ZONTA INTERNATIONAL CONVENTION 2018-2020 TAVOITTEET

 

MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

 


Tavoite 1.

Maksimoimme kykymme palvelun, vaikuttamistyön sekä stipendiohjelmien avulla, jotka kaikki voimaannuttavat naisia ja tyttöjä.

Tavoite 2.

Vahvistamme resurssejamme tukeaksemme missiotamme.

Tavoite 3.

Teemme itseämme tunnetummaksi ympäri maailmaa 100-vuotisjuhlamme tapahtumien ja toimintojen avulla.


Tavoite 1.

Maksimoimme kykymme palvelun, vaikuttamistyön sekä stipendiohjelmien avulla, jotka kaikki voimaannuttavat naisia ja tyttöjä.

Aloitus

Juhlakaudella aloitamme merkittävän kansainvälisen ohjelman, jonka tarkoitus on eliminoida eräs pahimmista maailmanlaajuisista esteistä tyttöjen elämässä: lapsiavioliitot. Käännymme kaikkien maailman Zonta-kerhojen puoleen, jotta he levittäisivät tietoa tästä vahinkoja aiheuttavasta tavasta. Keskittämällä huomion tähän kysymykseen myös Zonta Says NO to Violence Against Women and Girls-ohjelman puitteissa, pääsemme hyvin alkuun kehittämään tästä projektista erästä Zontan avainohjelmista.

Laajentaaksemme vaikutustamme, jatkamme yhteistyötä YK:ssa ja lisäämme yhteistyötä samanmielisten organisaatioiden kanssa. Kannustamme Zontia hankkimaan lisätietoa siitä, miten voimaannuttaa naisia ja tyttöjä ja ryhtymään yhteistyöhön sopivien palvelu- ja vaikuttamistyöprojektien järjestämiseksi.

Kokeiluprojektina perustamme stipendin, joka kannustaa teknologia-alalla työskenteleviä naisia pyrkimään johtotehtäviin alallaan ja pyydämme kaikkia piirejä toteuttamaan sen. Kaikkia piirejä pyydetään osallistumaan muihinkin Zontan apuraha-, stipendi-, ja tunnustuspalkinto-ohjelmiin saadakseen oman äänensä kuuluviin omissa yhteisöissään.

Toimenpiteet

Palvelu ja vaikuttamistyö

Kerhot ja Piirit

♦ Zonta Says NO to Violence Against Women-ohjelmaa kehitetään edelleen paikallis- ja kansallisen hallinnon sitouttamiseksi mukaan ohjelmaan. Kerhot liittävät Zontan vaatimuksen lapsiavioliittojen lopettamiseksi tähän ohjelmaan ja 250 kerhoa esittää toimenpiteen lapsiavioliittojen vastustamiseksi.(???)

♦ Jokainen piiri raportoi kahdesta uudesta yhteistyökumppanuudesta samanmielisten organisaatioiden kanssa lisätäksemme tehokkuuttamme naisten ja tyttöjen voimaannuttamiseksi.

Kansainväliset yhteydet

♦ Toimimme yhteistyössä YK_n alajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa toteuttaaksemme Conventionin hyväksymien projektien tavoitteet.

♦ Jatkamme  lausuntojen antamista YK:n naisten asemaa käsittelevälle toimikunnalle, Commission on the Status of Women, CSW, ja muille YK:n foorumeille sekä ryhdymme toimiin sen jäsenvaltioiden ja YK:n alajärjestöjen kanssa edistääksemme Kestävän kehityksen tavoitetta No 5: Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.

♦ YK- ja Euroopan neuvosto-toimikuntamme edustavat Zontaa meille tärkeissä kansainvälisissä keskusteluissa ja päätöksenteossa, informoivat ja kiinnittävät jäsentemme huomion kysymyksiin, jotka liittyvät naisten oikeuksiin.

Koulutus

♦ Kaikki piirit toteuttavat kokeilunaWomen in Technology-stipendiohjelman, joka kannustaa naisia tavoittelemaan johtotehtäviä teknologia-alalla, mikä vaikuttaa seuraavan naissukupolven elämään merkittävästi.

