Hyödyllisiä linkkejä

Naiset ja miehet Suomessa 2016

Tilastotietoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta löytyy julkaisusta Naiset ja miehet Suomessa 2016. Tilastokeskuksen tilastot perustuvat pääasiassa koko väestöä tai ikäluokkia koskeviin rekisteri- ja survey-aineistoihin. Lähtöaineistona on yleensä Väestötietojärjestelmä. Näin ollen sukupuolten tasa-arvoa koskevissa tilastoissa käsitellään useimmiten vain juridisia sukupuolia, naisia ja miehiä.

Linkki: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_namisu_201600_2016_16132_net.pdf

Otteena tässä koulutusdataa:

Teknologiateollisuuden koulutus ja osaaminen -linjaus 2018

9 ratkaisua Suomelle, otteita raportista: Tämä raportti perustuu Teknologiateollisuuden toteuttamaan selvitykseen jäsenyritystensä näkemyksistä työn, osaamisen ja osaajatarpeiden tulevaisuudesta 2018 – 2021 välisellä ajanjaksolla ja kyselyn rinnalla tehtyihin haastatteluihin. Kysely toteutettiin aikavälillä 11/2017 – 1/2018 verkkokyselynä, johon vastasi noin 350 jäsenyritystä..

.. Käynnissä oleva muutos vaatii paljon koko yhteiskunnalta, mutta erityisesti koulutusjärjestelmältä. Järjestelmämme tulee kyetä ennakoimaan aiempaa ketterämmin ja joustavammin teknologisessa kehityksessä ja osaaja- ja osaamistarpeissa tapahtuvia muutoksia kaikilla koulutusasteilla. Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen tulee antaa kaikille vahva perusta osaamiselle ja tulevaisuuden valinnoille.

.. Ylioppilastutkinnon suorittaa vuosittain noin 30 000 henkeä. Heistä noin kolmasosa suorittaa pitkän matematiikan yo-kokeen. Vuoden 2017 ylioppilaista 58 prosenttia oli naisia. Ylioppilastutkinnon suorittaneista naisista vain noin 30 % kirjoitti pitkän matematiikan ja miehistä noin 40 %.

Linkki: https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_koulutus_ja_osaaminen_linjaus_2018.pdf

Pisa-tutkimukset 20002015

”Uudet Pisa-tulokset: Suomen tytöt maailman toiseksi parhaita, vaikka ei edes huvita. Missään muualla tyttöjen ja poikien ero ei ole näin näkyvä kuin Suomessa. Pojat hakeutuvat tekniikan ja tieteen aloille, vaikka tytöt olisivat heitä parempia. Alueelliset erot ovat huomattavia.” (OECD 6.12.2016 klo 12:00, päivitetty 19.4.2017 klo 14:31)

Linkki: https://yle.fi/uutiset/3-9336636

Pisa-tutkimuksessa 2015 mukana myös yhteistyötaidot

PISA 2015 -tutkimuksen pääpaino oli luonnontieteiden osaamisessa. Luonnontieteet oli edellisen kerran pääalueena vuoden 2006 PISA-tutkimuksessa.

OECD:n PISA 2015 -tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun taitoja, jotka olivat ensimmäistä kertaa arvioinnin kohteena. Ongelmanratkaisun taitoihin liittyvät tulokset julkistettiin 21.11.2017.

Linkki: http://minedu.fi/pisa-2015

Kun koulu loppuu -tutkimus

Pojista insinöörejä, tytöistä sairaanhoitajia – sukupuoli määrittää yhä nuorten ammatinvalintaa. Nuorten mielikuvissa tytöt pärjäävät poikia paremmin luovissa aineissa ja kielissä. Pojat puolestaan ovat parempia luonnontieteissä ja liikunnassa. (Ammatinvalinta 16.5.2017 klo 10:00)

Linkki: https://yle.fi/uutiset/3-9613858

Tyttöjen unelma-ammatti Ruotsissa

Tekniset alat kiinnostavat nuoria naisia Ruotsissa: tuoreimman työelämätutkimuksen toiveammattilistan kärjessä ovat insinööri, projektipäällikkö ja yrittäjä, Ny Teknik kertoo.

