ZONTA INTERNATIONAL TOIMINTAKAUSI 2016-2018

Zonta Internationalin kaksivuotiskauden 2016–2018 tavoitteet ovat toimintamme keskeiset kohteet kauden aikana. Piirien ja kerhojen tulee suunnitella omat kaksivuotiskauden tavoitteensa soveltaen näitä tavoitteita paikallisiin olosuhteisiin.

PALVELU          VAIKUTTAMISTYÖ          JÄSENISTÖ          RESURSSIT          SATAVUOTISJUHLA

Kaksivuotistavoitteet:

Tavoite 1: Zontan palveluohjelmat heijastavat ja tehostavat missiomme sanomaa
Tavoite 2: Zonta International on johtava naisten oikeuksia ajava toimija
Tavoite 3: Zonta International rakentaa ja tukee toimeliasta globaalia jäsenistöä
Tavoite 4: Zonta International ylläpitää sellaisia resursseja, jotka tukevat sen mission ja vision toteuttamista
Tavoite 5: Zontan satavuotisjuhlat saavat näkyvyyttä kautta koko maailman.

PALVELU

TAVOITE 1: Zontan palveluohjelmat heijastavat ja tehostavat missiomme sanomaa

Yleiskokouksen hyväksymät kansainväliset palveluprojektit ja Zonta International Strategies to End Violence Against Women (ZISVAW) projektit keskittyvät missiomme mukaiseen toimintaan ja kestävään kehitykseen.

Toimenpiteet:
•Kansainväliset palvelu- ja ZISVAW-projektit sisältävät selkeät tavoitteet, jotka liittyvät Zontan missioon ja kestävään kehitykseen.
•Kansainväliset palvelu- ja ZISVAW-projektit saavuttavat niille määritellyt tavoitteet.

Kestävä kehitys varmistetaan toimimalla yhteistyössä paikallishallinnon, kansallisten hallitusten ja kansalaisjärjestöjen (NGOs) kanssa.

Toimenpiteet:
•Kaikissa kansainvälisissä palvelu- ja ZISVAW-projekteissa määritellään yhteistyön osuus paikallishallinnon, kansallisten hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Piiri ja paikalliset kerhojen projektit noudattavat missiotamme ja visiotamme.

Toimenpiteet:
•Kaikkien kerhojen paikalliset projektit keskittyvät sata prosenttisesti naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin.
•Yhteistyöprojekteihin ryhdytään vain saman mielisten organisaatioiden kanssa.

Zonta International nimeää ja ehdottaa yhtä uutta Zonta-johtoista pääprojektia, josta voisi tulla pitkäkestoinen jatkuva projekti.

Toimenpiteet:
•Uusi pääprojekti esitellään vuoden 2018 yleiskokouksessa.

VAIKUTTAMISTYÖ

TAVOITE 2: Zonta International edistää naisten oikeuksia

Kaikki vaikuttamistyöhön liittyvä toiminta noudattaa strategiasuunnitelmaa ja sillä on mitattavissa oleva vaikutus. Yhteistyöhön saman mielisten järjestöjen kanssa ryhdytään silloin kun se on perusteltua.

Toimenpiteet:
•Zonta Internationalin hallitus, piirit ja kerhot raportoivat vaikuttamistoimistaan Zontan strategisen suunnitelman mukaisesti.
•Zonta Says NO to Violence Against Women/Zonta sanoo Ei naisiin kohdistuvalle väkivallalle kampanjaa kehitetään edelleen, jotta saadaa niin paikalliset ja kansalliset kuin hallitus- ja yhteisötahot sitoutumaan asiaan.
•Zonta Internationalin hallitus, piirit ja kerhot ilmoittavat toimistaan naisten voimaannuttamisperiaatteiden tukemiseksi.

Zonta International hyödyntää neuvoa antavan ja osallistuvan jäsenen asemaansa YK:ssa ja Euroopan neuvostossa varmistaakseen kaikille naisille tasa-arvoisen ja väkivallasta vapaan elämän.

Toimenpiteet:
•Zonta International antaa edelleen lausuntoja naisten asemaa käsittelevälle komissiolle (The Commission on the Status of Women/CSW) ja muille YK:n toimijoille tarpeen vaatiessa ja ryhtyy toimiin jäsenvaltioiden ja YK:n alajärjestöjen kanssa.
•Zonta on Kestävän kehityksen Tavoite No 5:n puolestapuhuja sukupuolisen tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen aikaansaamiseksi.
•Zonta käyttää hyväkseen YK:n ja Euroopan Neuvoston toimikuntia tuodakseen esille Zontan näkemyksen asiaan liittyvissä keskusteluissa ja päätöksissä ja raportoi näistä Zonta Internationalin hallitukselle, piireille ja kerhoille.

