PALVELU

Palvelutoiminta

Palvelu on olennainen osa Zonta Internationalin ja sen kerhojen toimintaa naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Palvelun tavoitteena on lisätä koulutusta, terveydenhuoltoa, oikeudellista asemaa, taloudellisia mahdollisuuksia ja tehdä työtä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan eliminoimiseksi. Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n ja sen alajärjestöjen toimesta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla.

Zonta Internationalin toimintakauden 2018-2020 kansainvälisiin projekteihin käytetään kaikkiaan 4 miljoonaa dollaria. 2 miljoonaa dollaria ohjataan lapsiavioliittojen ehkäisemiseen, 1 miljoona dollaria käytetään Let Us Learn Madagaskar-projektiin (  An Integrated Program for Adolescent Girls) ja 1 miljoona dollaria Jordaniassa toteutettavaan Eid bi Eid (käsi kädessä)-projektiin (A program to improve the resilience and empowerment of Syrian refugee and vulnerable Jordanian women . Projektien kuvaukset ovat tässä.

Piiri 20:n kerhot toteuttavat Zonta Internationalin mission ja vision mukaisia palveluprojekteja omilla alueillaan ja yhteisinä koko piirin kattavina palveluprojekteina. Palvelutoiminta on aktiivista jäsenten omaa ja osallistuvaa toimintaa. Palvelutoimintaa voidaan toteuttaa yhdessä saman mielisten ja samoja tavoitteita toteuttavien tahojen kanssa. Tunnettuja Piiri 20:n viime vuosien hankkeita ovat olleet maahanmuuttajanaisten suomen kielen opetusta toteuttava Luetaan yhdessä-kampanja ja Vanhustyön Keskusliiton Ystäväpiirien jatkoa tukenut Sisarta ei jätetä-kampanja.

Zonta-järjestön 100-vuotisjuhlavuonna (2018-2019) on käynnissä ZAU-kampanja, jossa kannustetaan ja rohkaistaan 10-12-vuotiaita tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa toteutettavien ZAU-kerhojen avulla.

 Naisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin miehille: vapaus, henkilökohtainen turvallisuus, yhtäläiset oikeudet avioliitossa, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus, oikeus työhön ja koulutukseen sekä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon niin perheessään kuin yhteiskunnassa. 

  Mahdollisuus koulutukseen ja omiin tuloihin mullistaa naisen elämän. Kun naiset saavuttavat taloudellisen itsenäisyyden, he pystyvät paremmin tekemään päätöksiä myös ihmisarvostaan, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan.