Hyväksytty piirikokous Imatra 9.10.2021

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N MENETTELYTAPAOHJEET

 1. Yleistä

1.1. Zonta International Piiri 20 ry (jäljempänä piiri) on Suomessa rekisteröity yhdistys, joka noudattaa Suomessa kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia, yhdistyksen Patentti- ja rekisterihallituksessa (jäljempänä PRH) hyväksyttyjä sääntöjä sekä Zonta Internationalin Bylawsia, Zonta Internationalin Rules of Proceduresia ja muita Zonta Internationalin (jäljempänä ZI) antamia toimintaohjeita siltä osin kuin nämä kansainväliset säännöt ja ohjeet eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa. Viron alueella piirin toimintaan sovelletaan edellä mainittuja ZI:n sisäisiä sääntöjä ja toimintaohjeita sekä Viron lainsäädäntöä.

1.2. Piirin Bylaws & Resolutions Committee (Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta) tarkistaa ja
ehdottaa piirikokoukselle korjauksia piirin menettelytapaohjeisiin tarvittaessa joka kaksivuotiskaudella Conventionin (jäljempänä Zonta Internationalin yleiskokous tai yleiskokous) jälkeen
varmistaakseen, että ne eivät ole ristiriidassa ZI:n Bylaws -sääntöjen kanssa. Menettelytapaohjeiden muuttamiseen piirikokouksessa vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.
1.3. Piirin sääntöjen 4 pykälän mukaan piirin jäseniä ovat Suomessa ja Virossa rekisteröidyt zontakerhot, Zonta Internationalin piirin jäseniksi osoittamat e-clubit ja piirikokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitut henkilöt.

 1. Piirikokoukset

2.1. Piirin vuosikokoukset (jäljempänä piirikokous) pidetään voimassa olevien PRH:ssa vahvistettujen piirin sääntöjen mukaan.

2.2. Parittoman vuoden piirikokouksen ajankohdan hyväksyy ZI:n presidentti. Tähän kokoukseen osallistuu kansainvälisen hallituksen jäsen. Muiden piirikokousten ajankohdan päättää piirihallitus. Tulevasta piirikokouspaikasta ja järjestäjästä päätetään piirikokouksessa neljä vuotta aikaisemmin. Ylimääräisen piirikokouksen ajankohdan ja paikan päättää piirihallitus.

2.3. Piirikokouksen järjestävä kerho (tai tarvittaessa kerhot) muodostaa piirikokoustoimikunnan, joka yhdessä kokouksen aikana virassa olevan governorin kanssa valmistelee kokouksen ohjelman, aikataulun ja budjetin. Piirikokouksia varten avataan piirin nimissä piirikokouksen rahaliikennettä varten erillinen pankkitili, jonka käyttöoikeus on piirin rahastonhoitajalla sekä järjestävän kerhon/kerhojen nimeämillä henkilöillä.

Poikkeuksena tähän on Virossa järjestettävä piirikokous. Siinä tapauksessa järjestävä kerho/kerhot avaavat kerhon nimissä piirikokouksen rahaliikennettä varten pankkitilin Virossa.

Mahdolliset tiliotteet ja muu piirikokousta koskeva kirjanpitomateriaali toimitetaan piirin rahastonhoitajalle. Rahastonhoitaja toimittaa kirjanpitomateriaalin edelleen toiminnantarkastajille ja piirihallitukselle.

2.4. Kerhojen edustajien lukumäärä piirikokouksessa määräytyy piirin maksujen viimeisimmän eräpäivän 1.6. jäsentilanteen mukaan.

2.5. Kutsu piirikokoukseen lähetetään sähköisesti tai kirjeitse kerhoille, piirihallituksen jäsenille, piirin toimikuntien puheenjohtajille, parlamentaarikolle ja entisille piirin governoreille vähintään 60 päivää ennen piirikokousta. Kutsu ja piirikokousmateriaalit julkaistaan piirin verkkosivulla.

2.6. Piirin sääntöjen mukaisen piirikokouksen esityslistan valmistelee governor yhdessä piirihallituksen kanssa. Piirikokouksessa voidaan ottaa päätettäväksi vain esityslistassa olevat asiat.

