VAIKUTTAMINEN

Zonta International toimii maailmanlaajuisesti naisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön sekä yleisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Zonta toimii todellisen tasa-arvon edistämiseksi, ei ainoastaan muodollisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Zonta pyrkii toimimaan tosiasioiden pohjalta, osoittamaan ongelmien perussyyt sekä esittämään ratkaisuja todettuihin ongelmiin.

Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut neuvoa-antavan kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 sekä Euroopan neuvostossa vuodesta 1983. Tämän ansiosta Zonta International voi osallistua aktiivisesti niiden toimintaan ja toimia YK:n toimielimissä.

Zonta Internationalin kansainväliset toimikunnat kiinnittävät jäsenten huomiota erilaisiin tilaisuuksiin vaikuttaa kansallisella ja paikallisella tasolla. Jäseniä kannustetaan tutustumaan oman maansa CEDAW-raporttiin samoin kuin Pekingin toimintaohjelman ja Kestävän kehityksen 2030 YK:n tavoitteiden saavuttamiseen liittyviin YK:n toimielimille annettuihin raportteihin, joista voi löytyä mahdollisia vaikuttamistoiminnan kohteita. Maakohtaisiin raportteihin liittyvien kansalaisjärjestöraporttien antamista kannustetaan, jolloin jäsenistövoi kohdistaa huomiota asioihin, jotka ovat olennaisia sekä kansallisissa että kansainvälisissä kysymyksissä.

Zonta International Piiri 20:n Naisten oikeuksien toimikunta koordinoi piiritasolla vaikuttamistyötä, jolla toteutetaan Zonta Internationalin hyväksymiä vaikuttamisen tavoitteita.

Lapsiavioliitot koskettavat tällä hetkellä 700 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet avioitumaan lapsina.

ZONTA SAYS NO 2016

Yli 90 % maista rajoittaa naisten oikeuksia yrittäjyyteen ja työntekoon lainsäädännöllä.
Naisilta puuttuu työsuojelu ja sosiaaliturva, koska he työskentelevät harmaassa taloudessa: Etelä-Aasiassa 95 %, Latinalaisessa Amerikassa 59 %.  
EU:n mukaan 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia.  
Kehittää ja vahvistaa järkeviä käytäntöjä ja täytäntöönpanokelpoista lainsäädäntöä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisen sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla. 
Joka kolmas nainen maailmassa joutuu väkivallan kohteeksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia rajoja.