Serviceverksamheten är en viktig del av Zonta Internationals, dess distrikts och klubbars funktion. Genom service vill vi förbättra kvinnors och flickors ställning. Centrala objekt för servicen är utbildning, hälsa, rättslig och ekonomisk ställning och förebyggande av våld.

De internationella serviceprojekten förverkligas genom samarbetsprojekt med FN och finansieras via Zonta International Service Fund och ZIZVAW Fund. De planerade projekten fastställs vid Zonta Internationals världsmöte (Convention) som hålls vartannat år. Projekten för åren 2020-2022 är Stoppa barnäktenskapFrämja flickors skolgång i MadagaskarHälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru och Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor.
Klubbarna inom District 20 genomför lokala serviceprojekt som står i överensstämmelse med Zontas uppdrag och vision. Serviceprojekt som gäller hela distriktet kallar Gula Rosen projekt och genomförs kontinuerligt med några års mellanrum. Medlemmarna deltar själva personligen och aktivt i serviceverksamheten och man strävar allt oftare till att förverkliga projekten i samarbete med andra likasinnade organisationer.

Klubbarna är de viktigaste aktörerna inom Zonta. Varje klubb har en servicekommitté vars uppgift är att planera och verkställa det lokala servicearbetet. Genom sin verksamhet har klubbarna i vårt distrikt bland annat stött skydds- och mottagningshem, fungerat som lärare i Vi läser tillsammans-verksamheten, deltagit i åldringars rekreationsverksamhet och fungerat inom äldrevårdens vänkretsar.

Genom olika evenemang samlar klubbarna medel för att ekonomiskt bistå genomförandet av de internationella och distriktets samarbetsprojekt och klubbarnas projekt.

OPINIONSBILDNING

Zonta agerar för det gemensamma goda i världen, styrker kvinnor och flickor och värnar om deras mänskliga rättigheter. Zonta International arbetar genom Förenta Nationerna (FN) och Europarådet för en universell jämställdhet mellan könen och kvinnornas rättigheter. Zonta International har innehaft ställning som konsultativ medborgarorganisation i FN sedan 1969 och varit representerat i Europarådet sedan 1983.

Zonta International, distrikten, areorna och klubbarna sammanställer utlåtanden för att påverka diskussionen och lagberedningen i frågor som gäller kvinnor och flickor. Zontaklubbarna följer upp tillämpningen av lagar och hur de påverkar kvinnor. Klubbarna deltar i hörande tillsammans med lokala påverkare och beslutsfattare. Zontorna ordnar tillställningar för att lokalt öka medvetenheten i frågor som gäller kvinnor och flickor.

Mera information om  opinionsbildning hittar du på Zonta Internationals hemsida Zonta.org