Naisten teko 2021 • Kvinnobragd 2021

Suomeksi (på svenska nedan):

Lehdistötiedote / HL

Naisen teko 2021

Maanantaina marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kansainvälistä naisten päivää. Samana päivänä Zonta juhli myös kansainvälisesti Keltaisen ruusun päivää, Zonta Rose Day.

Raseborg-Raasepori Zonta club osallistui yhdessä muiden suomalaisten Zonta-kerhojen kanssa yhteiseen kaikille avoimeen virtuaalitapahtumaan. Raasepori oli vahvasti edustettuna: ohjelmassa puhuivat tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist sekä kirjailija, Zonta-jäsen vuodesta 2008, Monika Fagerholm.

Perinteisesti, jo kolmannen kerran, Raseborg-Raasepori Zonta Club jakoi Naiset teko- kunniamaininnan. Kunniamaininnalla halutaan korostaa naisia, jotka ovat työnsä kautta parantaneet yhteiskuntaamme merkittävästi.

Vuoden 2021 kunniamaininnan sai Mörby Gårdin maanviljelijä Anna Alm.

Perustelut ovat seuraavat: Anna Alm on naisena roolimalli nuorille viljelijöille miesvaltaisella alalla. Hän on aktiivinen kolumnisti sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Anna korostaa tasa-arvon merkitystä muun muassa kolumneissaan ja Pride sitoumuksessaan. Hän on hyvä esimerkki naisen voimasta Raaseporissa

Raseborg-Raasepori Zonta club on tehnyt Almin nimissä Zonta Rose- rahastolle 100 USD lahjoituksen kiinnittääkseen huomiota arvokkaaseen ja inspiroivaan työhön, jota hän on alallaan tehnyt.

Anna Alm kiitti paikallista Zonta-kerhoa: ”Haluan kiittää Zonta Raaseporia tästä yllättävästä palkinnosta! Olen iloinen jos voin olla roolimalli tai inspiraatio jollekulle. Henkilönä on tärkeää, ettei ennalta määrättyjä puitteita rajoiteta. Tässä pyrkimyksessä roolimallit ja inspiraatio voivat olla erittäin tärkeitä. Myös toistemme tukeminen ja arvostuksen osoittaminen lisäävät motivaatiota. Otan mukaani sen arvostuksen, jonka olen nyt saanut teiltä, ja toivon, että voin välittää sen eteenpäin.”

Aikaisemmat kunniamaininnat:

2019 Anja Karjalainen , Kaipparit ry

2020 med.lic. Satu Kaksonen

 

Mikä on Zonta?

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen naisjärjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

 

 

På svenska:

Pressmeddelande / HL

Kvinnobragd 2021

Måndagen den 8 mars firades den internationella Kvinnodagen. Zonta International firade samtidigt Gula rosens dag, Zonta Rose Day.

Raseborg-Raasepori Zonta club deltog tillsammans med andra Zonta-klubbar runt Finland i ett virtuellt evenemang som var öppet för alla. I programmet var Raseborg välrepresentant genom jämnställdhetsminister Thomas Blomqvist och författaren, Zonta-medlem sedan 2008, Monika Fagerholm.

Traditionellt delade Raseborg-Raasepori Zonta Club för tredje gången ut en utmärkelse för en betydelsefull kvinnobragd. Man vill på så sätt lyfta fram kvinnor som genom sitt arbete på ett märkbart sätt har förbättrat vårt samhälle.

Utmärkelsen år 2021 gick till Mörby Gårds jordbrukare Anna Alm.

Motiveringen lyder så här: “Anna Alm är en förebild för unga jordbrukare som kvinna i en mansdominerad bransch. Hon är en aktiv kolumnist och samhällspåverkare. Anna lyfter även fram vikten av jämlikhet, bland annat genom sina kolumner och sitt pride engagemang. Hon utgör ett bra exempel på kvinnokraft i Raseborg.”

Raseborg-Raasepori Zonta club har gjort en donation i Alms namn till Zonta Rose Fund på 100 USD, för att uppmärksamma det värdefulla och inspirerande arbete hon utfört inom sitt område.

Anna Alm tackade lokala Zontor: “Jag vill rikta ett stort tack till Zonta Raseborg för den här överraskande utmärkelsen! Jag är glad om jag kan vara en förebild eller inspiration för någon. Det är viktigt att som person inte låta sig begränsas av förutbestämda ramar. I den strävan kan förebilder och inspiration vara väldigt viktiga. Att också stödja varandra och visa uppskattning ökar motivationen. Jag tar med mig den uppskattning jag nu fått av er och hoppas att jag kan föra den vidare.”

Tidigare år har utmärkelsen delats till

2019 Anja Karjalainen, Kaippari ry.

2020 Med.lic. Satu Kaksonen

 

Vad är Zonta?

Zonta International är en ledande, världsomfattande  kvinnoorganisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

VISION

Zonta International ser en framtida värld , där kvinnornas rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser som står till buds och de är representerade i beslutsfattande på samma nivå som männen.

I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld.