JULKAISUT


YK

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1975 |WEBLINKKI|
UN Universal Declaration of Human Rights 1975

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus 1979 |PDF|
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Pekingdeklarationen 1979 |PDF|
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja on kansainvälinen sopimus, jossa määritellään kansainvälisten suhteiden pääperiaatteet sekä Yhdistyneet kansakunnat -nimisen järjestön muoto, periaatteet ja päämäärät. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö on osa YK:n peruskirjaa. ||PDF||

Suomi liittyi YK:n jäseneksi vuonna 1955 ja tuli sen myötä osaksi globaalia järjestelmää, johon myös ihmisoikeudet keskeisesti kuuluvat. YK:n peruskirjassa määritellään ihmisoikeudet yhdeksi YK:n kolmesta peruspilarista. Kaksi muuta pilaria ovat rauha ja turvallisuus sekä kehitys. YK:n sopimusjärjestelmä ja osana sitä YK:n monet ihmisoikeussopimukset tulivat jäsenyyden myötä Suomenkin ulottuville. ||PDF||

EU

Euroopan Ihmisoikeussopimus 1971 | PDF|

Euroopan sosiaalinen peruskirja 1961 |WEBLINKKI|
European Social Charter 1961

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) 2011
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) 2011 |WEBLINKKI|

Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa 2006. Euroopan kuntien ja alueiden liitto CEMR ja sen kumppanit ovat laatineet asiakirjan ja edistävät sen toteuttamista. |PDF|

Istanbulin sopimuksen suomen toimeenpanohjelma | PDF |

SUOMEN KUNTALIITTO | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa |PDF|

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSPROGRAM 2016–2019 |PDF|

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 – Väliraportti | PDF |

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2016–2019 | PDF |

Suomi tasa-arvon kärkimaaksi Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 |PDF|

RAPORTIT 

Sanoista tekoihin
Kansalaisjärjestöjen Peking+20 -rinnakkaisraportti |PDF|

PÄÄTÖSLAUSELMA 1325 ”NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS |PDF|

Suomen 1325-verkosto on teettänyt Minna Lyytikäisellä varjoraportin Suomen toisen kansallisen 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -toimintaohjelman (2012–2016) toimeenpanosta. |PDF|

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa. Asia käy ilmi Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportista, jonka laati Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa. Lue raportti |PDF|