ZONTA TEGEVUSE PÕHIMÕTTED


Zonta International juhindub oma tegevuses ÜRO CEDAW konventsiooni ja Istanbuli konventsiooni põhimõtetest ning organisatsiooni seadustest (ZI Bylaws). Igal Zonta klubil on oma aktid, mis tuginevad kolmele eelnimetatule.

CEDAW konventsioon

CEDAW on lühend:  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise kohta, mis võeti vastu juba 1979. aastal. Selle konventsiooniga võtavad riigid endale kohustuse rakendada kõigis valdkondades, eriti poliitikas, ühiskondlikus elus, majanduses ja kultuuri alal kõiki vastavaid meetmeid, et tagada naistele võimalused igakülgseks arenguks ning kindlustada naistele meestega võrdsetel alustel inimõiguste ja põhivabaduste kasutamine. Osavõtvad riigid tagavad naiste ja meeste võrdsuse seaduse ees.

Eesti Vabariik ühines konventsiooniga 26.09.1991, kuu aega pärast Eesti taasiseseisvumist ja pisut enam kui nädal pärast ÜRO liikmeks vastuvõtmist.

ISTANBULI konventsioon

Istanbuli konventsioonina on tuntud Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, mis võeti vastu 11.05.2011 Istanbulis. Istanbuli konventsioon on riikideülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile vajalikku tuge ning juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal puudub õigustus.  Konventsioonis on väga olulisel kohal ohvri kaitsmine ja mõistmise süvendamine, et kannatanu pole juhtunus süüdi. See on esimene Euroopas alla  kirjutatud naiste õigusi puudutav inimõiguste leping. Soomes jõustus leping 1.08.2015, Eesti kirjutas 37. riigina alla 2.12.2014, konventsioon ratifitseeriti 26.10.2017 ja jõustub alates 1.02.2018.

Lepingu eesmärkide saavutamine eeldab põhjalikke, mitmeid valdkondi katvaid tegevusplaane, samuti järelevalvesüsteemi.