Keltainen Ruusu -kampanjalla tytöille matemaattis-luonnontieteellisiä ZAU-kerhoja

Täyttäessään 100 vuotta vuonna 2019 Zonta International arvioi mennyttä, mutta katsoo samalla tulevaan ja haluaa vaikuttaa aktiivisesti ajamiensa asioiden kehitykseen. Piiri 20:n piirikokous hyväksyi Porvoossa palvelutoimikunnan päätösehdotuksen Keltainen Ruusu -kampanjasta, jonka tuotolla on tarkoitus järjestää tytöille suunnattuja matemaattis-luonnontieteellisiä ZAU-kerhoja.

Keltainen Ruusu -kampanjan toteutuksessa otetaan huomioon piirikokoukselta tullut palaute ja kysymykset. Myös Liaison Ursula Werner oli tyytyväinen, että päätös saatiin aikaan ja asiaa lähdetään työstämään eteenpäin. Kampanjan on tarkoitus käynnistyä kevätseminaarissa 2018 ja jatkua vuoden 2019 loppuun.

Järjestön mission mukaisesti Keltainen Ruusu -kampanja voimaannuttaa jäseniä vaikuttamis- ja palvelutyön avulla. Kampanjan kestäessä jokainen jäsen voi toimia aktiivisesti jakaen tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta ja siihen liittyvistä haasteista Suomessa ja Virossa.

Kampanjan avulla vaikutetaan nuorten ammatinvalintaan

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi (YLE-uutiset 16.5.2017). Tyttöjä on innostettava opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa. Nyt naisia ei ole tarpeeksi näiden aineiden osaamista vaativilla aloilla. Matemaattiset taidot ovat avain lähes kaikkiin ammatteihin.

Tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille halutaan lisätä ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa.

Matemaattis-luonnontieteelliset ZAU-kerhot tytöille

Piiri 20 järjestää LUMA-keskus Suomen kanssa tytöille suunnattuja matemaattis-luonnontieteellisiä ZAU-kerhoja *) suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa. LUMA-keskus Suomella on 13 toimipistettä ympäri maata. Viro tekee oman toteutuksensa.

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä (www.luma.fi/keskus).

Keltainen Ruusu -kampanjan tavoitteena on 100 ZAU-kerhoa ja 1 000 tyttöä, kohderyhmänä 10–12-vuotiaat tytöt. Kerhojen ohjaajina toimivat opettajiksi opiskelevat.

ZAU-kerhoissa on hands on -näkökulma: zontat toimivat roolimalleina, ja myös tyttöjen läheiset voivat tulla mukaan toimintaan. Ohjelma on kansainvälinen ja kopioitavissa muuallekin maailmassa.

ZAU-kerhot vaikuttavat tyttöjen innostukseen ja valintoihin edistäen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ehkäisten syrjintää. Ne toteuttavat Zonta-järjestön strategisia tavoitteita parantamalla naisten koulutuksellista ja ammatillista asemaa ja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 5 vahvistamalla naisten asemaa ja toteuttamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kerhojen markkinointi ja viestintä yhteistyössä

Keltainen Ruusu -kampanja on osa Zonta Internationalin 100-vuotisjuhlallisuuksia. Ensimmäinen lahjoitus tehdään keväällä 2019 ja toinen syksyllä 2019. Ensimmäisen ZAU-kerhon on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2019.

LUMA-keskus Suomi hoitaa ZAU-kerhojen markkinoinnin kouluille valmiin verkostonsa kautta. Palvelutoimikunnan hankkimat järjestökontaktit hoitavat kampanjasta tiedottamista ja markkinointia omissa verkostoissaan. NJKL (Naisjärjestöjen Keskusliitto ry) viestii kampanjasta jäsenjärjestöilleen ja nämä taas jäsenilleen. Markkinointi ja viestintä ZI:n ja Piirin 20 sisällä hoidetaan käytettävissä olevin keinoin ja kanavin.

Kampanjan tavoitteet ja tuki Zonta-kerhoille

Kampanja kestää lähes kaksi vuotta. Varainhankinnan tavoitteena on aluksi 160 000 euroa, mikä tarkoittaa 100 euroa/jäsen ja vajaat 2 600 euroa/kerho. 100 toteutettavaa kerhoa vaatii 250 000 euroa eli noin 150 euroa/jäsen ja noin 4 000 euroa/kerho.

Zonta-kerhoilta odotetaan innostusta kannustaa tyttöjä tekemään omia, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä valintoja ja osallistumista kampanjan varainhankintaan mahdollistaen näin ZAU-kerhotoiminnan. Jäsenet voivat myös toimia kerhoissa esimerkkeinä ammateista, kummeina tai mentoreina.

Toimintansa tueksi Zonta-kerhot saavat kuvauksen toteutettavista ZAU-kerhoista, yleiskonseptin ja luennoitsijaehdotuksia maksullisten tapahtumien järjestämiseksi teemoina esim. itsetunnon kohottaminen, luottamus omiin kykyihin ja kannustus rohkeisiin valintoihin. Kerhot saavat myös ohjeet varainhankintaan zontilta ja suurelta yleisöltä lipaskeräyksin ja nettilahjoituksin (rahankeräysluvalla) sekä kampanjatuotteita myytäväksi oman innostuksensa mukaan.

Työryhmä: Piirin 20 palvelutoimikunta

*) ZAU = Zonta Auttaa Uskaltamaan, Zonta Antaa Uskoa jne.