1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KATTOJÄRJESTÖT

Kerhon nimi on Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho ry, englanniksi Zonta Club of Tuusula-Kerava-Järvenpää. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alue on Tuusula, Kerava ja Järvenpää ympäristöineen.

Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen Zonta International –järjestöön, jonka kotipaikka on Oak Brook, County of DuPage, State of Illinois, USA, ja Zonta International Piiri 20 ry:hyn, jonka kotipaikka on Helsinki, Suomi.

Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään kerhoksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Kerhon tarkoituksena on edistää Zonta Internationalin päämääriä

 1. suorittamalla kansallisia ja kansainvälisiä palvelutehtäviä;
 2. työskentelemällä naisten oikeudellisen, yhteiskunnallisen, taloudellisen, sivistyksellisen, ammatillisen ja terveydellisen aseman vahvistamiseksi;
 3. toimimalla henkilökohtaisten yhteyksien avulla rauhan sekä ihmisten ja kansojen välisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi;
 4. edistämällä oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallista kunnioitusta,
 5. innostamalla kutakin jäsentään omalla alallaan toimimaan korkean ammattimoraalin ja myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.

Kerho on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää kokouksia, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi kerho voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Kerho voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista hyötyä jäsenilleen.

3 § JÄSENYYS

Kerhon jäsenet ovat luokiteltuja jäseniä, entisiä kansainvälisiä presidenttejä tai kunniajäseniä.

A. Luokitellut jäsenet

 1. Jäsenyys edellyttää hyväksymistä johonkin Zonta Internationalin Marian de Forest jäsenyyskirjassa mainittuun luokitteeseen.
 2. Jäsenen valintakelpoisuuden ehtona on, että hän sitoutuu Zonta Internationalin tavoitteisiin ja että hän on valmis toteuttamaan niitä. Lisäksi jäsenehdokkaalta edellytetään, että hän toimii tai on toiminut joko päätöksentekoasemassa tai vastuunalaisessa asemassa julkisella sektorilla, yksityisen työnantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.
 3. Kerhon jäsenyystoimikunta arvioi kaikki jäsenesitykset ja esittelee ehdokkaiden nimet kerhon hallitukselle. Kerhon hallitus päättää uuden jäsenen hyväksymisestä ja informoi jäsenistöä tehdystä päätöksestä.
 4. Luokitellulla jäsenellä on kaikki jäsenen oikeudet ja velvollisuudet mukaan lukien oikeus toimia kerhon hallituksen tai toimikunnan jäsenenä ja edustaa kerhoa ellei näissä säännöissä toisin mainita. Entiset kansainväliset presidentit ovat kerhon jäseniä ilman luokitevaatimusta ja liittymismaksua.
 5. Jäsenen luokite on elinikäinen, jollei sitä muuteta hallituksen päätöksellä jäsenyystoimikunnan ehdotuksesta ja jäsenen suostumuksella.
 6. Jäsen, joka muuttaa toisen zontakerhon alueelle, voi siirtyä kyseisen kerhon jäseneksi edellyttäen, että kaikki säädetyt maksut on maksettu aikaisemmalle jäsenyyskerholle. Jäsen maksaa siirtomaksun Zonta Internationalille.
 7. Jäsenyydestä eroamisesta ilmoitetaan kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai siitä ilmoitetaan kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen maksamaan kaikki eroilmoitukseen mennessä erääntyneet maksut. Uudelleen jäseneksi hyväksytty entinen jäsen maksaa jäsenmaksun lisäksi uudelleenliittymismaksun Zonta Internationalille.
 8. Kerhon hallitus voi myöntää jäsenelle poissaololuvan määräajaksi. Tuona aikana jäsenen on kuitenkin maksettava sekä kansainväliset maksut että piirin jäsenmaksut. Kerhon maksuista tältä ajalta päättää hallitus.

