Kerhomme Helsinki IV

Zonta-kerho Helsinki IV on Suomen ja Viron muodostaman piiri 20:n toiseksi suurin kerho. Jäseniä meillä on liki 40, joista hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kerhon eri toimikunnissa toimii noin 20 jäsentä, ja muutama jäsenemme on myös piirin 20:n eri toimikunnissa.

Hallitus

Kerhon toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluvat vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä muuta jäsentä sekä varajäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus käsittelee kokouksissaan muun muassa kerhon taloustilanteen, uudet jäsenhakemukset ja palvelu- ja vaikuttamistoimintaan liittyvät projektit ja tilaisuudet.

Toimikunnat

Kerhon tavoitteita edistävät erityisesti toimikunnat, joiden jäsenet valitaan vaalikokouksessa.

OP-(ohjelma- ja palvelu-)toimikunnan vastuualueeseen kuuluu varojen hankinta. Se vastaa myös tapahtumien ja hankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Toimikunta voi muodostaa tiimejä organisoimaan eri tapahtumia ja tilaisuuksia. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kuukausikokousten aiheita ja hankkia niihin mahdollisia ulkopuolisia puhujia sekä ehdottaa varojen lahjoituskohteita hallituksen hyväksyttäväksi.

Naisten oikeuksien toimikunta (Advocacy-toimikunta) seuraa ja jakaa tietoa naisten asemaan ja oikeuksiin vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista, edistää tietoisuutta naisten oikeuksista ja pitää yhteyttä Piirin Advocacy-toimikuntaan.

Jäsentoimikunta tekee esitykset uusien jäsenten hyväksymisestä, huolehtii kerhon jäsenten luokituksesta ja pitää yhteyttä Piirin jäsentoimikuntaan.

Stipenditoimikunnan tehtävät ovat kansainvälisten stipendien (YWPA, JMK, Amelia Earhart) hauista tiedottaminen, ehdokkaiden hakeminen, hakemusten valmistelu kerhon hallitukselle toimitettavaksi Piirin stipenditoimikunnalle, Amelia Earhart -tilaisuuden järjestäminen yhdessä Piirin stipenditoimikunnan ja mahdollisten muiden kerhojen kanssa, varojen keruu kv. AE-rahastoon sekä varojen keruun seuraaminen ja tiedottaminen sekä kehottaminen lahjoitusten tekemiseen. Lisäksi toimikunta ehdottaa kerhon hallitukselle kerhon omia stipendiehdokkaita.

Vaalitoimikunta valmistelee hallituksen ja toimikuntien jäsenten valinnat ja vie esitykset vaalikokoukseen.

Kerhotoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet

• vahvistaa Zonta-henkeä ja zontien eettisten periaatteiden toteutumista sekä jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta mm tutustumalla toisiinsa ja heidän osaamisalueisiinsa
• perehdyttää uudet jäsenet kummitoiminnan avulla ja perehdytysmateriaalia käyttäen ja tarjota heille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia
• tutustua muiden kerhojen toimintaan erityisesti Area 1:n yhteisissä kokouksissa ja muussa kerhojen välisessä yhteistyössä
• lisätä jäsenten osallistumista kokouksiin siten, että jokainen jäsen osallistuu ainakin viiteen kokoukseen toimintavuoden aikana, ja että kaikki jäsenet ovat mukana toteuttamassa palvelutoimintaan liittyviä aktiviteetteja
• kasvattaa jäsenmäärää vähintään kahdella jäsenellä toimikaudessa