MISSIO JA VISIO

MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.

MISSION OCH VISIO

MISSION

Zonta International är en ledande, världsomfattande organisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

VISION

Zonta International ser en framtida värld , där kvinnornas rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser som står till buds och de är representerade i beslutsfattande på samma nivå som männen.

I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld.


TAVOITTEEMME

HAR SOM MÅL

A

Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti palvelutoiminnan  ja vaikuttamisen avulla.

B

Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

C

Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

D

Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.

A

Att förbättra kvinnornas juridiska, politiska, ekonomiska samt utbildnings- , hälso- och yrkesmässiga ställning på internationell och lokal nivå genom service och opinionsbildning.

B

Att verka för ökad förståelse, välvilja och fred genom en organisation av medlemmar utspridda i hela världen.

C

Att arbeta för rättvisa och universell respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.

D

Att stå internationellt förenade i avsikt att värna om höga etiska värden, att förverkliga serviceprogram och att ge inbördes stöd och kompanjonskap åt de medlemmar som tjänar sina egna samhällen, länder och världen.


OLEMME OSA KANSAINVÄLISTÄ ZONTA JÄRJESTÖÄ

Zonta Internationaalin ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajien yleiskokous (Zonta International Convention), joka järjestetään kaksivuotiskausittain. Yleiskokouksessa valitaan kaksivuotiselle toimintakaudelle kansainvälinen hallitus. Kansainvälisen hallituksen muodostavat neljä virkailijaa ja seitsemän kansainvälistä johtajaa. Kansainvälinen hallitus johtaa ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Zonta Internationalin päämajan henkilökunta toteuttaa käytännön toimenpiteitä ja auttaa kerhoja/e-Clubeja niiden toiminnassaan. Kansainvälisen hallituksen apuna on erilaisia asiantuntijatoimikuntia valmistelutyössä.

Hallinnollisesti Zonta International on jaettu maailmanlaajuisesti 32 piiriin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20 ja piiri on jaettu 1-6:teen alueeseen, jokainen piirin kerho kuuluu omaan alueeseensa. Piirin toimintaa johtaa Governor. Piirihallitus vastaa käytännön toiminnasta piirikokousten välillä.

Kansainvälinen taso: yleiskokous

Piiritaso: piirikokous

Aluetaso:  vuosittain pidettävä aluekokous

Kerhotaso: kerhon vuosikokoukset