Juhlavuosi päättyi, tasa-arvotyö jatkuu

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteinen 100 tasa-arvotekoa -hanke päättyi tavoitteensa täyttäneenä juhlavuoden lopussa. Lue hankkeen tuloksista lisää täältä!  Tänä vuonna työ jatkuu uudella Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019 -hankkeella. Tehdyissä tasa-arvoteoissa on valtava potentiaali jatkokehitykseen: tekoja voidaan esimerkiksi mallintaa ja monistaa muihin organisaatioihin. Tavoitteena jatkohankkeessa onkin siirtyä projekteista prosesseihin: yksittäisistä teoista kohti järjestelmällisempää vaikuttavuutta. Lisätietoja on tulossa pian, pysykää kuulolla!


ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 MUKANA MENOTORIOHJELMALLA
SUOMI100 JA 100 TASA-ARVOTEKOA – YHDESSÄ

Valtakunnallinen 100 tasa-arvotekoa -hanke on osa Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa ja teemme aktiivisesti yhteistyötä Suomi100-organisaation kanssa. Tapahtumamme tulevat löytymään myös Suomi100-kalenterista. Katso hankkeemme Suomi100 -sivut mukana http://suomifinland100.fi/project/100-tasa-arvotekoa/

Suomi100-ohjelman teema on Yhdessä, Tillsammans, Together. Me kannustamme nostamaan esiin myös naisten toimintaa ja haluamme lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoisen elämisen edellytykset kaikille. Haastamme kaikkia yhteisöjä ympäri Suomen mukaan tekemään konkreettisia tekoja sukupuolten tasa-arvon eteen ja nostamaan esiin naisia itsenäisen Suomen juhlavuonna!


100 Tasa-arvo tekoa lisätietoa hankkeesta, kumppaneista ja tasa-arvoteoista osoitteesta tasaarvo100.fi mukana Zonta International Piiri 20

MENTOROINTIOHJELMA

Zonta International (Piiri 20)

Zonta InternationaIin Piiri 20 käynnisti jäsenilleen mentorointiohjelman, joka kesti maaliskuusta 2016 helmikuuhun 2017. Kyseessä oli piirin ensimmäinen mentorointiohjelma, johon osallistui seitsemän mentori-aktori-paria. Ohjelman suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi järjestön jäsenistä koostuva mentorointitiimi. Mukana oli myös yksi vapaaehtoinen mentorointiprosessin ja sen menetelmät tunteva alan ammattilainen.

Mentorointiparit olivat eri aloilla työskenteleviä ja työelämän eri vaiheissa olevia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita zontanaisia. Zontan jäsenistössä on valtava määrä kokemusta, koulutusta ja organisaatio-osaamista, jonka mentorointiohjelman avulla halusimme suunnata jäsentemme käyttöön niin työtehtävissä kuin aina tärkeässä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Mentorointiohjelma onnistui erinomaisesti ja koettiin erittäin tärkeäksi ja voimaannuttavaksi siihen osallistuneiden joukossa.

Tarkoitus on jatkaa käynnistämällä uusi ohjelma heti keväällä 2017.

Mentoroinnin taustaa

Piirimme Governor Salla Tuominen perusti toimikaudelleen 2014-2016 Networking-toimikunnan, jota veti Helinä Karell. Toimikunta kartoitti eri järjestöjen verkostoitumistapoja ja käytäntöjä ja mietti samalla, mitä zontat voisivat tehdä monipuolista osaamista omaavan jäsenistönsä verkostoitumisen edistämiseksi. Yhdeksi konkreettiseksi keinoksi todettiin mentorointi. Mentoroinnin kehittäminen otettiin työlistalle ja sitä pohdittiin myös yhdessä jäsenten kanssa Piirin kevätseminaarin yhteydessä järjestetyssä työpajassa. Piirihallitus hyväksyi mentorointiohjelman käynnistyksen laadittujen suunnitelmien pohjalta. Mentorointiohjelman johtamista, kehittämistä ja toteutusta varten nimettiin Tuula Ratia-Pulkkisen vetämä mentorointitiimi. Tiimiin kuului kaikkiaan kuusi henkilöä, joista yksi oli vapaaehtoinen asiantuntija (ei jäsen). Mentorointitiimi vastasi ohjelman toteutuksesta ja menetelmätuesta. Mentorointiohjelma oli osallistujille ilmainen ja piirille kustannuksia aiheutui ainoastaan Kick off- ja välitapaamisen tilakustannuksista. Päätöstilaisuus saatiin pitää OP Keskuksen vieraana heidän tiloissaan.