♦ Kaikki piirit osallistuvat Zontan Stipendiohjelmiin hakemalla sopivia ehdokkaita ja tekemällä lahjoituksia Amelia Earhast tutkimusapuraha-, Jane M Klausman Women in Business-stipendi- ja Young Women in Public Affairs-tunnustuspalkinto-ohjelmiin.

Tavoite 2

Vahvistamme resurssejamme tukeaksemme missiotamme.

Aloitus

Varmistaaksemme, että Zonta voi maksimoida työnsä tulokset, meidän on lisättävä jäsenmääräämme. Jäsenyyden Zontassa tulee sitouttaa niin uransa alussa olevia eri alojen ammattilaisia kuin pitkäaikaisia jäseniä yhteistyössä ja ystävinä, mikä voimaannuttaa heitäkin samoin kuin naisia heidän omissa yhteisöissään. Käytämme YK:n, Euroopan neuvoston ja Johtamisen kehittämistoimikuntia saadaksemme piirit ja kerhot sitoutumaan naisia koskeviin kysymyksiin ja johtajuuteen. Tehostamme rahavarojen käyttötapaamme toteuttaaksemme missiotamme ja tarkistamme toimintatapojamme kansainvälisellä ja piiritasolla parantaaksemme tehokkuuttamme.

Toimenpiteet

Jäsenistö

♦ Kerhot edistävät jäsenistön kumppanuutta ja keskinäistä tukea ja etsivät uusia jäseniä, jotka ovat motivoituneita liittymään globaalia työtä naisten oikeuksien puolesta tekevään järjestöön. Tuloksena meillä on 31.5.2020 enemmän jäseniä kuin 31.5.2018.

♦ Kerhot luovat yhteyksiä Golden Z-kerhoihin ja stipendiaatteihinsa verkostoitumalla ja kutsumalla heitä kokouksiinsa. Tuloksena pyrimme saamaan 200 uutta jäsentä tässä kategoriassa..

♦ Piirit jatkavat tukeaan opiskelijakerhojen perustamiselle tärkeänä palveluprojektina ja tuloksena meillä on 31.5.2020 enemmän Z ja Golden Z-kerhoja kuin 31.5.2018.

♦ Kaikki piirien ja kerhojen johtajat käyttävät hyväkseen Zontan johtamiskoulutusohjelmaa parantaakseen kykyään hoitaa Zonta-asioita tehokkaasti.

Raha-asiat

♦ Zonta International Foundationille osoitetut lahjoitukset vastaavat tai ylittävät kaksivuotiskauden varainkeruun kokonaistavoitteet.

♦ Kaikki piirit välittävät tietoa ja ohjeita siitä miten Endowment Funds (Lahjarahastot) antavat mahdollisuuden kestävän tuen takaamiseen.

♦ Heinäkuussa 2020 ainakin 150 uutta lahjoittajaa on tehnyt järjestelyjä jälkisäädöstään varten, jotka tukevat Zonta International Foundationia, kuten  Mary E. Jenkins 1919 Society osoittaa.

Toimintatavat – Kansainvälinen ja Piiritaso

♦ Zonta International ryhtyy toimiin edistääkseen kansainvälisen hallituksen, toimikuntien ja päämajan toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

♦ Piirit ryhtyvät toimiin edistääkseen piirin toiminnan tehokkuutta ja tiloksellisuutta

Tavoite 3.

Teemme itseämme tunnetummaksi ympäri maailmaa 100-vuotisjuhlamme tapahtumien ja toimintojen avulla.

Aloitus

Käytämme hyväksemme Zontan 100-vuotisjuhlia syventääksemme ja tehostaaksemme suhteitamme meitä tukeviin henkilöihin ja organisaatioihin ja edistääksemme tietoisuutta siitä, mitä teemme ja olemme saavuttaneet.

Toimenpiteet

♦ Jokaisessa piirissä ja maassa, missä Zonta toimii, palkitsemme henkilön tai organisaation merkittävästä työstä naisten voimaannuttamiseksi.

♦ Kaikki piirit ja kerhot raportoivat toimista, jotka lisäävät Zontan näkyvyyttä, jotta se voisi tehokkaammin voimaannuttaa naisia.