A. Kunniajäsenet

Kerhon kunniajäseneksi voidaan kutsua sekä kerhon ulkopuolisia henkilöitä että kerhon jäseniä, jotka ovat kunnostautuneet jollain zontatoimintaan liittymättömällä alalla. Kunniajäsenelle kuuluvat kaikki jäsenen oikeudet lukuunottamatta oikeutta tulla valituksi kerhon hallituksen tai toimikunnan jäseneksi. Hänellä ei ole myöskään oikeutta tehdä aloitteita, äänestää eikä edustaa kerhoa sen delegaattina tai varadelegaattina. Kunniajäsenten kansainväliset ja piirin jäsenmaksut suorittaa kerho.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § TILIKAUSI, TILINTARKASTUS JA MAKSUT

Kerhon tilikausi on 1.6.-31.5. mainitut päivät mukaan lukien.

Kerho vahvistaa vaalikokouksessa seuraavan tilikauden jäsenmaksut, jotka sisältävät kansainväliset maksut, piirin maksut ja kerhon omat maksut. Seuraavan tilikauden jäsenmaksuon maksettava ennen seuraavan tilikauden alkua. Jäseneksi liittyvän luokitellun jäsenen tulee lisäksi suorittaa liittymismaksu. Jäsen, jonka jäsenmaksut ovat myöhässä eräpäivästä yli 60 (kuusikymmentä) päivää, menettää jäsenyytensä, jos kerhon hallitus niin päättää.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kerhon vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

5 § KOKOUKSET

Kerho kokoontuu kuukausikokouksiinsa säännöllisesti kerran kuukaudessa sopimanaan arkipäivänä lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. Kerhon päätöksellä kokousaikaa voidaan kuitenkin muuttaa.

Kerhon varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous.

Kerhon vuosikokous pidetään elo- tai syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan vaali
 • kokouksen sihteerin vaali
 • kahden pöytäkirjantarkastajan vaali ja kahden ääntenlaskijan vaali
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden hallitukselle
 • käsitellään kokoiuskutsussa mainitut muut asiat

Kerhon vaalikokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan vaali
 • kokouksen sihteerin vaali
 • kahden pöytäkirjantarkastajan vaali ja kahden ääntenlaskijan vaali
 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän sijaisensa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • vaalitoimikunnan vaali
 • palvelu-, jäsenyys- ja naisten oikeuksien toimikuntien jäsenten vaalit
 • mahdollisista muista toimikunnista päättäminen ja niiden jäsenten vaalit
 • liittymis- ja jäsenmaksusta päättäminen
 • seuraavan tilikauden talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen
 • käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Vuosi- ja vaalikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 14 (neljätoista) vuorokautta ennen kokousta.

Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle kerhon hallitus, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten tai mikäli kerhon kokous niin päättää tai jos kerhon hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään 14 (neljätoista) päivää ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse ja kutsussa on mainittava kokouksen koollekutsumisen syy ja siinä käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei ylimääräisessä kokouksessa voida päättää, mutta niistä voidaan keskustella ilman päätöksentekoa.

Kerhon varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos ne on sääntöjen mukaan koollekutsuttu. Kerhon kokouksissa on jokaisella luokitellulla jäsenellä ja entisellä kansainvälisellä presidentillä yksi ääni. Päätöksen tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos ehdokkaita on enemmän kuin vaali edellyttää tai jos kokous sitä vaatii.

6 § HALLITUS

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja ja kahdesta viiteen (2-5) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valittaan vaalikokouksessa. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta. Hallituksenjäsenistä on puolet vuorovuosin erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallitukseen hoitamaan samaa tehtävää, jota hän on hoitanut aiemmin, ei kuitenkaan peräkkäisiksi toimikausiksi, lukuunottamatta rahastonhoitajaa, joka voidaan valita kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Jäsenen, joka on hoitanut tehtävää yli puolet toimikaudesta katsotaan hoitaneen sitä koko kauden.

