Ohjelma tehostamaan maailmanlaajuisia toimia

2018-2020 rahoitus: USD 2 000 000 UNICEF USA ja UNFPA

Taustaa

Maailmanlaajuisesti lähes 650 miljoonaa tämän päivän aikuista naista on joutunut naimisiin ennen 18:tta syntymäpäiväänsä ja arviolta 280 miljoonaa tyttöä uhkaa joutuminen naimisiin lapsena. Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, niiden tyttöjen ja naisten määrä, jotka ovat joutuneet lapsena naimisiin, saavuttaa miljardin rajan vuonna 2030.

Lapsiavioliitot ovat maailmanlaajuinen ihmisoikeuksien loukkaamisen ilmiö, jota löytyy kaikista kulttuureista, uskonnoista, etnisistä taustoista ja maista ympäri maailmaa. UNICEF ja UNFPA ovat tunnistaneet mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi lapsiavioliittojen määrään. Nämä järjestöt ovat yhdistäneet voimansa ja perustaneet useita maita kattavan aloitteen, jonka tavoitteena on suojella maailman miljoonien haavoittuvimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia. The Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage (Maailmanlaajuinen ohjelma toimien tehostamiseksi lapsiavioliittojen lopettamiseksi) tuo yhteen hallitukset, kansalaisyhteiskunnan, perheet ja nuoret yhteiseen toimintaan estämään tyttöjä joutumasta naimisiin liian nuorina ja tukemaan jo naimisiin joutuneita tyttöjä.

Tavoitteet

Vain pitkän tähtäimen strategia varmistaa toivotut tulokset. Tämän vuoksi monivuotisen ohjelman tavoitteena on edistää tyttöjen oikeutta viivästyttää avioliittoa, huolehtia olosuhteista, jotka edistävät uuden käytännön säilymistä ja tarjota huolenpitoa tytöille, jotka ovat jo joutuneet naimisiin.

Ensisijaisesti ohjelma pyrkii, yhteistyössä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, muuttamaan sitoutumuksen konkreettisiksi toimiksi, jotka vaikuttavat merkityksellisesti ja pitkäjänteisesti tyttöjen elämän muuttamiseen. Ohjelma muodostuu viidestä strategisesta kokonaisuudesta:

 1. Lisätään taitoja ja tietämystä niiden tyttöjen parissa, joita uhkaa lapsiavioliitto
 2. Tuetaan kotitalouksia osoittamaan positiivista asennetta aikuistuvia tyttöjä kohtaan
 3. Vahvistetaan järjestelmiä, jotka tarjoavat palveluita aikuistuville tytöille
 4. Varmistetaan että lait ja politiikat suojelevat ja edistävät aikuistuvien tyttöjen oikeuksia
 5. Tuotetaan ja hyödynnetään kovaa dataa sellaisten ohjelmien ja politiikkojen tarpeisiin, jotka liittyvät aikuistuvien tyttöjen tilanteeseen.

Projektin hyödynsaajat

Projektin ensimmäinen vaihe voi saavuttaa suoraan 2,5 miljoonaa tyttöä seuraavissa 12 maassa vuoden 2019 loppuun mennessä: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen and Zambia.

Tähänastiset tulokset

Tähän päivään mennessä yli miljoona tyttöä on saanut elämisen taitojen ja koulunkäynnin tukea ja 1,67 miljoonaa yksilöä on osallistettu paikallisyhteisöissä käyttäytymisen muutosta ja herkkyyttä lisääville toimille.

Ohjelman strategia

 1. Ensimmäinen vaihe (4 vuotta): Vahvistetaan kriittisiä instituutioita ja järjestelmiä valituissa maissa niin, että ne voivat tuottaa laadukkaita palveluita ja mahdollisuuksia merkittävälle määrälle tyttöjä.
 2. Keskivaihe (5-10 vuotta): Hyödynnetään ohjelman läpikäyneiden tyttöjen, perheiden ja yhteisöjen sekä vahvistuneiden järjestelmien kriittistä massaa synnyttämään muutosta suuremmassa mittakaavassa.
 3. Pitkän tähtäimen vaihe (10-15 vuotta): Tavoitetaan suuremmat joukot tyttöjä ja varmistetaan, että he voivat täydellisesti nauttia lapsuudesta vapaana lapsiavioliiton uhkasta ja että he voivat kokea tärkeät elämänvaiheet terveempinä, turvallisemmin ja voimaantuneempina.

