Porin patsaat pukeutuvat oranssiin

Porin Zonta I -kerholaisia valmiina huivittamaan patsaita, vas. alh. Hanna Hildén, Raija Tiitinen, Anna-Maija Lindroos, Eila Ratsula, Hilkka Kolin, ylärivissä vas. Mirja Taranto, Petra Onnela, Sirkka Sainio, Eva Heikkilä, Kirsti Alitalo ja Maritta Muurinen.

Zon­ta Says No on kan­sain­vä­li­nen nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa vas­tus­ta­va tee­ma, jota vie­te­tään vuo­sit­tain mar­ras­kuun lo­pus­sa. Kam­pan­jan tun­nus­vä­ri on orans­si.

Po­rin Zon­ta I -ker­ho ha­lu­aa tuo­da kam­pan­jal­le nä­ky­vyyt­tä kier­tä­mäl­lä kam­pan­jan avaus­päi­vä­nä 25.11. aa­mu­tui­maan orans­sin kau­la­hui­vin po­ri­lais­ten pat­sai­den kau­laan. Oman­sa saa­vat esi­mer­kik­si Kar­hu­pat­sas, Rum­pa­li­poi­ka ja To­ri­par­la­ment­ti. Yh­teen­sä hui­vi­tet­ta­via pat­sai­ta on yh­dek­sän ja li­säk­si kak­si puu­ta saa hui­vin ym­pä­ril­leen.

Tar­koi­tus on ha­vah­dut­taa po­ri­lai­set ky­sy­mään, mikä on tämä orans­si hui­vi ja mitä se tar­koit­taa.

– Tänä vuon­na kam­pan­jan eri­tyis­tee­ma­na on lap­si­a­vi­o­liit­to­jen eh­käi­sy Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Näil­lä hui­veil­la me ha­lu­am­me muis­tut­taa po­ri­lai­sia sii­tä, et­tä lap­sia ovat kaik­ki al­le 18-vuo­ti­aat, ei­kä avi­o­liit­to kuu­lu lap­suu­teen, sa­noo Zon­ta Club of Pori I:n pu­heen­joh­ta­ja Hilk­ka Ko­lin.

Suo­mi on si­tou­tu­nut YK:n ta­voit­tee­seen lo­pet­taa lap­si­a­vi­o­lii­tot. Lap­si­a­vi­o­lii­tot ovat ta­val­li­sim­pia Sa­ha­ran ete­lä­puo­li­ses­sa Af­ri­kas­sa ja Ete­lä-Aa­si­as­sa. Eri­tyi­ses­ti konf­lik­ti­a­lu­eil­la alai­käi­sen nait­ta­mi­nen voi ol­la ih­mis­kau­pan ylei­sin muo­to – lei­pää saa­daan pöy­tään kaup­paa­mal­la ty­tär. Useim­mi­ten lap­se­na avi­o­liit­toon jou­tu­va on tyt­tö. Täl­lä het­kel­lä maa­il­mas­sa on noin 650 mil­joo­naa nais­ta, jot­ka ovat men­neet nai­mi­siin alai­käi­si­nä. Jos ny­ky­ti­lan­ne saa jat­kua, hei­tä on vuo­teen 2030 men­nes­sä jo mil­jar­di. Myös Suo­mes­sa on lap­si­a­vi­o­liit­to­ja.

Zon­ta In­ter­na­ti­o­nal on kan­sain­vä­li­nen pal­ve­lu­jär­jes­tö, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää nais­ten ase­maa kan­sain­vä­li­sel­lä ja pai­kal­li­sel­la ta­sol­la sekä ih­mi­soi­keuk­sien ja pe­rus­va­pauk­sien oi­keu­den­mu­kais­ta to­teu­tu­mis­ta. Jär­jes­tön pää­mää­rä­nä on voi­maan­nut­taa nai­set toi­mi­maan yh­teis­kun­nas­sa tasa-ar­voi­si­na mies­ten kans­sa.