Oppimaan-projekti Madagaskarilla

Integroitu ohjelma heikossa asemassa olevien tyttöjen tukemiseksi

Kaudella 2018-2020 rahoitus yhteensä miljoona dollaria Unicef USA:lle

Tausta

Let Us Learn-projekti on integroitu koulutusohjelma, joka rakentaa mahdollisuuksia koulutukseen suojattomille ja ulkopuolisiksi jääville lapsille, erityisesti tytöille. Projektin toimenpiteet on suunniteltu auttamaan tyttöjä tunnistamaan oikeutensa koulutukseen turvallisessa ja suojatussa ympäristössä. Ohjelma toteutetaan kahdella maantieteellisellä alueella – Androy ja Atsimo Andrefana – tukien tyttöjä siirtymään keskiasteen kouluun ja koulutuksen avulla köyhyyden poistamiseen.

Investointi keskiasteen koulutukseen mahdollistaa pääsyn tasa-arvoon ja on keino parantaa kaikkineen yhteiskunnan suorituskykyä maassa. Let Us Learn-projekti koostuu useista eri osa-alueista: koulutuksesta, yhteiskunnan suojasta, lasten suojelusta ja terveydenhuollosta, joilla voidaan laajemmin vaikuttaa etenkin tyttöjen aseman parantumiseen.

Päämäärät ja tavoitteet

Päämäärä: nostaa esiin suojattomien ja haavoittuvien tyttöjen haasteet koulutuksessa ja sukupuolten välinen epätasa-arvo.

Erityiset tavoitteet:

 • varmistaa, että useammilla lapsilla, etenkin tytöillä, on mahdollisuus pysyä koulussa ja jatkaa opiskelua perustason opintojen jälkeenkin
 • varmistaa, että Madagaskarin koulutusjärjestelmässä on riittävästi kapasiteettia laadukkaaseen opetukseen ja parempiin oppimistuloksiin

Ketkä projektista hyötyvät?

Ohjelma tavoittaa yli 20 000 tyttöä.

600 tyttöä hyötyy luokista, joissa heidät integroidaan takaisin normaaliin koulujärjestelmään

200 opiskelijaa pääsee nauttimaan neljästä uudesta luokkahuoneesta, jotka on varustettu vesipistein, käymälöin ja kouluvarustein sekä -laittein.

Tyttöjen kohtaamat haasteet

 • iso määrä lopettaa koulun
 • laadukkaan koulutuksen puute
 • sopimattomat koulutilat mukaan lukien esim. omat käymälät tytöille ja pojilla
 • kuukautishygienian opastuksen ja käytännön puutteet
 • väkivallan, hyväksikäytön ja väärinkäytösten yleisyys niin kotona kuin koulussakin
 • lapsiavioliittojen yleisyys

 

Edistyminen

Projekti alkoi vuonna 2016. Projekti on tuottanut tähän mennessä seuraavia tuloksia:

 • Noin 700 tyttöä, jotka olivat keskeyttäneet koulun, saatiin erityisluokkien avulla takaisin kouluun
 • 573 oppilasta hyötyi lukutaitoluokista
 • 13185 tyttöä molemmilla projektin toteutusalueilla hyötyivät oppimateriaaleista ja paremmin koulutetuista opettajista
 • yli 3000 lasta tavoitettiin henkilökohtaisen viestinnän ja erilaisten verkostojen avulla

Eritystoimenpiteet

 • varustetaan luokkahuoneet vesipistein, käymälöin ja kalustein
 • tunnistetaan koulun ulkopuolelle jääneet lapset ja tavoitetaan heidät uudelleen erilaisin toimenpitein takaisin kouluun
 • jaetaan tietoa koulutuksen tärkeydestä lasten vanhemmille ja yhteisöille, varmistetaan keskiasteen koulutuksesta poisjäävien lasten integrointi takaisin kouluun ja mukaan koulujärjestelmään, koulutetaan esimiehiä ja opettajia syrjäytymisvaarassa olevien lasten tunnistamiseen ja vetämiseen takaisin kouluun, annetaan opiskelijoille tukea opiskeluun ja tuetaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia
 • äärimmäinen köyhyys on este koulunkäynnille, jolloin vanhemmat jättävät lapset koulujärjestelmän ulkopuolelle tai naittavat tytöt jo tyttöinä. Tästä syystä perheille annetaan rahallista tukea, jotta heillä olisi varaa ruokaan ja veteen. Perheille (=äideille) maksetaan 3,40 dollaria joka toinen kuukausi siinä tapauksessa, että perheen lapsi käy koulua.
 • koulutetaan 25” esikuvaäitiä” perheen hyviin käytäntöihin ja toimenpiteisiin
 • 135 koulun johtajaa koulutetaan lapsen oikeuksiin ja suojeluun, jotta koulut ovat paremmin valmistautuneita ehkäisemään väkivaltaa
 • pidetään vähintään puolessa alueen kouluista tietoiskuja aiheesta
 • parannetaan kaiken kaikkiaan henkilöstön tietotasoa lasten oikeuksista
 • parannetaan henkilökunnan ja oppilaiden tietoisuutta hygieniasta, terveydenhuollosta ja materiaaleista
 • vähennetään oppilaiden poissaoloja ja autetaan tyttöjä kuukautisiin liittyvällä tiedolla
 • koulutetaan kaikki koulujen johtajat ja tarjotaan kaikille keskiasteen kouluille tarvittavat koulutusmateriaalit
 • 1600 lasta/uhria voi saada hyötyä projektin antamasta lääketieteellisestä, lainopillisesta tai muusta tuesta

Projektin tulokset

 1. Noin 200 lasta pääsee uusiin ja hyvin varusteltuihin luokkahuoneisiin
 2. 500 kotitaloutta voi saada koulutusrahaa
 3. 300 tyttöä pääsee ”poimintaluokkien” kautta takaisin kouluun
 4. tytöt saavat tietoa kuukautishygieniasta ja palveluista
 5. 960 riskin alaista tai väkivallan uhria saa lääketieteellistä, lainopillista tai muuta apua
 6. 135 koulun johtajaa koulutetaan. Siitä hyötyy kaikkiaan yli 40 000 lasta, joista yli 21 000 on tyttöjä.

Madagaskar numeroina

Väestö noin 25 miljoonaa
Väestön keskiansio alle 1,9 dollaria/päivä   78,5 %
Äitiyskuolleisuus   353 kuolemaa 100 000 synnytystä kohden
Lapsikuolleisuus 46,4 kuollutta 1000 syntynyttä kohden
Terveydenhoitohenkilö mukana synnytyksessä        44%
Ehkäisyvälineiden käyttö                   44%
Naisia parlamentissa                          20,5 %
Internetin käyttäjiä                             4,7 % väestöstä
Sukupuolten välinen tasa-arvo?
Naisiin kohdistuva väkivalta?
Naisten kirjoittautuminen peruskouluun?