Raisa Valve tutustumassa Yyterin kokouspaikkaan.
Kuva Sanna Jääskeläinen

Governor Raisa Valve
Kutsu – Call – Kallelse – Kutse

Kutsu Zonta International Piiri 20 piirikokoukseen
Piirikokoukseen 9.- 11.10.2020 Pori

”Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan” on vuoden 2020 piirikokouksen teema. Se sopii mainiosti Zonta Internationalin President Sharon Langenbeckin kaksivuotiskauden avainsanoihin ”Transitions, Changes and New Opportunities – siirtymiä, muutoksia ja uusia mahdollisuuksia”. Toivon, että inspiroidumme Porissa pohtimaan sitä mitä voisimme tehdä entistä paremmin tai ehkä toisinkin, jotta järjestömme toiminnassa halutaan olla mukana.

Porissa Yyterin Virkistyshotellissa pidettävässä piirikokouksessa kuulemme puheenvuorot onnistumisesta johtajana ja jatkuvasta oppimisesta. Upeaa on myös se, että ZI:n Vice President Salla Tuominen on paikalla kertomassa näkökulmiaan vahvasta ja vaikuttavasta Zonta-toiminnasta.

Kiinnostavien puheenvuorojen ja ystävien tapaamisen lisäksi piirikokouksessa teemme päätöksiä mm. Piirin säännöistä ja kaksivuotiskauden toimintasuunnitelmasta.

Piirikokous järjestetään Porissa koko viikonlopun kestävänä tapahtumana, jos se koronatilanteen osalta on mahdollista. Tällä hetkellä estettä tapahtuman järjestämiselle ei ole. Jos kokoontumisrajoituksia tulee, sääntömääräinen varsinainen kokous järjestetään etäyhteydellä. Kannattaakin seurata aktiivisesti zonta-posteja tilanteen muuttumisen varalta.

Toivon, että pystymme tapaamaan Yyterissä ja inspiroitumaan yhdessä alkavaan uuteen Zontan vuosisataan.

Tervetuloa piirikokoukseen Poriin!

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International Piiri 20 ry

Invitation to the District Conference in Pori 9-11 October 2020 of Zonta International District 20

‘Get inspired – leave your mark on Zonta’s new century’ is the theme for our District Conference this year. The theme is very well aligned with the keywords for the biennium by Zonta International President Sharon Langenbeck: Transitions, Changes and New Opportunities. I hope that in Pori we will find the inspiration for planning what we could do better – or even differently – than before, so that we are able to attract new members.

In the District Conference, to be organized in Yyteri Spa Hotel, we will hear presentations about being successful as a leader and about continuous learning. We will also have a great pleasure to have ZI Vice President Salla Tuominen with us to share her views about how to make Zonta activities strong and impactful.

In District Conference, in addition to the interesting keynotes and meeting friends, we will also make decisions regarding, for instance, the District Bylaws and Plan for Action for the biennium.

The Pori District Conference will span over the whole weekend if permitted by the Covid-19 situation. Currently there are no obstacles for organizing the event as planned. In case of restrictions for public events, the statutory meeting will be organized through remote connection. Please follow actively the updates from Zonta to stay informed of any changes.

My sincere wish is that we will be able to meet in Yyteri and get inspired together for the new Zonta century.

My warmest welcome to the Pori District Conference!

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International District 20


Kallelse till Distriktsmöte för Zonta International Distrikt 20
Till Distriktsmöte 9.-11.10.2020 Björneborg

”Inspireras – lämna ditt fotspår i Zontas nya århundrade” är temat för årets distriktsmöte 2020. Det passar utmärkt väl in med Zonta Internationals President Sharon Langenbecks nyckelord för tvåårsperioden ”Transitions, Changes and New Opportunities – Övergångar, Förändringar och Nya möjligheter”. Jag hoppas, att vi i Björneborg blir inspirerade att fundera på vad vi kunde göra bättre än tidigare eller kanske annorlunda, så att vi lockar medlemmar till verksamheten i vår organisation.

På distriktsmötet på Yyteri Spa Hotel i Björneborg får vi lyssna till inlägg om hur man blir en framgångsrik ledare och om kontinuerlig inlärning. Det är också jättefint, att ZI:s Vice President Salla Tuominen finns på plats för att berätta om sin syn på en stark och påverkande Zonta-verksamhet.

Förutom de intressanta föreläsningarna och att få träffa vänner fattar vi på distriktsmötet beslut bl.a. om Distriktets stadgar och tvåårsperiodens verksamhetsplan.

Distriktsmötet i Björneborg ordnas som ett helt veckoslutsevenemang om det bara är möjligt med tanke på coronasituationen. För tillfället finns det inga hinder för att ordna evenemanget. Ifall det uppstår coronabegränsningar, kommer det stadgeenliga egentliga mötet att ordnas på distans.  Därför lönar det sig att aktivt följa med zonta-posten om situationen förändras.

Jag hoppas, att vi kan träffas på Yyteri Spa Hotel och tillsammans låta oss inspireras in i det begynnande nya Zonta-århundradet.

Välkommen till distriktsmöte i Björneborg!

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International Distrikt 20 rf

Kutse
Zonta International 20. Piirkond Soome & Eesti
Piirkonna koosolekule 9.-11.10.2020 Pori

”Innustu – jäta oma jälg Zonta uude sajandisse” on aasta 2020 piirkonnakoosoleku teema. See sobib suurepäraselt Zonta Internationali Presidendi Sharon Langenbecki poolt välja öeldud motoga alanud kaheks aastaks: ”Transitions, Changes and New Opportunities – üleminek, muutused ja uued kogemused”. Soovin, et Poris vaagime innustunult seda, mida suudame teha varasemast paremini ja ehk ka teistmoodi, nii et meie organisatsioonis tahetakse kaasa lüüa.

Poris Yyteri Virkistyshotellis peetaval piirkonnakoosolekul kuuleme esinejaid rääkimas oma õnnestumisest juhina ja pidevast õppimisest. Tore on ka see, et ZI Vice President Salla Tuominen on kohal ja avab meile oma vaate tugevast ning mõjukast Zonta-tegevusest.

Huvitavate sõnavõttude kuulamisele ja sõpradega kohtumisele lisaks teeme piirkonnakoosolekul olulisi otsuseid, sealhulgas piirkonna seaduste ja järgneva kahe aasta tööplaanide kohta.

Piirkonnakoosolek korraldatakse Poris kogu nädalavahetust hõlmava üritusena, nii palju kui see on koroonaolukorras võimalik. Hetkel takistusi ei ole. Kui kogunemistele seatakse piirangud, siis toimub piirkonnakoosolek virtuaalselt. Seepärast on soovitav jälgida aktiivselt oma postkasti tulevaid zonta-teateid.

Loodan, et saame kohtuda Yyteris ja koos innustuda tegutsemaks Zonta uuel sajandil.

Tere tulemast Pori piirkonnakoosolekule!

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International 20. Piirkond