Mentorointiohjelmaan kutsu ja parien muodostus

Kutsu mentorointiohjelmaan lähetettiin kaikille Piiri 20 (Suomi ja Viro) jäsenille. Hakemuksessa kysyttiin, haluaako hakija toimia ensisijaisesti mentorina vai aktorina ja millaisia tavoitteita ja mitä annettavaa kokee itsellään olevan ja minkälainen ammatillinen tausta kullakin on.

Mentorointitiimi suoritti “parituksen”, mikä sujuikin yllättävän hyvin. Yksi pari oli jo valmiina ts. he olivat jo hakemuksessa kertoneet lähtevänsä mentorointimatkalle parina. Kahdelle aktorille mentorointitiimi löysi mentorin omista verkostoistaan. Parien muodostuksessa huomioitiin maantiede, sillä hakijat toimivat ja/tai asuivat eri puolilla Etelä-Suomea.

Mentorointisopimus ja mentorointisuunnitelma

Maaliskuussa 2016 järjestetyssä kickoff-tilaisuudessa mentorointiin osallistuville kerrottiin ohjelman sisällöstä ja kestosta sekä viestinnästä ja luonnollisesti itse mentoroinnista. Kickoff-tilaisuudessa laadittiin myös parin mentorointisopimus, joka viimeisteltiin parin ensimmäisessä tapaamisessa. Mentorointisopimuksessa kiteytettiin se, mitä mentorointi on, mitkä ovat mentorin ja aktorin tehtävät sekä mitkä ovat hyvän mentoroinnin kulmakivet. Kukin mentorointipari kirjasi sopimukseen lisäksi itse mentoroinnin tavoitteet, aikataulun, toteutuksen ja seurannan. Yleensä mentorointipari tapasi noin kahdeksaa kertaa vuoden aikana, noin 1,5 – 2 tuntia kerrallaan.

Koko ryhmän tapaamiset

Mentorointiohjelmaan osallistuneilla oli lisäksi kolme yhteistä tapaamista. Kickoff-tilaisuus pidettiin maaliskuussa 2016, välitapaaminen elokuussa 2016 ja päätöstilaisuus helmikuussa 2017. Kaikissa ryhmätapaamisissa oli lyhyt asiantuntija-alustus.

Kickoff-tilaisuudessa oli olennaista käydä läpi, mistä mentoroinnissa on kyse ja miten prosessista saa eniten itselleen. Välitapaamisessa varmistettiin, että parit olivat päässeet liikkeelle sekä kuultiin mentorointiparien oivalluksia ja vaihdettiin tietoa käytetyistä menetelmistä. Samoin keskusteltiin haasteista, joita oli kuitenkin kohdattu vain vähän. Päällimmäiseksi jäi suuri innostus jatkaa tapaamisia.

Päätöstilaisuudessa keskusteltiin ohjelman palautteista ja kehittämisehdotuksista. Monet parit toivat esille halunsa jatkaa yhteydenpitoa vielä virallisen ohjelman päättymisen jälkeenkin. Päätöstilaisuudessa kuultiin asiantuntija-alustus aiheesta ”miten muutosta voi nopeuttaa”.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena oli ottaa käyttöön Zonta-järjestön jäsenissä oleva huikea osaamis- ja kokemuspotentiaali. Ohjelman avulla kukin siihen osallistuja voi antaa ja saada. Mentorointiohjelma antaa osallistujilleen uusia näkemyksiä ja tukee naisia omia vahvuuksien tunnistamisessa ja itselle tärkeiden asioiden työstämisessä. Moni ohjelmaan osallistunut sai vastauksia työelämän ja uralla etenemisen haasteisiin ja varmuutta omiin tavoitteisiinsa. Ohjelma vahvisti myös yhteistä Zonta-henkeä, koska jokainen mukana ollut koki saavansa ohjelmasta itselleen. Mentorointiohjelma on olennainen myös uusien jäsenten rekrytoinnissa ja uusien henkilöiden innostamisessa Zonta-uralle.