Voidakseen tulla valituksi puheenjohtajaksi on jäsenen tullut olla lisäksi kerhon hallituksen jäsen vähintään vuoden ajan.

Jokainen kerhon jäsen kunniajäsentä lukuun ottamatta on vaalikelpoinen kerhon hallituksen jäseneksi.

Haliltus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu kokouksiinsa kuukausittain ellei hallitus muuta päätä. Hallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7 § NIMENKIRJOITUS

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § VAALITOIMIKUNTA

Kerho valitsee vaalikokouksessa vaalitoimikunnan seuraavalle tilikaudelle. Vaalitoimikunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vaalitoimikunnan tulee tehdä vaalikokoukselle ehdotus uusiksi kerhon hallituksen ja toimikuntien jäseniksi.

9 § MUUT TOIMIKUNNAT

Kerholla on vaalitoimikunnan ohella kolme pysyvää toimikuntaa sekä vaalikokouksessa päätettyjä muita toimikuntia. Näiden toimikuntien jäsenet valitaan vaalikokouksessa vaalitoimikunnan esityksestä yhdeksi vuodeksi. Toimikuntien toimikausi alkaa seuraavan tilikauden alusta.

Kerhossa tulee vaalitoimikunnan lisäksi olla ainakin seuraavat kolme pysyvää toimikuntaa:

 1. Palvelutoimikunta (Service –toimikunta), joka jakaa tietoja Zonta International Foundationin tukemista ja rahoittamista kansainvälisistä palveluprojekteista ja edistää niiden tukemista kerhoissa, tukee paikallisissa palveluprojekteissa, etsii naisen aseman parantamista vaativia kohteita ja tekee kerhon hallitukselle hanke-ehdotuksia sekä etsii kerhon toiminta-alueella stipendiehdokkaita niin kerhon omiin kuin Zonta Internationalin kansainvälisiin ja Piiri 20:n apurahaohjelmiin.
 2. Jäsenyystoimikunta (Membership –toimikunta), joka edistää kerhon jäsenhankintaa ja jäsenpysyvyyttä, tekee esitykset uusien jäsenten hyväksymisestä, huolehtii kerhon jäsenten luokituksista ja pitää yhteyttä Piirin Membership –toimikuntaan.
 3. Naisten oikeuksien toimikunta (Advocacy –toimikunta), joka seuraa ja jakaa tietoa naisten asemasta ja oikeuksista ja niihin vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista, edistää omalla toiminnallaan naisten oikeuksen toteuttamista paikallisesti ja pitää yhteyttä Piirin Advocacy –toimikuntaan.

Kerhon puheenjohtaja voi olla kaikkien muiden toimikuntien paitsi vaalitoimikunnan jäsen.

10 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Kerhon kokouksen päätöksellä voidaan kerhon jäsenyydestä erottaa jäsen, joka on ollut poissa toimintakauden aikana yli puolesta kerhon kokouksia ilman hallituksen hyväksymää perusteltua syytä, eikä tuona aikana ole osallistunut jonkin toisen zontakerhon kokoukseen.

Jokainen kerhon jäsen, joka toimii tai on toiminut sääntöjen vastaisesti tai tavalla, joka loukkaa Zonta Internationalin mainetta tai estää zontatyötä, voidaan erottaa kerhon kokouksen päätöksellä jäsenyydestä.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON LOPETTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, jos kerhon varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa joiden välillä on vähintään 14 (neljätoista) vuorokautta, molemmissa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.

Kerhon purkautuessa tilitetään Zonta International Piiri 20 ry:lle ja Zonta Internationalille avoinna olevien maksujen jälkeen jäävät varat Zonta International Foundationille purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 § YHDISTYSLAIN JA ZONTA INTERNATIONAL BYLAWS – SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

Muutoin noudatetaan Zonta International Bylaws –sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa sekä yhdistyslain säännöksiä.