Hämmennyksestä toimintaan – Työpaja työelämän häirinnästä ja mitätöinnistä

Kaikille avoimet, valtakunnalliset Tasa-arvopäivät pidettiin lokakuussa 2019 Oulussa. Tilaisuuden järjestäjä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), hyväksyi kaksipäiväisen ohjelman yhdeksi osaksi Oulun Zonta-kerhojen ehdottaman työpajan. Sen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi erityisesti työelämässä esiintyvä naisiin kohdistuva sanallinen häirintä, vähättely ja tytöttely. Tavoitteena oli luoda sanoituksia ja malleja, joiden avulla loukkaantumisen ja nolouden tunne ei enää mykistä, vaan uhri pystyy puolustautumaan toimivalla tavalla ja palauttamaan tilanteen asialliseksi. Zontat suunnittelivat työpajaa syksyn mittaan viidessä palaverissa. Työpajan vetäjäksi saatiin dosentti Seija Jalagin Oulun yliopistosta.

Uhrista toimijaksi -työpajan aluksi tutustuttiin Chimamanda Ngozi Adichien ajatuksiin kirjasta ”Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä” ja Berit Åsin analyysiin nitistämisen tekniikoista. Viimeksi mainittuja ovat näkymättömäksi tekeminen, pilkkaaminen, tietojen pimittäminen, kaksoisrangaistus sekä syyttäminen ja häpäiseminen.

Tuhdin ”alkupalan” jälkeen esiteltiin tehtävät, joissa kuvattiin erilaisia työ- ja arkielämän häirintätilanteita. Pienissä ryhmissä pohdittiin, millaisella käytöksellä häirinnän tai mitätöinnin saisi loppumaan ja häiritsijän ymmärtämään, miten loukkaavaa ja vahingollista tällainen käytös on. Etsittiin ratkaisua, miten tilanteen voi saada palautumaan normaaliksi ja asialliseksi. Sekä häirinnän kohteelle että sivustakatsojille suunniteltiin hyviä reagointitapoja. Esimiesten tuki samoin kuin sivustakatsojien havainnointi ja aktiivinen asioihin puuttuminen koettiin tärkeäksi.

Työpajan noin kolmellekymmenelle osallistujalle tilaisuus oli voimaannuttava kokemus. Pienessä ryhmässä oli mielenkiintoista kehitellä strategiaa, joka avaisi tilanteen ja auttaisi yli tapahtuneesta. Samalla tuli kuitenkin esiin se, miten yleistä naisiin kohdistuva häirintä, vähättely ja mitätöinti vieläkin ovat, vaikka pohjoismaista yhteiskuntaa pidetään tasa-arvoisena. Tiedostamista ja siitä seuraavia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia tarvitaan naisten tasa-arvoisen kohtelun vahvistamiseksi.

Ennen Oulun Zonta-kerhojen ideoiman työpajan alkua zonta Britta Passoja (oikealla) keskustelee työpajan vetäjän dosentti Seija Jalaginin kanssa. (Kuva Irma Alanko)

Oulun Zonta-kerho I osallistuu Oulun kaupungin tasa-arvotyöhön

Oulun kaupunki päivitti kaupungin toimintaa koskevan tasa-arvosuunnitelman vuosille 2019–21. Oulun Zonta-kerho I edusti Oulun naisjärjestöjä suunnitelmaa työstäneessä Oulun kaupungin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden työryhmässä. Kerhon edustajana kokoontumisiin osallistui zonta Britta Passoja.

Oulun Zonta-kerho I on jakanut aktiivisesti tietoa ryhmän toiminnasta myös muille paikallisille naisjärjestöille Oulun seudun Nytkiksen (Nytkis = suomalaisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestö) ja Oulun naisverkoston kautta.

Suunnitelma on nyt valmistunut ja hyväksytty. Tällä hetkellä seurataan sen toteutumista. Suunnitelmassa on kaksi osaa. Yleinen osa ”Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Oulun kaupungin toiminnassa” sisältää kuvaukset lainsäädännöstä ja sopimuksista, työryhmän kokoonpanon ja tehtävät sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät. Toiminnallinen osa ”Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotavoitteet ja toimenpiteet 2019–21” sisältää toimialakohtaisen kuvauksen nykytilasta, tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. Dokumentit löytyvät Oulun kaupungin sivuilta.

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=340e68ae-23d3-41a6-89a8-15148a4cc045&groupId=52058

https://www.ouka.fi/documents/52058/9316966/Toimialakohtaiset+toimenpiteet+vuosille+2019-21.pdf/874b2a25-ffe1-40c8-a638-67d07272f17e

Liikuntapalveluissa Oulussa on tehty hienoa työtä sukupuolivaikutusten arvioinnissa. Sukupuolivaikutusten arvioinnin kohteena päätöksenteossa oli vuonna 2018 liikuntapalveluiden hinnoittelu, liikuntapaikkojen vuorojako ja toiminta-avustukset. Tasa-arvonäkökulma on valtavirtaistettu liikuntapalveluiden asiakirjoihin. Vuosittain jaetaan tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä vapaasti haettava 5 000 euron tunnustuspalkinto. Oulun kaupungin liikuntapalvelut on palkittu tasa-arvoon liittyvistä toimista opetus- ja kulttuuriministeriön Piikkarit-palkinnolla.

Kehitettävää löytyy vielä terminologian täsmentämisestä lähtien

Toimialakohtaisissa suunnitelmissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet menevät monessa kohdassa sekaisin, vaikka käsitteet on määritelty kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa. Sen mukaan termillä yhdenvertaisuus viitataan laajaan ihmisten erilaisuuden vaalimiseen ja samanarvoisuuden tunnustamiseen. Tasa-arvo puolestaan liittyy sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen.

Tasa-arvoa koskevat tavoitteet ovat useimmilla toimialoilla hyvin yleisellä tasolla. Usein toimenpiteenä laitoksista on henkilökunnan koulutus tarkemmin määrittelemättä. Konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä oli hyvin vähän. Liikelaitoksista viidellä ei ollut mitään mainintaa tasa-arvon kehittämisestä. Jotkut olivat sitä mieltä, että asiat ovat hyvin ja kehittämistä tasa-arvoasioissa ei tarvita. Sukupuolivaikutusten arviointia päätöksenteossa ei millään toimialalla ole otettu kehittämiskohteeksi tai koulutuksen aiheeksi.

Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma 25.11.2019

Jokaisella on oikeus tukeen

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivän tapahtuma järjestettiin Oulun kaupunginkirjaston Laituri-tilassa. Päivän teema oli Jokaisella on oikeus tukeen. Kaikille avoimessa tilaisuudessa oli 15 lyhyttä esitystä. Niissä kerrottiin, miten eri tahot tukevat eri-ikäisten ja eri kulttuureissa elävien tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia omannäköiseen elämään ilman väkivaltaa ja häirintää. Erilaisia tukimuotoja löytyi runsaasti. Lisäksi Oulun ensi- ja turvakodin järjestämässä näyttelyssä tutustuttiin lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tunteisiin.

Tilaisuuden toteuttivat yhteistyössä Oulun seudun NYTKIS, Oulun naisverkosto ja Oulun kaupunginkirjasto. Päävastuu järjestelyistä oli Oulun Zonta-kerhoilla.