Kyseessä on varainkeruu-, vaikuttamis- ja palvelukampanja. Zonta Internationalin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi halutaan nostaa esiin järjestön perusajatus tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Suomessa tytöt menestyvät hyvin koulussa, mutta ainevalinnoissa he edelleen vierastavat matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja sulkevat siten itseltään monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo varhaisessa vaiheessa. Suomessa ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi naisten ammatteihin ja miesvaltaisiin ammatteihin ja palkkaus on kärjistetyn eriarvoinen naisten ja miesten välillä.

ZI Piiri 20 haluaa haastaa miehet ja naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta myöhempiin koulutusasteisiin, jotta he uskoisivat omiin kykyihinsä ja valitsisivat ja harrastaisivat myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

ZAU-kampanjan avulla tuetaan tytöille suunnattuja LUMA-keskus Suomen organisoimia ZAU-kerhoja, joihin pojatkin ovat ovat tervetulleita. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1000 kerholaista.