Henkilötietojen käsittely Zonta-kerho Helsinki IV:ssä 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Zonta-kerho Helsinki IV ry:ssä tietojen kerääminen ja käsittely perustuu jäsenen allekirjoittamaan kirjalliseen suostumukseen ja osassa tilanteita kerhon lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa toiminnastaan jäsenilleen.

Käsittelyn oikeusperuste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus koskee kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Vuonna 2018 annettu tietosuojalaki (1050/2018) toimii Suomessa henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.

Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa säädetään.

Tutustu kerhon tietosuojaselosteeseen.

Kerhon rekisterin pitäjän edustajana toimii puheenjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, anna.lauttamus-kauppila@prh.fi ja tietosuojavastaavana Sanna Nuutila, sanna.nuutila@gmail.com

Henkilötietojen käsittely Piiri 20:ssa 

Tutustu Piirin 20 tietosuojaperiaatteisiin ja tietosuojaselosteisiin.

Henkilötietojen käsittely Zonta Internationalissa 

Kaikkien kerhon jäsenten tiedot ovat kerhon rekisterin lisäksi Zonta Internationalin (ZI) jäsenrekisterissä. Omat jäsentiedot ovat nähtävissä zonta.org-sivuston My Zonta -palvelun Directory -osiossa eli Zonta-jäsenhakemistossa. Tietojen ylläpitovastuu on jäsenellä itsellään.

  • My Zonta -palveluun pitää erikseen rekisteröityä, ja palvelua käytettäessä siihen kirjaudutaan omalla sähköpostilla ja salasanalla.
  • Mikäli Directory-tiedoissa on virheitä, korjaukset tulee tehdä itse tai pyytää sähköpostitse korjausta osoitteesta memberrecords@zonta.org Korjauspyyntö pitää lähettää englanniksi.
  • Voimassa oleva sähköpostiosoite on tärkeä tieto, sillä sitä käytetään myös oman piirimme uutiskirjeiden ja muun aineiston postituksessa.
  • Jäsenet eivät voi valita, mitä yksittäisiä tietoja heistä näytetään hakemistossa. He voivat kieltäytyä vain kokonaan tietojensa näyttämisestä ja postituslistoista. Kielto tehdään My Security Settings -osiossa. Tietojen poistamisen jälkeen jäsen ei saa sähköpostitse ZI:n tai Piiri 20:n uutiskirjeitä tai tiedotteita.

Tutustu Zonta Internationalin tietosuojaperiaatteisiin ja tietosuojaselosteisiin (englanniksi). Linkki: https://www.zonta.org/Web/Privacy_Policy