Tarkemmat strategiat

 • Osallistaa aikuistuvat tytöt ohjelmamaissa kohdistettujen aloitteiden avulla, jotka kattavat elämäntaitoja, terveystietoisuutta, taloudellista voimaannuttamista ja sosiaalista suojelua.
 • Parantaa koulutukseen pääsyä ja tukea interventioita, jotka rohkaisevat tyttöjä menestymään koulussa ja siirtymään alakoulusta yläkouluun
 • Tukea yhteisöissä dialogia sekä kehittää julkisten palveluiden markkinointia ja muita laajalle vaikuttavia mediakampanjoita, joilla jaetaan tietoa ja lisätään herkkyyttä yhteisöjen jäsenissä huomaamaan lapsiavioliittojen vaarat sekä ne hyödyt, joita tyttöjen tukeminen ja tyttöihin satsaaminen tuottaa yhteisölle.
 • Vahvistaa terveydenhuollon, koulutuksen, lastensuojelun ja sosiaalisen suojelun järjestelmiä 12 ohjelmamaassa. Erityisesti tuetaan sellaisten ohjeiden, kokonaisuuksien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja soveltamista, jotka parantavat aikuistuvien tyttöjen palveluita.
 • Tukea hallituksia panemaan täytäntöön kansallisia ohjeita tyttö-ystävällisille terveyspalveluille sekä tuottamaan koulutusta terveyspalveluiden tuottajille niin, että nämä voivat paremmin tarjota erityisiä terveyspalveluita tyttöjen tarpeisiin, mukaan lukien naimisissa olevat tytöt.
 • Tukea interventioita, jotka auttavat tyttöjä pysymään koulussa mukaan lukien kuukautishygienian hoito kouluissa sekä sukupuolen huomioon ottavan opetuksen, opetusohjelmien sekä oppikirjojen uudistaminen.
 • Hyödyntää tilaisuus ja tuki lainsäädäntöuudistuksille ja mitattaville muutoksille esiintyvyyden indikaattoreissa tuottamalla tukea maiden kansallisille toimintaohjelmille.
 • Lisätä kovan datan ja tutkitun tiedon tuottamista ja hyödyntämistä aikuistuviin tyttöihin liittyen osallisuuden, ohjelmatyön, oppimisen ja edistymisen seurannan mahdollistamiseksi. Tämä lisää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa lapsiavioliittojen lopettamisen puolesta ja tukee hallituksia tehokkaammassa toiminnassa lapsiavioliittojen lopettamiseksi.
 • Työskennellä hallitusten ja toisten YK instituutioiden kanssa sellaisen hallinnollisen datan laadun ja määrän keräämisen kehittämiseen, joka tuottaa sosiaalisten indikaattoreita kuten tietoa ensimmäisestä avioliitosta, köyhyydestä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Odotetut tulokset

Kansallinen lainsäädäntö, politiikat ja mekanismit, joilla suojellaan ja edistetään aikuistuvien tyttöjen oikeuksia kansallisten standardien mukaisesti ja riittävästi resursoiden

Hallitukset ja partnerit maissa ja maiden välillä tukevat sellaisen kovan datan keräämistä ja käyttöä, joka auttaa tietoon perustuvaa politiikkaa, ohjelmatyötä ja edistymisen seurantaa sekä kirjaa ylös oppeja.

Keskeiset alueelliset ja paikalliset hallinnot tuottavat laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita aikuistuvien tyttöjen tarpeisiin.

Kotitaloudet osoittavat myönteistä asennetta ja käyttäytymistä aikuistuvien tyttöjen tukemiseen ja heihin satsaamiseen.

Aikuistuvat tytöt, joilla on riski joutua lapsiavioliittoon pystyvät paremmin vaatimaan ja tekemään omia valintojaan.