2.7. Piirille laaditaan erillinen äänestys- ja vaalijärjestys, jossa on yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen 5§:n 3 kappaletta ja 5§:n 13 kappaletta täydentävät määräykset koskien päätöksentekoa yhdistyksen kokouksiin osallistumisesta erillisissä äänestystilaisuuksissa tai varsinaisessa piirikokouksessa, kun osallistuminen tapahtuu postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Äänestys- ja vaalijärjestyksen valmistelee Bylaws & Resolutions toimikunta piirihallitukselle, joka tekee esityksen piirikokoukselle. Äänestys- ja vaalijärjestyksen päättämiseen ja muuttamiseen piirikokouksessa vaaditaan yli puolet annetuista äänistä.

2.8. Piirikokous tekee päätökset sen kaikkia jäseniä koskevista sitoumuksista kuten esimerkiksi yhteisistä varainhankintakampanjoista.

2.9. Governor ja piirikokouksen sihteeri laativat piirikokouksen pöytäkirjan, jonka tarkastavat kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaikki edellä mainitut henkilöt allekirjoittavat pöytäkirjan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan piirin verkkosivuilla 60 päivän kuluessa piirikokouksesta. Piirisihteeri säilyttää piirikokousaineiston, äänestysliput yms. vähintään 120 päivää piirikokouksen jälkeen. Muutoin noudatetaan piirin arkistointiohjeita.

2.10 Piirikokouksen yhteydessä voidaan julkaista piirin lehti ”Zonta”. Lehden vastaavana päätoimittajana toimii governor ja sen toimittaa piirikokouksen järjestävä kerho/kerhot. Lehden painosmäärä vastaa piirin kerhojen jäsenmäärää ja lehti jaetaan piirikokouksessa kerhoille toimitettavaksi. Piirihallitus voi päättää, että Zonta-lehdestä tehdään vain sähköinen, tulostettava versio. Piirikokousbudjetti sisältää myös piirikokouslehden budjetin. Piiri ei maksa järjestävälle kerholle/kerhoille lehti- eikä muutakaan avustusta.

2.11 Piirikokousraportin ja ehdotuksen piirikokouksen voiton käytöstä ZI:n päämäärien mukaisesti tekee järjestävä kerho/kerhot piirihallitukselle 90 päivän kuluessa piirikokouksesta. Voiton jakautuminen: 550 € Lisa Andström -stipendirahastoon, jonka jälkeen loppu jakautuu 1/3 osa piirin palvelukohteisiin, 1/3 osa ZI:n palveluprojekteihin ja 1/3 osa järjestävän kerhon omiin palvelukohteisiin. Mahdollinen piirikokouksesta syntynyt tappio katetaan piirin varoista. Piirikokouksesta syntyneen voiton käytöstä tai tappion kattamisesta päätetään piirihallituksen esityksestä seuraavassa piirikokouksessa.

 1. Valinnat piirin tehtäviin

3.1. Piirin vaalitoimikunta pyytää parittoman vuoden keväällä huhtikuun loppuun mennessä kerhoilta ehdokkaita piirin tehtäviin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vaalitoimikunta voi myös kutsua ehdokkaita. (Jokaisesta ehdokkaasta tulee täyttää ehdokastietolomake, jossa on ehdokkaan suostumus ottaa tehtävä vastaan.) Jokainen ehdokas lähettää vaalitoimikunnalle täytetyn ehdokkaan suostumus- ja vakuutuslomakkeen, jonka ovat allekirjoittaneet sekä ehdottaja että ehdokas.

3.2. Vaalitoimikunta tarkastaa, että ehdokkaat täyttävät ZI:n Bylawsin kelpoisuuskriteerit ja laatii kerhojen ehdotusten sekä oman harkintansa ja tietämyksensä pohjalta ehdokaslistan, jossa on vähintään yksi ehdokas jokaiseen piirin tehtävään, paitsi vaalitoimikuntaan vähintään viisi ehdokasta sekä Lisa Andström -stipenditoimikuntaan vähintään neljä ehdokasta, joista eniten ääniä saanut valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi; Lisa Andström -stipenditoimikunnan viidennen jäsenen nimeää Haminan Zonta-kerho. Ehdokaslista julkaistaan piirin verkkosivuilla vähintään 60 päivää ennen vaalikokousta.

3.3. Vaalitoimikunta raportoi ehdokasasettelun etenemistä governorille ja piirihallitukselle, jotka eivät kuitenkaan ota kantaa ehdokaslistan sisältöön.

3.4. Vaalitoimikuntaan valitaan piirikokouksessa vaaleissa kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta, joista eniten ääniä saanut toimii toimikunnan puheenjohtajana.’

