PIIRIN STRATEGIA 2015-2020

Zonta International Piiri 20 toimii Zonta Internationalin kansainvälisen strategian mukaisesti. Zonta International Piiri 20 on vahva vaikuttaja ja aloitteellinen, aktiivinen ja vastuullinen toimija tyttöjen ja naisten tasa-arvoisen aseman ja hyvän elämän edistämisessä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Strategiset palvelutavoitteet

1.
Piirin palveluhankkeet toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.
2.
Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä samanmielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

3.
Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin projekteihin.

4.
Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Piiri edellyttää, että kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu-ja stipendiohjelmiin.

5.
Piirin alueelta Zonta International Foundationin palvelu-ja stipendiohjelmiin tehtävien lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä ja avustamalla palvelu- ja stipendiohjelmia henkilökohtaisilla lahjoituksilla.

6:
Zonta Internationalin stipendiohjelmat tunnetaan ja niihin osallistutaan Piirin alueella.

Strategiset vaikuttamistavoitteet

1.
Piirin vaikuttamistoimet toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

2.
Piiri keskittyy sellaisiin pitkäjänteisiin vaikuttamistoimiin, jotka edistävät su-vaitsevaisuutta, tyttöjen ja naisten oikeuksia, henkistä ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

3.
Piiri tekee yhdessä muiden samanhenkisten järjestöjen kanssa lakialoitteita, jotka edistävät tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista ja seuraa tyttöjen ja naisten kannalta merkittävän lainsäädännön toimeenpanoa mm. hyödyntämällä tutkimustietoa.

4.
Piiri välittää jäsenistölleen, paikallisille päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle tietoa tyttöjen ja naisten asemasta sellaisissa maissa, joissa tyttöjen ja naisten oikeuksia poljetaan sodan, köyhyyden tai muun syyn johdosta.

Strategiset resurssi-ja voimavaratavoitteet

1.
Piirin kerhot rekrytoivat sellaisia uusia jäseniä, jotka ovat sitoutuneita Zonta Internationalin missioon, visioon, tavoitteisiin, sääntöihin ja ohjeisiin.

2.
Piirin tavoitteena on lisätä jäsenmäärää Piirin alueella 2 000 jäseneen vuoteen 2020 mennessä ja perustaa Z Clubeja sekä Golden Z Clubeja edistä-mään Zonta Internationalin tavoitteita.

3.
Piirikokouksia ja kevätseminaareja kehitetään edistämään kerhojen palvelu- ja vaikuttamistyötä Zonta Internationalin päämäärien mukaisesti.

4.
Piiri tukee jäsenistön verkostoitumista ja johtajuustaitojen kehittämistä tarjoamalla koulutusta ja mentorointia sekä esittämällä aktiivisia, vastuullisia jäseniä Zonta Internationalin kansainvälisiin tehtäviin.

5.
Piirin viestinnän välineet ovat ajanmukaiset ja viestintää kohdistetaan jäsenille, yhteistyökumppaneille, vaikuttajille ja erityisesti suurelle yleisölle.

DISTRIKTETS STRATEGI 2015-2020

Zonta International Distrikt 20 verkar i enlighet med Zonta Internationals internationella strategi.   Zonta International Distrikt 20 är en stark opinionsbildare och en initiativrik, aktiv och ansvarsfull påverkare som arbetar på lokal och internationell nivå för att främja en jämlik ställning och ett gott liv för flickor och kvinnor.
Service – strategiska målsättningar

1.
Distriktets serviceprojekt förverkligar Zonta Internationals mission och fokuserar på en hållbar opinionsbildning, på problemens grundorsaker och på att förebygga dem.

2.
Distriktets serviceprojekt förverkligas i samarbete med likatänkande, pålitliga och ansvarsfulla medborgarorganisationer.

3.
De serviceprojekt som planeras och att förverkligas inom distriktet koncentrerar sig på utvalda aktuella projekt som anses vara viktigast.

4.
Förutom de donationer som görs till distriktets egna fonder förutsätter Distriktet, att klubbarna regelbundet donerar minst en tredjedel av intäkterna från sin serviceverksamhet till de service- och stipendieprogram som Zonta International Foundation finansierar.

5.
Donationerna från Distriktet till Zonta International Foundations service- och stipendieprogram växer årligen i storlek genom att medelinsamlingen från den stora allmänheten effektiveras och genom att service- och stipendieprogrammen stöds medels privata donationer.

6.
Zonta Internationals stipendieprogram ska göras kända och inom distriktet ska vi delta i dem.

Opinionsbildning (Advocacy) – strategiska målsättningar

1.
De åtgärder som Distriktet vidtar i opinionsbildande syfte förverkligar Zonta Internationals mission och fokuserar på en hållbar påverkan, på problemens grundorsaker och på att förebygga dem.

2.
Distriktet koncentrerar sig på sådana långsiktiga påverkningsåtgärder, som främjar tolerans, flickors och kvinnors rättigheter, mentala och fysiska hälsa och välmående samt förebygger  utslagning.

3.
Distriktet tar tillsammans med likasinnade organisationer initiativ i lagstiftningsfrågor, som främjar flickors och kvinnors rättigheter och följer upp hur lagstiftningen med betydelse för flickor och kvinnor förverkligas, bl.a. genom att utnyttja forskningsresultat.

4.
Distriktet förmedlar till sina medlemmar, till lokala beslutsfattare och till den stora allmänheten kunskap om flickors och kvinnors ställning i sådana länder, där flickors och kvinnors rättigheter åsidosätts på grund av krig, fattigdom eller annan orsak.

Resurser – strategiska målsättningar

1.
Distriktets klubbar rekryterar sådana nya medlemmar, som omfattar Zonta Internationals mission, vision, målsättningar, regelverk och föreskrifter.

2.
Distriktet har som mål att på Distriktets område utöka medlemsantalet till 2000 medlemmar fram till år 2020 och grunda Z klubbar samt Golden Z klubbar för att befrämja Zonta Internationals målsättningar.

3.
Distriktsmöten och vårseminarier ordnas med målet att utveckla och främja klubbarnas service- och opinionsbildningsarbete i enlighet med Zonta Internationals målsättningar.

4.
Distriktet stöder utvecklingen av ett nätverksutbyte mellan medlemmarna och stärker deras ledaregenskaper genom att erbjuda utbildning och mentorskap samt föreslår aktiva, ansvarsfulla medlemmar att åta sig internationella uppgifter  inom Zonta International.

5.
Distriktets kommunikationsmedel är moderna och kommunikationen riktar sig till  medlemmar, samarbetspartners, påverkare och särskilt till den stora allmänheten.