ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 1.6.2016–31.5.2018

1.YLEISTÄ

Zonta International on kansainvälinen palvelujärjestö, jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen laillisen, poliittisen, taloudellisen, koulutuksellisen, terveydellisen ja ammatillisen aseman parantaminen kaikkialla maailmassa.

Piirin 20 tavoitteet pohjautuvat Zonta International missioon, visioon, päämääriin, arvoihin ja strategioihin sekä Nizzan yleiskokouksen 1.7.–6.7.2016 hyväksymiin kaksivuotiskauden 2016–2018 tavoitteisiin.

2. PIIRIN TOIMINNAN TEEMA

Piiri noudattaa Zonta Internationalin teemaa Empowering Women through Service and Advocacy.

Teeman mukaisessa työskentelyssä toteutuvat yhdessä tekemisen voima, avoimuus, rehellisyys, ennakkoluulottomuus, toistemme kunnioittaminen ja yhteinen vastuunkanto sopimistamme asioista sekä tekemistämme päätöksistä.  Naisten aseman parantamiseen vaikutetaan ennakkoluulottomasti, kuitenkin muistaen, että olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Piirin alueiden yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa edistetään järjestämällä aluerajat ylittäviä tapahtumia.

3. PIIRIN TAVOITTEET

Zonta International Piiri 20 edistää aktiivisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia. Vaikuttamistyötä tehdään myös samanmielisten organisaatioiden kanssa erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Piiri kannustaa toimikuntia, alueita ja kerhoja koordinoimaan palvelutoimintaa ja vaikuttamista tulosten tehostamiseksi. Kaikissa toimissa pidämme näkyvillä järjestömme missiota, kestävää kehitystä ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Piiri keskittyy palvelutoiminnassa ja vaikuttamisessa Satavuotisjuhlan näkyvyyden lisäämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Piiri vahvistaa pitkänaikavälin resurssejaan hankkimalla uusia jäseniä, pitämällä huolta nykyisistä jäsenistä ja sitouttamalla jäsenet yhteisiin päämääriin.

4. PÄÄTAVOITTEET TÄSMENNETTYNÄ

4.1 Nizzan yleiskokouksen vahvistamien kansainvälisten palveluohjelmien toimeenpano

Kerhot ryhtyvät missiomme ja strategiamme mukaisiin toimiin, joiden tulokset ovat mitattavia Nizzan yleiskokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Palvelutoiminnan painoalueita ovat tyttöjen ja naisten koulutus, tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja stipenditoiminta.

Piiri kannustaa kerhoja ja niiden jäseniä omalta osaltaan kantamaan vastuuta Nizzan yleiskokouksessa päätettyjen tavoitteiden saavuttamisesta kerho- ja yksilötason lahjoituksilla.

Kaikki Piirin ja kerhojen palvelutavoitteet ja mahdollinen Keltaisen Ruusun kampanja tukevat kestävää, pitkän aikavälin naisten ja tyttöjen yhtäläisten oikeuksien saavuttamista.

4.2 Zonta International Piiri 20 ry omalta osaltaan huolehtii, että olemme johtava naisten oikeuksien edistäjä

Kaikki vaikuttamistoimet sekä Piirin että kerhojen tasolla ovat missiomme ja strategisten tavoitteittemme mukaisia. Toimille asetetaan mitattavat, konkreettiset tavoitteet ja niiden saavuttamista seurataan toimikauden aikana. Vaikuttamistyössä olemme aktiivisia kumppaneita samanmielisten organisaatioiden kanssa.

Pidämme huolta, että Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksiin liittyvien sopimusten toteutumista käsitellään Piirin tapahtumissa. Piiri välittää ajankohtaisia kannanottoja päätöksentekijöille ja muille sidosryhmillemme tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi. Miehet kutsutaan kumppaneiksi sukupuolten yhdenvartaisuusponnisteluihin HeFor She periaatteella.

Vaikuttamistyössä hyödynnetään Zonta Internationalin tarjoamia tiedonsaanti- ja koulutusmahdollisuuksia.

4.3 Zonta International rakentaa kestävällä perustalla olevaa jäsenyyttä

Jäsenten tietoisuutta Zonta Internationalista kansainvälisenä järjestönä vahvistetaan. Aluejohtajat ja vara-aluejohtajat huolehtivat keskinäisen työjaon mukaisesti ajankohtaisten tietojen välittämisestä strategian mukaisten hankkeiden suunnitelmista, toteuttamisesta ja tuloksista. Kerhojen puheenjohtajat kannustavat jäseniä osallistumaan aktiivisesti piirikokouksiin ja kevätseminaareihin. Nykyisten jäsenten virkailijaosaamista vahvistetaan koulutuksella ja perehdyttämisellä tehtävien siirtymisvaiheessa.

Uusia Zonta-kerhoja perustetaan vähintään yksi Piiriin ja entisiä stipendiaattejamme kutsutaan jäseniksi. Piirihallinto kannustaa kerhoja rekrytoimaan strategisten tavoitteittemme mukaisesti sitoutuneita ja lahjoittamiseen valmiita uusia jäseniä. Uusien jäsenten perehdyttämisestä huolehditaan kerhoissa systemaattisesti.

Kaikille alueille perustetaan opiskelijoille Z-Clubeja ja Golden Z- Clubeja, jotta saamme pitkällä aikavälillä nuorempia jäseniä mukaan tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen.

4.4 Hyvän hallinnon noudattaminen

Piirin aluejakoa tarkastellaan tarvittaessa aluejohtajien työmäärän tasaamiseksi ja kerhojen saaman tuen varmistamiseksi. Hallinnon yksinkertaistamiseen etsitään aikataulullisia, työnjaollisia ja teknisiä ratkaisuja.

Tavoitteiden toteutumista seurantaan kerho-, alue- ja piiritasolla puolivuosittain. Toimissa ilmenevistä poikkeamista keskustellaan kullakin vastuutasolla ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Viestinnässä hyödynnetään mahdollisimman paljon Zonta Internationalin tuottamaa materiaalia. Piirin virkailijoiden osaamista vahvistetaan samansuuntaisen viestinnän varmistamiseksi. Viestintää jäsennetään myös sopimalla työnjaosta kerhon virkailijoiden kesken.

Piirikokousten ja suurten jäsentapahtumien järjestäjät huolehtivat turvallisuussuunnitelmien laatimisesta. Riskien hallinnassa huolehditaan sekä aineellisten resurssien hyvästä hoidosta, että inhimillisten osaamisvoimavarojen ylläpitämisestä ja uudistamisesta.