnassaan päämäärätietoisesti parantamaan tyttöjen ja naisten asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Toiminnan kulmakivet ovat naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa edistävä palvelu- ja vaikuttamistoiminta.

MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO
Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä. Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa. Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

Piirin 20 tehtävänä on tukea piirin alueita, kerhoja ja kerhojen jäseniä Zonta Internationalin tavoitteiden toteuttamisessa ja toimia yhdyssiteenä Zonta Internationalin suuntaan. Piirin aluejohtajat, vara-aluejohtajat, toimikunnat ja Foundation Ambassador tekevät aktiivisesti yhteistyötä alueiden ja kerhojen kanssa.

Toimintakausi 2020-2022 aloittaa Zonta Internationalin toisen vuosisadan. Pitkät perinteet omaavana kansainvälisenä vapaaehtoisjärjestönä haasteena on pysyä avoimena uusiutumiselle ja houkuttelevana nuoremmille sukupolville. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristöissä meidän tulee tunnistaa ja tuoda esille vielä entistä paremmin järjestömme vahvuudet ja onnistumiset. Pitkäjänteinen työmme tasa-arvon puolesta on edelleen tarpeen.

2. Toiminnan painopisteet toimikaudella

Piirin 20 toiminnan painopisteet on johdettu Zonta Internationalin kaksivuotiskauden 2020-2022 tavoitteista. Zonta Business Session:ssa 3.-8.7.2020 hyväksytyt tavoitteet liittyvät ohjelmiin ja projekteihin, jäsenistöön sekä taloudellisiin resursseihin.

Palvelu- ja vaikuttamistoiminnan painopisteinä ovat naisten koulutuksen edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen. Jäsenistön osalta painopiste on nykyisten jäsenten aktivoinnissa ja jäsenmäärän ylläpitämisessä.

Järjestön sisäisessä toiminnassa meitä ohjaavat ZI:n presidentin 2020-2022, Sharon Langenbeckin avainsanat ”Transitions, Changes & New Opportunities” – siirtymiä, muutoksia ja uusia mahdollisuuksia. Nämä painottavat avoimuutta muutoksille ja toimintatapojen muokkaukselle niin, että olemme järjestö, johon ihmiset haluavat liittyä ja käyttää aikaansa sekä resurssejaan.

3. Piirin tavoitteet

Piirin tavoitteet pohjautuvat Zonta Internationalin kaksivuotiskauden 2020-2022 tavoitteisiin. Lisäksi Piirin tavoitteissa huomioidaan edellisellä toimikaudella kerhojen esille nostamia kehittämistarpeita.

Mahdollisuus kouluttautua on avaintekijä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa. Zonta Internationalin stipendi- ja apurahaohjelmat tarjoavat tärkeää tukea miesvaltaisilla aloilla toimiville ja pyrkiville naisille.

Tällä kaksivuotiskaudella Zontan rahoittamia YK-projekteja toteutetaan Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja lounaisella Tyynellämerellä. Projektit keskittyvät koulutukseen, terveyteen, varhaisten avioliittojen lopettamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen.

Lahjoitukset sekä kaksivuotisprojekteihin että rahastoihin ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voimme ylläpitää ja kasvattaa mahdollisuuksiamme saada aikaan muutosta naisten ja tyttöjen elämään. Zonta-järjestölle tehdyt lahjoitukset menevät lyhentymättöminä varsinaisiin kohteisiin.

Zonta Internationalin jäsenistö on keskeistä sen menestykselle. Jäsenten pysyminen järjestössä on avainasemassa, vaikkakin nuorten ammattilaisten rekrytointi on edelleen painopistealue.

Palvelu- ja vaikuttamistoiminta

Tavoite 1: Naisten koulutuksen edistäminen

Toiminta:

1. Lisäämme Zonta Internationalin stipendi- ja apurahaohjelmien tunnettuutta Suomessa ja Virossa

2. Kannustamme naisia hakemaan Zonta Internationalin stipendejä ja apurahoja kuin myös Piirin Lisa Andström -stipendiä

3. Sitoudumme ZIF:n varainkeruutavoitteisiin (vähintään 160 euroa/jäsen)

4. Toteutamme varainkeräystilaisuuksia kerhoissa, alueilla ja Piirissä

5. Tavoitamme uusia lahjoittajia sekä järjestöstämme että sen ulkopuolelta

Zonta Internationalin varainkeruutavoitteet
Amelia Earhart Fellowship: US$ 700,000
Jane M. Klausman Women in Business Scholarship: Rahoitus olemassa
Young Women in Public Affairs Award: Rahoitus olemassa
Kansainväliset projektit: US$ 4,000,000
Rose Fund: US$ 100,000
Varainkeruun kokonaistavoite: US$ 4,800,000

Tavoite 2. Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen

Toiminta:

1. Hyödynnämme Zonta Internationalin julkaisemia kannanottoja, webinaareja ja muita valmiita materiaaleja naisten ja tyttöjen elämään vaikuttavista ongelmista kuten ihmiskaupasta, ilmastonmuutoksesta.

