Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallitus 8.12.2014 (Dnro 2014/514029Y)
Hyväksytty piirikokous Hamina 4.10.2014

ZONTA INTERNATIONAL PIIRIN 20 RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi on Zonta International Piiri 20 ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi ja Viro. Zonta International Piiri 20 ry:n toimintaa toteutetaan kuudella maantieteellisesti jaetulla alueella.

2. Yhdistys toimii jäsenyhdistystensä, Suomessa ja Virossa rekisteröityjen zonta-kerhojen yhdyssiteenä ja sen tarkoituksena on edistää Zonta Internationalin päämääriä.

Yhdistyksen tarkoitus on:
2.1 toimia Zonta Internationalin hallinnollisena yksikkönä tarkoituksenaan Zonta Internationalin päämäärien saavuttaminen naisten oikeudellisen, yhteiskunnallisen, taloudellisen, sivistyksellisen, ammatillisen ja terveydellisen aseman vahvistamiseksi

2.2 edistää Zonta Internationalin ohjelmien toteutumista Piirin 20 alueella

2.3 kannustaa ja tukea kerhoja toteuttamaan Zonta Internationalin tavoitteita ja ohjelmia

2.4 palvella yhdyssiteenä Piirissä 20 toimivien kerhojen ja Zonta Internationalin hallituksen ja toimikuntien välillä

2.5 kehittää yhteenkuuluvaisuuden henkeä zontien ja zonta-kerhojen kesken.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja, huvi-, esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää Julkaisutoimintaa. Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen tai yhteisöön, jonka päämäärät tukevat toimintaamme sekä muutoinkin verkostoitua naisten ja tyttöjen asemaa parantavien eri organisaatioiden kanssa.
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan tarvittaessa luvan.

4. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Suomessa ja Virossa rekisteröidyt zonta-kerhot  ja ne rekisteröidyt tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta kokouksensa järjestävät e-kerhot, jotka Zonta International määrää Piirin 20 alueelle kuuluviksi. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö, joka on valittu yhdistyksen kokouksessa hallituksen jäseneksi. Jäsenet hyväksyy hallitus.

5. Yhdistys kokoontuu kunkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla varsinaiseen kokoukseen. Kokouksessa vahvistetaan jäsenmaksu ja kongressirahastomaksu, hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma 1.6. alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle sekä hyväksytään edellisen toimintakauden toimintakertomus, vahvistetaan edellisen 31.5. päättyneen tilikauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Parittoman vuoden kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle, joka alkaa seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivänä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Parillisen vuoden varsinaisen kokouksen sääntömääräinen esityslista on:
1. Avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6. Toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen
7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen 1.6. alkaneelle kaksivuotiskaudelle
8. Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruuden vahvistaminen
9. Talousarvioesityksen hyväksyminen 1.6. alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle
10.Neljän vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen kokouksen paikasta päättäminen
11.Muut asiat

Parittoman vuoden varsinaisen kokouksen sääntömääräinen esityslista on:
1. Avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6. Toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen
7. Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruuden vahvistaminen
8. Talousarvioesityksen hyväksyminen 1.6. alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle
9. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vararahastonhoitajan valinta seuraavalle 1.6.alkavalle kaksivuotiskaudelle
10. Kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan/varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
11 Piirin vaalitoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
12 Lisa Andström -stipenditoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
13 Neljän vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen kokouksen paikasta päättäminen
14 Muut asiat

Jäsenkerhot maksavat vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun, jotka peritään kerhon jäsenmäärän mukaan. Henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Päätös maksuista tehdään yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosa (2/3) ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistyksen jäsenkerho tai yksityinen henkilöjäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, kerhon tai jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään seitsemänkymmentäviisi (75) vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitus kutsuu kokoukset koolle. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljänkymmenen (40) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen äänivaltaisia jäseniä ovat kerhot, jotka käyttävät äänivaltaansa edustajansa välityksellä sekä yhdistykseen 4 pykälän mukaan kuuluvat henkilöjäsenet.
Kerhon äänimäärä määräytyy sen jäsenmäärän mukaan. Jos kerhossa on enintään 30 jäsentä, on kerholla yksi (1) ääni yhdistyksen kokouksessa. Jos kerhossa on 31–60 jäsentä, on kerholla kaksi (2) ääntä ja jos kerhossa on 61 jäsentä tai yli, on kerholla kolme (3) ääntä. Kerho voi lähettää kokoukseen korkeintaan niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä. Henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli kerhoilta vaaditaan äänestykseen perustuvaa kannanottoa kokousten välillä, voidaan äänestys tällaisessa tapauksessa suorittaa postiäänestyksenä. Postiäänestys voi tapahtua maapostin ja/tai sähköpostin avulla. Äänestystä varten hallitus toimittaa kullekin piirin kerholle ja piirin henkilöjäsenelle kirjallisen äänestysaineiston. Kokousten välillä tapahtuva äänestys ei saa koskea yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa mainittua asiaa.

Äänestää voidaan seuraavista asioista:
– avustuskohteista päättämiseen ja muutoin avustuskampanjoiden tai muiden toimintaamme liittyvien kampanjoiden toteuttamiseen liittyvät asiat

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa kokouksessa valitut puheenjohtaja (Governor), kuusi jäsentä (aluejohtajat = Area Directors), varapuheenjohtaja (Lieutenant Governor) sekä rahastonhoitaja (Treasurer), jotka ovat piirihallituksen varsinaisia jäseniä. Lisäksi valitaan seitsemän varajäsentä, joista yksi on vararahastonhoitaja ja kuusi varaaluejohtajaa (Vice Area Directors).
Vararahastonhoitaja on rahastonhoitajan henkilökohtainen varajäsen. Samoin vara-aluejohtajat ovat kunkin aluejohtajan henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet saavat osallistua hallituksen kokouksiin. Varsinaisen jäsenen ollessa poissa yhdistyksen kokouksesta tai hallituksen kokouksesta varajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Puheenjohtaja nimittää yhdistykselle sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Yhdistyksen tilikausi on 1.6.–31.5. välinen aika mainitut päivät mukaan lukien.

9. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tilitetään avoinna olevien maksujen jälkeen jäljelle jäävät varat Zonta International Foundationille. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

10.Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan Zonta International Bylaws –sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa sekä yhdistyslain säännöksiä.

Zonta International Piiri 20 ry Suomi ja Viro
Y-tunnus 2018616–4
päivitys 1.3.2023