3.5 Vaaleissa ehdolla olevat eivät voi toimia ääntenlaskijoina tai avustaa heitä, eivätkä jakaa tai muutoin käsitellä äänestyslippuja.

 1. Kerhojen maksut piirille

4.1. Kerhot maksavat vuosittain piirin jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun, jotka peritään kerhon jäsenmäärän mukaan. Piirin henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenen liittyessä zonta-kerhoon 1.12. jälkeen kerho maksaa piirille puolet koko kauden jäsenmaksusta ja kongressirahastomaksusta. Piirikokous voi päättää, että kerho maksaa alle 30-vuotiaasta jäsenestään vain puolet piirin jäsenmaksusta tai muista jäsenmaksualennuksista. Piirikokous voi päättää, että kerhoilta peritään verkkosivujen ylläpidon, tuen ja kehityspalvelut turvaava vuosimaksu, jonka suuruus ei riipu kerhon jäsenmäärästä.

4.2. Piirin kohdassa 4.1 mainittujen maksujen eräpäivä on 1.6. Maksujen suoritus piirille on edellytyksenä kerhon äänioikeudelle piirikokouksessa. Piirin rahastonhoitaja ohjeistaa kerhot maksumenettelystä. Ohje on saatavilla piirin verkkosivuilla.

4.3. Piirin rahastoihin, pois lukien kongressirahasto, voi tehdä lahjoituksia ympäri vuoden. Piirin rahastonhoitaja ohjeistaa kerhoja erikseen varainhankintakampanjoiden tuottojen tilityksestä piirin tilille.

 1. Piirihallituksen toiminta

5.1. Piirin asioita hoitaa hallitus (piirihallitus), johon kuuluvat puheenjohtaja (Governor), varapuheenjohtaja (Lieutenant Governor), rahastonhoitaja (Treasurer) sekä kuusi aluejohtajaa (Area Director). Edellä mainituilla on äänioikeus piirihallituksen kokouksessa sekä piirikokouksissa. Rahastonhoitajalla ja aluejohtajilla on henkilökohtaiset varahenkilöt (Vice Treasurer ja Vice Area Director). Varahenkilöillä on äänioikeus piirikokouksissa ja piirihallituksen kokouksissa varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Piirin sihteerinä toimii governorin nimittämä piirisihteeri, jolla piirihallituksen kokouksissa on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5.2. Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Piirihallitus voi tehdä päätöksiä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta edellyttäen, että kaikilla hallituksen jäsenillä on valmiudet osallistua kokoukseen. Sähköisesti tapahtuneen äänestyksen tulos ja muut hallituksen päätökset kirjataan pöytäkirjaan, jonka kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjan tarkastajaa todentavat oikeaksi.

5.3. Piirihallituksen tehtävänä on pitää yhdistyksen kerhoista jäsenluetteloa, sekä ajantasaista luetteloa kerhon puheenjohtajien ja rahastonhoitajien yhteystiedoista. Jäsenluettelo tarkistetaan kunkin kauden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa, jossa hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet. Governor nimittää jäsenluettelon vastuuhenkilön.

5.4. Hallituksen kokouksiin saavat osallistua governorin kutsumina piirihallituksen varajäsenet, toimikuntien puheenjohtajat, piirin parlamentaarikko ja centurion sekä seuraavalle kaudelle valittu tuleva governor (Governor Elect), jollei hän ole piirihallituksen jäsen sekä muut kokoukseen kutsutut henkilöt. Edellä mainituilla on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5.5. Governor laatii piirihallituksen kokousten esityslistat.

5.6. Piirihallituksen kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan, jonka kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat.

5.7. Governorin tai hänen nimeämänsä edustajan tulee vastata 60 päivän kuluessa kerhon tai kerhon hallituksen esittämään kirjalliseen piiriä koskevaan kysymykseen tai ehdotukseen, ellei
kyseessä ole kerhon esitys piirikokoukselle.

 1. Piirin toimikunnat

6.1. Governor nimittää jäsenet piirin toimikuntiin kaksivuotiskaudekseen lukuun ottamatta piirin säännöissä mainittuja Nominating Committee (Vaalitoimikuntaa) ja Lisa Andström -stipenditoimikuntaa, joiden jäsenet valitaan vaaleilla parittoman vuoden piirikokouksessa.