Zonta International kannustaa Zonta-kerhoja yhteistyöhön yli piirirajojen, jotta vaikuttamistyötä voidaan tehdä myös kansallisella tasolla.
•Zonta Internationalin verkkosivuilla on työkaluja vaikuttamistyön tukemiseksi kansallisella tasolla.
•Esimerkkejä onnistuneista vaikuttamistoimenpiteistä kerrotaan Zonta Internationalin verkkosivuilla Zonta kerhojen kannustamiseksi lisätoimiin.

Miehet kutsutaan mukaan yhteistyöhön sukupuolten välisen tasa-arvon aikaansaamiseksi.

Toimenpiteet:
•Zonta International hyväksyy HeForShe-kampanjan ja kannustaa Zonta-kerhoja kutsumaan oman vaikutusalueensa miehiä liittymään mukaan kampanjaan.

JÄSENISTÖ

TAVOITE 3: Zonta International rakentaa ja tukee jäsenistön toimeliaisuutta glogaalisti

Zonta International haluaa seuraavan sukupolven jatkavan vaikuttamistyötä sukupuolisen tasa-arvon aikaansaamiseksi.

Toimenpiteet:
•Zonta International kehittää ja toimeenpanee suunnitelman, jonka avulla Golden Z kerhojen jäsenet ja entiset stipendien saajat voivat siirtyä Zontan täysjäseniksi yhteistyössä piirien ja kerhojen kanssa.
•Jäsenistöä koskevat strategiat ja tiedotusmateriaalit kehitetään ja laaditaan ottamalla huomioon Zonta-maailman eri osien erityispiirteet ja omien alojen ammattilaiset.

Kerhot rekrytoivat ja pitävät huolta sitoutuneista jäsenistä.

Toimenpiteet:
•Zonta International toimii yhteistyössä eri maanosien kanssa kehittääkseen jäsenistöä koskevat strategiat ja materiaalit siten, että ne houkuttelevat omien alojensa ammattilaisia järjestöön.
•Piirit osoittavat vähintään viiden prosentin (5 %) jäsenmäärän nettolisäystä verrattuna edelliseen kaksivuotiskauteen.
•Piirien tavoite on lisätä kerhojensa nettomäärää ainakin yhdellä kerholla 2016–2018 kaksivuotiskauden aikana.

RESURSSIT

TAVOITE 4 : Zonta International ylläpitää tarpeellisia resursseja tukeakseen missionsa ja visionsa toteuttamista

Johdon koulutusta ja Zonta Internationalin jäsenistön tietämystä täydennetään.

Toimenpiteet:
•Zonta International toteuttaa koulutusohjelman governoreiden, aluejohtajien ja kerhojen puheenjohtajien käyttöön.
•Zonta International tuottaa tarpeelliset koulutusmateriaalit jäsenille vahvistaakseen Zonta-tietoutta ja missiomme ja visiomme tuntemusta.
•Jotta jäsenet saataisiin mukaan Zontan johtajakoulutukseen, toteutetaan koulutus verkkon kautta.

Viestinnän ja tietojen hallinnan parantaminen

Toimenpiteet:
•Verkkosivustoa ja muita Web-alustoja kehitetään edelleen uusien toimintojen tukemiseksi ja helpottamiseksi sekä reagoidaksemme jäsenten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Zonta International Foundationilla on vakaat resurssit ja tulolähteitä laajennetaan.

Toimenpiteet:
•Lahjoitukset Zonta International Foundationille yltävät sovittuihin tavoitteisiin, tai ylittävät ne.
•Zonta International Foundationin ensilahjoittajien määrä kasvaa.
•Vähintään yhdestä yrityslahjoituksesta tehdään sopimus yhden koulutusohjelman tukemiseksi.

SATAVUOTISSYNTYMÄPÄIVÄ

TAVOITE 5: Zontan satavuotisjuhlallisuudet saavat näkyvyyttä kautta koko maailman

Zonta International toimittaa satavuotisjuhlallisuuksien strategian ja suunnitelmat

Toimenpiteet:
•Governorit saavat satavuotispäivää koskevat suunnitelmat vuoteen 2020 vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen mennessä.

Piirit asettavat määräaikaisen Zonta Internationalin satavuotisjuhlatoimikunnan koordinoimaan tapahtumia.

Toimenpiteet:
•Piirit asettavat määräaikaisen ad hoc-toimikunnan ja suunnittelevat tapahtumia yhteistyössä Zonta Internationalin satavuotisjuhlatoimikunnan kanssa.