Kerhomme Helsinki IV

Zonta-kerho Helsinki IV on Suomen ja Viron muodostaman piiri 20:n kerho. Jäseniä meillä on noin 30, joista hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kerhon eri toimikunnissa toimii noin 20 jäsentä, ja muutama jäsenemme on myös piirin 20:n eri toimikunnissa.

Hallitus

Kerhon toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluvat vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-5 muuta jäsentä.

Hallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus käsittelee kokouksissaan muun muassa kerhon taloustilanteen, uudet jäsenhakemukset ja palvelu- ja vaikuttamistoimintaan liittyvät projektit ja tilaisuudet.

Toimikunnat

Kerhon tavoitteita edistävät erityisesti toimikunnat, joiden jäsenet valitaan vaalikokouksessa.

Palvelu- ja ohjelmatoimikunnan (OP) vastuualueeseen kuuluu varojen hankinta. Se vastaa myös tapahtumien ja hankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Toimikunta voi muodostaa työryhmiä organisoimaan eri tapahtumia ja tilaisuuksia. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kuukausikokousten aiheita ja hankkia niihin mahdollisia ulkopuolisia puhujia sekä ehdottaa varojen lahjoituskohteita hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikunta pitää yhteyttä Piirin palvelutoimikuntaan ja toimikunnan edustaja osallistuu Alueen 1 palvelutoimikuntien tapaamisiin toteuttaakseen yhteisiä palvelutavoitteita ja -kohteita.

Naisten oikeuksien toimikunta (AD) seuraa ja jakaa tietoa naisten asemaan ja oikeuksiin vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista, edistää tietoisuutta naisten oikeuksista ja toimii yhteistyössä kerhon OP-toimikunnan sekä Aluee 1 Naisten oikeuksien toimikunnan kanssa. Toimikunta pitää yhteyttä samoja asioita edistävien organisaatioiden kanssa, jotka kouluttavat ihmisiä oikeudellisista, poliittisista, taloudellisista, terveyteen ja ammatillisiin asioihin liittyvistä aiheista, mitkä vaikuttavat naisten ja tyttöjen asemaan heidän yhteisöissään.

Jäsenyystoimikunta aktivoi kerholaisia uusien jäsenten hankintaan, kutsuu jäsenehdokkaita kokouksiin ja tapahtumiin sekä huolehtii uusien jäsenten jäsentietojen tietosuojaluvista. Uudella jäsenellä täytyy olla kerhossa kummi, joka innostaa uutta jäsentä osallistumaan kerhon aktiviteetteihin. Kummin avuksi on laadittu Kummikäsikirja liitteineen. Toimikunta panostaa myös nykyisten jäsenten motivointiin. Toimikunta ylläpitää jäsenrekisteriä mm. rahastonhoitajan ja sihteerin tarpeita varten. Toimikunta pitää yhteyttä Piirin jäsenyystoimikuntaan ja toimikunnan edustaja osallistuu Alueen 1 jäsenyystoimikuntien tapaamisiin.

Stipenditoimikunnan tehtävänä on kansainvälisten stipendien hauista tiedottaminen, ehdokkaiden hakeminen ja hakemusten esittely hallitukselle.

Kansainväliset stipendit:

  • Young Women in Public Affairs (YWPA) Award
  • Women in Business (aiemmin JMK) Scholarship
  • Women in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Scholarship
  • Amelia Earhart Fellowship (Women in aerospace engineering and space sciences)

Lisäksi haettavissa on ZI Piirin 20 Liisa Andström -stipendi.

Toimikunta ehdottaa hallitukselle myös muita mahdollisia stipendiehdokkaita nuorten lahjakkaiden naisten joukosta, tavoitteena löytää tulevaisuuden vaikuttajia. Stipenditoimikunta tekee yhteistyötä Alueen 1 palvelutoimikuntien työryhmän kanssa hyvien ehdokkaiden löytämiseksi ja varojen keräämiseksi.

Vaalitoimikunta rohkaisee kerhon jäseniä ehdokkaiksi avoimiin tehtäviin, informoi heitä tehtävän velvollisuuksista, nimeää yhden tai useamman pätevän ehdokkaan jokaista täytettävää tehtävää varten, toimii luottamuksellisesti keskustellessaan ehdokkaista, informoi kerhon puheenjohtajaa ehdokaslistasta heti, kun ehdokaslista on valmis, kuitenkin ennen kerhon vaalikokousta. Vaalitoimikunta esittelee ehdokkaat vaalikokouksessa.

Kerhotoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet

• vahvistaa Zonta-henkeä ja zontien eettisten periaatteiden toteutumista sekä jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta mm tutustumalla toisiinsa ja heidän osaamisalueisiinsa
• perehdyttää uudet jäsenet kummitoiminnan avulla ja perehdytysmateriaalia käyttäen ja tarjota heille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia
• tutustua muiden kerhojen toimintaan erityisesti Alueen 1 yhteisissä kokouksissa ja muussa kerhojen välisessä yhteistyössä
• lisätä jäsenten osallistumista kokouksiin siten, että jokainen jäsen osallistuu ainakin viiteen kokoukseen toimintavuoden aikana, ja että kaikki jäsenet ovat mukana toteuttamassa palvelutoimintaan liittyviä aktiviteetteja
• kasvattaa jäsenmäärää vähintään kahdella jäsenellä toimikaudessa