Kansainvälisen Naistenpäivään 8.3.2019

Zonta International Piiri 20 hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Tasa-arvo ja naisten oikeudet

 • Hallituksen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksien edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.
 • Lisäksi hallituksen on laadittava uusi tasa-arvoselonteko sekä tasa-arvo-ohjelma.
 • Sukupuolen mukaista segregaatiota kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä on ennaltaehkäistävä ja purettava.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä on huomioitava erityisesti ikääntyneet naiset ja yksihuoltajat.
 • Aborttilakia tulee uudistaa siten, että abortin saaminen perustuu naisen omaan ilmoitukseen.
 • Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden edistämiseksi ja isille korvamerkittyä ansiosidonnaista vapaata tulee lisätä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan on loputtava

 • Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan yleissopimuksen täysimääräinen toimeenpano on varmistettava riittävillä resursseilla, viranomaisten koulutuksella sekä järjestöjen roolin ja rahoituksen varmistamisella.
 • Rikoslain 20 luku on uudistettava ja lainsäädännön uudistamisen lähtökohdaksi on otettava suostumuksen puutteen lisääminen raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi.
 • Turvakotien määrää ja saavutettavuutta on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti.
 • Seksuaalisen väkivallan uhrien matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta on parannettava ja huolehdittava seksuaaliväkivallan uhreille suunnatun
 • Seritukikeskuksen toiminnan laajentamisesta koko maahan.
 • Väkivallan tekijöille on järjestettävä väkivallan sukupuolistuneen luonteen tunnistavia katkaisu- ja ennaltaehkäisyohjelmia.
 • Lapsi- ja pakkoavioliitot on kriminalisoitava.
 • Ihmiskaupan vastaista toimintaa on tehostettava, sen sukupuolivaikutukset arvioitava ja ihmiskaupan uhrien asemaa on parannettava säätämällä ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva erillislaki sekä irrottamalla ihmiskaupan uhrien auttaminen rikosprosessista.
 • Seksin osto on kriminalisoitava muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti.

Tytöt ja naiset kehitysyhteistyön keskiöön

 • Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet on huomioitava kaikissa kehityshankkeissa.
 • Suomen ulkopoliittisen linjan seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edelläkävijänä ja puolustajana on oltava yhtenäinen.
 • Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen rahoitus on turvattava ja naisten oikeuksia edistävään työhön on suunnattava enemmän varoja.

 

Lisätietoja: Lea Adolfsson lea@adolfsson.net
Naisten oikeuksien toimikunta | Advocacy Committee 2018-2020

 

#kansainvälinennaistenpäivä #väkivallalle #pakkoavioliitot #Ihmiskauppa#seksinostolle #tasaarvo #sukupuoltentasaarvo#sosiaalisetterveyspalvelut #tasaarvoisetperhevapaat#tasaarvoisetkehityshankkeet
#kehitysyhteistyöturvattava #IWD2019 #ZontaEmpowers #Zonta100#ZontaDistrict20 #ZontaRoseDay #SocialJustice #womensrights#genderequality