6.2. ZI:n Bylawsin mukaan governor nimittää seuraavat toimikunnat:
Bylaws & Resolutions Committee (Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta)
Advocacy Committee & UN (Naisten oikeuksien ja YK-toimikunta)
Membership Committee (Jäsenyystoimikunta)
Service Committee (Palvelutoimikunta)
Lieutenant Governor on jäsenyystoimikunnan puheenjohtaja.

6.3. Governor voi nimittää muita tarpeelliseksi katsomiaan piirin toimikuntia, kuten esimerkiksi:
PR-, viestintä- ja IT-toimikunta
Stipenditoimikunta
Varainhankintatoimikunta
Historiatoimikunta
Piirikokoustoimikunnat (governor ja järjestävän kerhon ehdottamat henkilöt)

6.4. Governorin nimittämiä toimihenkilöitä ovat mm.
Zonta.fi- ja zonta.ee -sivustojen webmasterit
Parlamentaarikko
Foundation Ambassador
Centurion

6.5 Arkistointi
Piirikokousten ja piirihallituksen kokousten paperille tulostetut pöytäkirjat liitteineen säilyttää piirisihteeri, kunnes ne voidaan siirtää arkistointilaitokselle. Rahastonhoitaja säilyttää tilinpäätöksiin liittyvät dokumentit kirjanpitolain 10 §:n mukaisesti. Piirin sähköisten uutiskirjeiden ja sosiaalisen median materiaalien säilyttämisestä vastaa niiden julkaisija.

 1. Piirin varojen hoito ja kulukorvaukset

7.1. Piirin rahastonhoitaja vastaa piirin varojen hoidosta. Piirin varojen pitkäaikaisessa sijoittamisessa tulee ottaa huomioon piirin kulloinenkin maksuvalmiustarve sekä se, että varat sijoitetaan mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti.

7.2. Piirihallitus vastaa, että piirin järjestämillä varainhankintakampanjoilla on voimassa oleva Poliisihallituksen lupa.

7.3 Piirihallitus tarkistaa ja vahvistaa kunkin kaksivuotiskauden ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa piirin kulukorvausohjeen, joka perustuu piirikokouksessa hyväksyttyyn talousarvioon. Kulukorvausohje julkaistaan piirin verkkosivuilla.

7.4 Rahastonhoitaja maksaa laskua vastaan piirihallituksen piirikokouksen hyväksymän talousarvion rajoissa laatiman kulukorvausohjeen mukaiset korvaukset. Piirin laskut hyväksyy governor. Governorin piirille osoittamat kulukorvauslaskut hyväksyy lieutenant governor.

7.5 Piirin rahastoja ovat:
Kongressirahasto
Lisa Andström -stipendirahasto
Helvi Sipilä -rahasto

7.6 Piirin rahastonhoitaja tekee piirin veroilmoituksen ja lähettää sen veroviranomaisille.

 1. Piirin tiedotustoiminta

Piirin sisäinen ja ulkoinen tiedotustoiminta tapahtuu pääasiassa piirin verkkosivujen kautta. Lisäksi muita tiedotuskanavia ovat Zonta-lehti, sosiaalinen media ja uutiskirjeet. Tiedotustoiminnassa noudatetaan ZI:n hallituksen antamia tiedotustoimintaa koskevia toimintaohjeita (Policies) siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.

 1. Zonta Internationalin yleiskokous

Kerhot lähettävät ZI:n Bylawsin mukaisesti delegaattinsa (edustajansa) ZI:n yleiskokoukseen tai antavat proxyn (valtakirjan) toisen kerhon edustajalle. Yleiskokouksen jälkeen delegaatti raportoi yleiskokouksen päätöksistä ja tapahtumista omalle kerholleen ja proxyn hänelle antaneelle kerholle. ZI:n yleiskokouksen kulujen korvaamisesta on ohje piirin kulukorvausohjeissa.

 1. Muuta

Väistyvät piirin virkailijat ja toimikuntien puheenjohtajat toimittavat seuraajilleen kaikki tarvikkeet ja asiakirjat, jotka kuuluvat heidän viralliseen asemaansa, kolmenkymmenen (30) päivän sisällä seuraajan virkaanasettamisesta.

 1. Muita ZI:n piirin ohjeita ja sääntöjä

Zonta International Piirin 20 säännöt
Lisa Andström -stipendirahaston säännöt
Helvi Sipilä -rahaston säännöt
Kulukorvausohje
Piirikokous- ja delegaattiohje
Piirin äänestys- ja vaalijärjestys

Zonta International Piiri 20 ry Suomi ja Viro
Y-tunnus 2018616–4
päivitys 1.3.2023