ZAU-hankkeen esittely

ZAU on Zonta-järjestön ja LUMA-keskus Suomen yhteistyöhanke, jolla halutaan tukea tyttöjen tiedekasvatusta kerhotoiminnan avulla ja rohkaista heitä uskomaan omiin kykyihinsä. Koordinaattorina toimiva Iisa Rautiainen LUMA-keskus Suomesta esittelee hanketta lähemmin ja näyttää esimerkkejä LUMA-keskus Suomen kerhotoiminnasta. Katso video täältä.

LUMA-kerhotoimintaa on järjestetty eri puolilla Suomea jo toistakymmentä vuotta. Haja-asutusalueita varten on kehitetty virtuaalikonsepti. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta. Toiminnasta tehdään opinnäytetöitä ja vaikuttavuudesta raportoidaan.

LUMA ja Zonta -yhteistyö

Zonta International -järjestön kanssa yhteistyössä toteutettavissa ZAU-kerhoissa pyritään herättämään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla.

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoina voivat olla esim. hyvinvointi ja terveys, ruoka ja ravitsemus, molekyyligastronomia, liikunta, luonto ja ympäristö, avaruus ja tähdet, peliohjelmointi. Taide voi toimia sekä teemana että oppimismenetelmänä, mm. draaman keinoin ja tarinoita hyödyntäen.

ZAU-kerhotoimintaa järjestetään sekä eri puolilla Suomea että virtuaalisesti. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta. Perheitä kannustetaan toimintaan mukaan – äidit, isät, isovanhemmat ja sukulaiset voivat tulla kerholaisen mukaan tai tehdä tehtäviä yhdessä kotona, tuloksia kuvaten, videoiden ja verkossa jakaen. Luokanopettajien toivotaan osallistuvan kerhoihin ja jatkossa hyödyntävän opetusmenetelmiä työssään. Tavoitteena on kehittää Suomeen pysyvä, uusi toimintamalli, joka tuottaa uutta oppimateriaalia.

LUMA-Center Finland och ZAU-klubbar

I samarbete med Zonta International förverkligas ZAU-klubbar som strävar till att hos 10–12-åriga flickor väcka ett intresse för matematik, naturvetenskap och teknologi. För at få flickor att se på dessa ämnen som viktiga, tar man upp teman med hjälp av nya undervisningsmetoder, som baserar sig på akademisk forskning.

Teman för fenomenbaserad inlärning kan vara t.ex. välbefinnande och hälsa, mat och näring, molekylgastronomi, motion, natur och miljö, rymden och stjärnorna, spelprogrammering. Konsten kan användas både som tema och inlärningsmetod, t.ex. genom att utnyttja drama och berättelser.

ZAU-klubbarnas verksamhet ordnas på olika håll i Finland samt virtuellt och leds av för uppgiften utbildade studerande från de universitet (12 st.) där LUMA-center är verksamma. Familjer får stöd, mammor och pappor, mor- och farföräldrar uppmuntras att delta ZAU-klubbverksamheten, eller att lösa uppgifter hemma tillsammans med flickorna. Lösningarna kan fotograferas eller videofilmas och även delas på nätet.  Klasslärarna är också välkomna till ZAU-klubbarna för att bekanta sig med inlärningsmetoderna och eventuellt använda dem i sin egen undervisning.

Verksamheten kan fungera som tema för examensarbeten samt dess effektivitet kommer att rapporteras. Det är vår målsättning att utveckla en ny bestående verksamhetsmodell som producerar nytt undervisningsmaterial i Finland.

LUMA Centre Finland – ZAU Clubs

The ZAU Clubs that will be organized in collaboration with Zonta International District 20 aim at attracting the interest of 10 to 12 year-old girls in mathematics, sciences and technology. This will be done by utilizing the topics that are important to them, and by using the latest teaching methods based on academic research.

Phenomenon Based Learning may include topics such as well-being and health, food and nutrition, molecular gastronomy, physical education, nature and the environment, space and the stars, programming games. Arts could function both as a theme and a learning method, using the forms of drama, storytelling, etc.

ZAU Club activities will be organized in various parts of Finland and also virtually. Specially trained students from the 12 universities with their own LUMA Centres will act as instructors in these clubs.

The girls’ families will be encouraged to participate in the activities – mothers, fathers, grandparents and relatives have a possibility to attend the club meetings. Or they can do the homework together with the girls and take photos or videos of the results and share them on the internet. Class teachers are also welcome to the clubs to familiarize themselves with the teaching methods and using them later in their own work.

The ZAU club activities will provide material for the students’ theses and the effectiveness of the activities will be analyzed and reported on. It is our aim to develop a new, permanent operating model for generating new learning materials in Finland.