Insinöörikunta on miesvaltaista eikä ala ole pitkiin aikoihin houkutellut naisia. Joillakin erikoistumisaloilla naishakijoiden määrä on pysynyt alle kymmenessä prosentissa. Nyt tilanne on muuttumassa Ruotsissa: ennätysmäärä naisia haki Kungliga Tekniska Högskolaniin Tukholmassa, Linköpingin tekniseen korkeakouluun ja Luulajan tekniseen yliopistoon. (TYÖELÄMÄ, Kari Kortelainen 29.5.2017 klo 07:00Naisten unelma-ammatti Ruotsissa: insinööri)

 Linkki: http://www.tekniikkatalous.fi/tyoelama/naisten-unelma-ammatti-ruotsissa-insinoori-6652457

Ammattirakenne ja palkkaerot Suomessa

Tilastokeskuksen mukaan miesten ja naisten ammattirakenteen erot vaikuttavat pitkälti sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Keskiansioilla mitaten naisten ansiot olivat 79 prosenttia miesten ansioista ja mediaaniansioilla laskien 78 prosenttia vuonna 2016. (PALKAT Anna Juvonen 3.7.2017 klo 06:33 – Miesten ja naisten palkkaerojen taustalla ammattirakenne – kaventunut 10 vuodessa vain muutamia prosentteja)

Linkki: http://www.tekniikkatalous.fi/tyoelama/miesten-ja-naisten-palkkaerojen-taustalla-ammattirakenne-kaventunut-10-vuodessa-vain-muutamia-prosentteja-6661173

Eläketurvakeskuksen palkkavertailu

Vertaa omaa palkkaasi muihin: Naisen euro onkin vain 76 senttiä. Suomalaisen palkka on korkeimmillaan 40–50-vuotiaana, kertoo Eläketurvakeskuksen torstaina julkaisema uusi tilasto. Paljonko sinä tienaat ikätovereihisi verrattuna?

Uusi palkkatilasto: Eläketurvakeskuksen palkkavertailussa ovat mukana työeläkevakuutetut palkat eli kaikki Suomessa ansaitut ansiotulot viime vuonna. Tässä vertailussa on huomioitu kuukausipalkkaisen työn lisäksi satunnainen ja osa-aikainen työ sekä erilaiset lisät, toisin kuin yleensä palkkatilastoissa.(Palkka ja työsuhde-edut 21.12.2017 klo 10:00)

Linkki: https://yle.fi/uutiset/3-9986070

Matematiikan opetuksesta

Vuorovaikutusta pänttäämisen sijaan – matematiikan oppimiseen kaivataan uusia tuulia. Matematiikan tunneilta on harvalle jäänyt mieleen suuria ilonpilkahduksia. Nyt oppilaiden oma oivallus ja yhteinen löytämisen ilo halutaan nostaa keskiöön. (Kognitio10.12.2016 klo 15:21)

Matematiikan opettaja, väitöskirjatutkija ja matematiikan päivän koordinaattori Laura Tuohilampi tietää, kuinka oppilaat, etenkin tytöt, saadaan innostumaan matematiikasta. Yhä edelleen väärin kuvitellaan, että tytöt olisivat vähemmän lahjakkaita matematiikassa kuin pojat. Tuohilampi tutki väitöksessään matematiikan näkökulmasta sitä, kuinka oppilaan itseluottamus, innostus ja motivaatio muuttuvat yhdeksän peruskouluvuoden aikana.

Linkki: http://www.oppiminen.fi/2015/10/tytot-ja-pojat-ovat-yhta-lahjakkaita-matematiikassa/