Governor Lea Helle
Kutsu – Call – Kallelse – Kutse

Kutsu
Zonta International Piiri 20 jäsenille
Piirikokoukseen 5.- 7.10.2018 Tuusula

Tervetuloa suomalaiseen kulttuurimaisemaan Tuusulaan! Piirikokouksen teema ”Minä voin hyvin, maailma voi paremmin” koskettaa meitä henkilökohtaisella tasolla. Omalla  kohdallani se tarkoittaa, että olen tyytyväinen ja onnellinen elämässäni, löydän ilonaiheita arjessa ja tulen taloudellisesti toimeen. Terveyttäkin on. Olen Zonta ja teen vapaaehtoistyötä. Se ei ole minulta pois – päinvastoin. Saan itselleni lisätyytyväisyyttä hyvästä työstä. Niin kai sinäkin?

Tuusulassa hoidamme itseämme henkisesti ja fyysisesti. Osallistumme päätöksentekoon ja vaikutamme toimillamme monien naisten elämään. Omassa Piirissämme ohjaamme tyttöjä luonnontieteellis-matemaattisille aloille.

Kansainvälisellä tasolla keskitymme tyttöjen kehitykseen ja itsemääräämisoikeuteen.  Pian 100-vuotias järjestömme panostaa tulevaisuuteen, joka lähtee meistä itsestämme. Krapihovissakin vanha ja uusi kohtaavat, sellainen on myös meidän toimintaympäristömme. Olemme vahvasti mukana muutoksessa, on siis merkityksellistä olla Zonta!

Tapaamme 47. Piirikokouksessa Tuusulan Rantatiellä!

Lea Helle, Governor
Zonta International Piiri 20 ry

Call to Conference

It gives me great pleasure to wish you all welcome to Tuusula with its scenic beauty and culturally and historically significant neighbourhood. Our Conference Theme will be “I Am Well – the World is Better”. As far as I am concerned, it means that I am happy and content in my life, I find joy in everyday life and I can manage economically. And I am healthy. I am a Zontian and I do voluntary work, which is not an expense but a reward, an extra bonus. And I hope you feel the same?

In Tuusula we will look after ourselves both mentally and physically. We will make decisions which will have a positive effect on the lives of many women. In our own district we will guide girls to the world of science, mathematics and technology.

At the international level, we will concentrate on the development and independence of girls. Soon to be a hundred years old, our organization, Zonta International, will invest in the future, and that starts with each one of us. In Krapihovi, too, the new and the old meet, which, as a scene of action, is also where we operate all the time. We are closely involved in a changing world and therefore, it is important to be a Zontian!

I’ll look forward to seeing you at the 47th District 20 Conference in Tuusula –

Lea Helle, Governor
Zonta International District 20


Kallelse
Zonta Distrikt 20 Medlemar
Till Distriktsmöte 5.-7.10.2018 Tusby

Välkommen till det finska kulturlandskapet i Tusby! Distriktsmötets tema ”Jag mår bra, världen mår bättre” berör oss var och en på ett personligt plan. För min del betyder det, att jag är tillfreds och lycklig i mitt liv, att jag finner glädje i vardagen och att jag ekonomiskt kan försörja mig själv. Också det att jag har hälsan. Jag är en Zonta och jag gör frivilligarbete. Det är inte bort från mig – tvärtom. Jag skaffar mig ytterligare tillfredsställelse för ett välgjort arbete. Det gör väl också du?

I Tusby ska vi mentalt och fysiskt ta hand om oss själva. Vi ska delta i beslutsfattandet och påverka många kvinnors liv genom våra insatser. I vårt eget Distrikt är vår uppgift att vägleda flickor in i naturvetenskapliga och matematiska branscher.

På internationell nivå fokuserar vi på flickors utveckling och självbestämmanderätt. Vår organisation, som inom kort fyller 100 år, investerar i framtiden, och den börjar med oss själva. Även i Krapihovi möts det gamla och det nya, sådan är också vår verksamhetsmiljö. Vi är kraftfullt med i förändringen, det gör således skillnad att vara en Zonta!

Vi träffas på vårt 47nde Distriktsmöte på Strandvägen i Tusby!

Lea Helle, Governor
Zonta International Distrikt 20 rf

Kutse
Zonta International Piirkonna liikemed
Piirkonnakoosolekule 5.-7.10.2018 Tuusulas

Tere tulemast soome kultuurmaastikule Tuusulasse! Piirkonnakoosoleku teema  ”Minul läheb hästi, maailmal veel paremini” puudutab meid isiklikul tasandil. Minu enda seisukohast tähendab see, et olen õnnelik  ja oma eluga rahul, leian argipäevas rõõmuhetki ja tulen majanduslikult toime.  Terviski on korras. Olen zonta ja teen vabatahtlikku tööd. See ei võta minult midagi ära, vastupidi – saan heast tööst rahulolu lisaks. Nii vast Sinagi?

Tuusulas hoiame end vaimselt ja füüsiliselt. Osaleme otsuste tegemisel ja mõjutame oma tegevusega paljude naiste elu. Meie piirkonnas suuname tütarlapsi loodusteaduste ja matemaatikaga seotud aladele.

Rahvusvahelisel tasandil keskendume tütarlaste arengu ja enesemääramisõigusele. Meie varsti 100aastane ühendus panustab tulevikku, mis lähtub meist endist. Krapihovis kohtuvadki uus ja vana, selline on ka meie tegevuskeskkond. Oleme jõuliselt muutustes osalised, on tähtis ja oluline  olla zonta!

Kohtume 47.piirkonnakoosolekul Tuusulas.

Lea Helle, kuberner
Zonta International, 20.piirkond