ZAU-kampanja toteutetaan vuosina 2018–2019 yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. Tämän 12 yliopiston muodostaman verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnon-tieteiden ja teknologian harrastamiseen sekä opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen innovaatioiden avulla.  Kampanjassa kerätyillä varoilla perustetaan ZAU-kerhoja, joiden toimintaa LUMA-keskus Suomi organisoi. Kerhotoimintaa järjestetään sekä eri puolilla maata että virtuaalisesti. ZAU-kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen taustayliopistosta. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista.

ZAU-kampanja käynnistyi Zonta International Piirin 20 kevätkokouksessa Espoon Hanasaaressa 14.4.2018. Professori, LUMA-keskus Suomen johtaja Maija Aksela ja Piirin 20 palvelutoimikunnan puheenjohtaja Vuokko Skyttä avasivat tapahtuman.

ZAU-kampanjen 2018–2019

Arbetslivets traditionella könsroller syns fortfarande tydligt i de ungas yrkesval. Pojkar studerar till ingenjörer och flickor till sjuksköterskor. Flickor bör uppmuntras att studera matematik, naturvetenskap och teknologi. Matematiska färdigheter är nyckeln till de flesta yrken.

För att hedra Zonta International-organisationens 100-årsjubileum arrangeras en ZAU-kampanj, vars syfte är att öka flickors intresse för matematisk-naturvetenskapliga och teknologiska områden och tillrättalägga den snedfördelning av yrken som gäller mäns och kvinnors arbete. Samtidigt kommer värdet av ”kvinnans euro” att öka i framtiden.

Kampanjen förverkligas under åren 2018–2019 tillsammans med LUMA-center Finland. Detta nätverk som universiteten bildat har som målsättning att inspirera och stödja barns och ungas – vår framtids skapare – intresse för studier av matematik, naturvetenskap och teknologi med hjälp av de senaste innovationerna inom vetenskap och teknologisk utbildning.

ZAU Campaign 2018–2019

Traditional roles in the working life are still strongly visible in the education and career choices of young people. Boys study to become engineers and girls to become nurses. Girls need encouragement to study mathematics, sciences and technology. Mathematical skills are the key to almost every profession.

The ZAU Campaign, which will commemorate the 100th anniversary of Zonta International, aims at attracting the interest of girls in mathematics, science and technology-related studies and correcting the distorted division into men’s and women’s work. As a result, the worth of a “woman’s euro” will be increased in the future.

The clubs of ZI District 20 will implement the campaign in 2018–2019 through collaboration with LUMA Centre Finland in Finnish and Swedish. This network of universities aims at inspiring and encouraging children and young people – our “future makers” – to take interest in and study mathematics, science and technology with the help of the latest innovations in science and technology education.