2. Julkaisemme Piirin omia tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen liittyviä ajankohtaisia julkilausumia piirikokouksissa ja kevätseminaarissa

3. Kannustamme ja tuemme kerhoja osallistumaan entistä näkyvämmin vuosittaiseen Zonta Says No to Violence Against Women -kampanjaan

Jäsenistö

Tavoite 1: Jäsenmäärän ylläpito

Toiminta:

1. Säilytämme vähintäänkin nykyiset jäsenet ja nykyisen jäsenmäärän (1515 jäsentä)
2. Rekrytoimme nuoria ammattilaisia järjestöömme
3. Järjestämme nykyisten ja aiemmin apurahoja ja stipendejä saaneille tilaisuuden, jossa kannustetaan liittymään Zonta-järjestöön
4. Perustamme Piiriin yhden uuden kerhon
5. Hyödynnämme Zonta Internationalin tarjoamia kehittymis-ja mentorointityökaluja sekä järjestämme Piirin omaa mentorointia jäsenten ja kerhojen tarpeiden mukaisesti
6. Kannustamme jäseniä hyödyntämään aktiivisesti Zonta Internationalin valmiita materiaaleja sen julkisilla sivuilla kuin myös intrassa ja erityisesti Leadership Develoment Program -valmennusohjelmaa

4. Piirin sisäinen toiminta ja sen kehittäminen

Piirin 20 toiminnassa on monia hyviä vakiintuneita toimintatapoja, jotka edistävät nykyisenkin toimikauden tavoitteiden toteuttamista.

Jatkamme näitä hyviksi koettuja toimintatapoja:

1. Osallistumme Naisjärjestöjen keskusliiton järjestämiin tilaisuuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin välittää tietoa toiminnastamme
2. Osallistumme Suomi Areenaan vuonna 2021 ja 2022
3. Myönnämme Vuoden Zonta -huomionosoituksen aktiiviselle zontalle
4. Myönnämme joka toinen vuosi Naisen teko -kunniamaininnan ammatillisesti ansioituneille naisille
5. Käynnistämme uuden Keltaisen Ruusun -kampanjan suunnittelun

Piirin toiminta vaatii aina myös kehittämistä:

1. Lisäämme kerhojen välistä yhteistyötä ja keinoja jakaa hyviä käytäntöjä
2. Päivitämme Piirin strategian
3. Teemme markkinointi- ja viestintäsuunnitelman
4. Hyödynnämme ja kehitämme etäkokoustamisen välineitä

5. Tavoitteiden toimeenpano ja seuranta

Tavoitteiden toteutumisessa avainasemassa ovat kaikki jäsenet. Alueiden, Piirin toimikuntien ja kerhojen toiminta suunnitellaan niin, että se peilaa Piirin
toimintasuunnitelman tavoitteita. Yhdenmukaisesti toimien saamme enemmän voimaa ja näkyvyyttä ydintoiminnallemme. Piirihallitus seuraa kauden aikana tavoitteiden toteutumista ja piirihallinto raportoi työstään jäsenistölle aktiivisesti.

Tärkeät sisäistä yhteenkuuluvaisuutta lisäävät tilaisuudet:

Piirikokoukset
Pori 10.-11.10.2020
Imatra 9.-10.10.2021

Kevätseminaari PERUUTETTU SIIRTO KEVÄÄLLE 2022 
Hämeenlinna 17.-18.4.2021

9. Eurooppa-seminaari (European Interdistrict Zonta Seminar)
Frankfurt am Main, Saksa 3.-5.9.2021

Convention
Kesäkuun lopulla 24.-29.6.2022, Hampuri, Saksa

Piirin, alueiden ja kerhojen toiminnassa huomioitavat vuosittaiset tärkeät
päivämäärät:

11.1. Amelia Earhart -päivä
8.3. Zonta Rose Day, Kansainvälinen naistenpäivä
11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä
24.10. YK:n päivä
8.11. Zonta-syntymäpäivä
25.11. Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen päivä
25.11.–10.12. 16 Days of Activism Against Gender Violence
10.12. Ihmisoikeuksien päivä