KÄSI KÄDESSÄ

Projektin avulla edistetään syyrialaisten pakolaisnaisten ja pakolaisuudesta kärsivien jordanialaisnaisten jaksamista ja voimaantumista

2018-2020 Rahoitus: 1.000.000 USD UN Women -järjestön kautta

Taustaa

Jordaniassa on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa syyrialaista pakolaista, mikä on lähes 10 prosenttia Jordanian omasta väestöstä. Tämä väestönlisäys on kasvattanut kilpailua resursseista, rasittanut entisestään sosiaalipalveluita ja kiristänyt jännitteitä paikka paikoin. Seurauksena on ollut mm. rajoituksia naisten liikkumiselle.

Tähänastiset ohjelmat, jotka toimittavat ruoka-apua ja antavat rahaa, ovat olleet vastaus välittömään humanitaariseen hätään, mutta niillä ei ole pitkän tähtäimen tavoitteita. Kun Jordanian hallitus avaa työmarkkinat työluvan saaneille pakolaisille, on ponnisteltava pakolaisnaisten tulonhankinnan mahdollistamiseksi.  Näiden ponnistelujen on samalla tuettava hallitusta ja sen sitoumusta lisätä naisten osuutta työvoimassa.

Projektikatsaus

Monivuotinen Eid bi Eid – ohjelma tukee Jordanian hallitusta sen ratkaistessa työvoimaongelmia ja sukupuolten välistä epätasa-arvoa, joita on pahentanut Syyrian pakolaisongelma. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2015, jolloin tuettiin syyrialaisten pakolaisnaisten ja pakolaiskriisistä kärsivien jordanialaisnaisten välittömiä tarpeita. Toisen, vuonna 2017 aloitetun vaiheen tavoitteena on edistää resilienssi- eli selviytymisterapian avulla sukupuolten välistä tasa-arvoa, voimaannuttaa naisia ja parantaa yksilöiden ja yhteisöjen kykyä kestää shokkeja. Toimenpiteinä on luoda toimeentulomahdollisuuksia ja tarjota turvallisuutta niin leireillä kuin muualla asuville pakolaisnaisille sekä pakolaispaikkakuntien jordanialaisnaisille.

Tavoite

Parantaa syyrialaisten pakolaisten ja jordanialaisten naisten mahdollisuuksia kestäviin ja asianmukaisiin työpaikkoihin sekä edistää turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, jotta saavutetaan parempi tasa-arvo ja vähennetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Projektin hyötyjät

Vähintään 25.760 henkilön odotetaan hyötyvän projektista, ml.:

 • 120 syyrilaista pakolaisnaista saa päivittäin käteistä rahaa työtä vastaan
 • 300 jordanialais- ja syyrialaisnaista saa kunnollisen työpaikan
 • 150 syyrialaisnaista saa kuntoutuskoulutusta
 • 150 syyrialaispoikaa ja -tyttöä pääsee Oasis-lastentarhaan
 • 100 syyrialais- ja jordanialaismiestä osallistuu HeForShe -keskusteluun
 • 30 miestä ja 10 naista, jotka työskentelevät Jordanian oikeuslaitoksessa, saavat paremmat mahdollisuudet käsitellä seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa
 • 550 jordanialaista ja syyrialaista yhteistyökumppania, jotka parantavat taloudellisia mahdollisuuksia, saavat koulutusta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja yhteydenpitomekanismit turvallisuushenkilöstöön
 • 500 syyrialaispoikaa ja 10.500 syyrialaistyttöä viikottain saa terveellisen aterian
 • 000 syyrialaista saa kattavan äitiyspakkauksen

Toteutuskeinot

Tarjoamme laadukasta asiantuntijuutta humanitaarisille ja resilienssiterapiaa tuottaville yhteistyökumppaneille Jordaniassa tukemaan tehokasta tasa-arvon valtavirtaistamista, toimintaperiaatteiden edistämistä ja sukupuolten tasa-arvon huomioivaa suunnittelua ja ohjelmien laadintaa, mukaan luettuna vaikutuslähtöisen tutkimuksen tuottaminen.

Tarjoamme tukea Jordanian hallitukselle kehittämään politiikkaa ja sääntöjä, joilla edistetään naisten taloudellista vaikutusvaltaa ja tuetaan asianmukaista työympäristöä.

Tuemme ansiomahdollisuuksia “käteistä rahaa työstä” -menetelmin – myös kokonaisvaltaisesti tukemalla naisten pääsyä tulonhankintaan – jotta leireillä elävien pakolaisten kiireelliset tarpeet voidaan tyydyttää.

Parannamme Jordanian pakolaisleireillä ja muualla Jordaniassa asuvien pakolaisnaisten taloudellista vaikutusvaltaa, mm. ammattikoulutuksen,  työllistämisen ja yrittäjyyden avulla.

Taloudellista vaikutusvaltaa edistävät yhteistyökumppanit saavat vahvan koulutuspaketin sukupuolten välisestä väkivallasta ja yhteydenpitomekanismit turvallisuushenkilöstöön.

Tuemme suurilla pakolaisalueilla ja korkean naisiin kohdistuvan väkivallan alueilla toimivien oikeuslaitosten ammattilaisten oikeuskäsittelyjä kun kyseessä on naisiin kohdistuva väkivaltarikos.

Tuemme kansalaistoimintaa ja dialogia yhteisöllisyydestä tarjoamalla johtaja- ja viestintäkoulutusta ja luomalla keskustelukanavia naisten ja päättäjien välille.

Miehet ovat mukana sukupuoleen perustuvan väkivallan ja sukupuolten välisen epätasa-arvon poistamisessa niin leireillä kuin muuallakin.

Jordania numeroina (Maailmanpankin DataBank)

Jordan numeroina (from The World Bank’s World DataBank)

Väestö                                                                 9,46 miljoonaa
2015 Inhimillisen kehityksen indeksi              86. sija (asteikko 1-188 jossa 1 on korkein)
Sukupuolten eriarvoisuusindeksi (GII)           0,478
Väestönosuus alle 1,90 USD per päivä (PPP)    0,1 prosenttia
Äitiyskuolleisuus                                                58 kuolemaa 100.000 synnytystä kohden
Lapsikuolleisuus                                                18 kuolemaa 1.000 syntynyttä kohden
Ammattitaitoisia terveystyöntekijöitä synnytyksessä mukana 100 prosenttia
Ehkäisyvälineiden yleisyys                              40 prosenttia
Naisten osuus peruskoulutuksessa               Ei tietoa
Naisiin kohdistuva väkivalta (koskaan kokenut)  Ei tietoa
Naisia parlamentissa                                        11,6 prosenttia
Internetin käyttäjiä                                             4,7 prosenttia väestöstä

Odotetut tulokset

 1. Leireillä ja muualla Jordaniassa olevat pakolaisnaiset saavat enemmän vaikutusvaltaa ansaitsemalla rahaa työstä ja pitemmällä aikavälillä heidän taloutensa elpyy ja toimeentulomahdollisuudet paranevat.
 2. Naisten turvallisuus lisääntyy ja oikeutta edistetään saattamalla tekijät vastuuseen sekä naisia tuetaan osallistumaan aktiivisesti yhteisönsä toimintaan.
 3. Naiset osallistuvat yhteisönsä päätöksentekoon ja jakavat siitä tietoa.
 4. Vastuunkantajia tuetaan luomaan enemmän mahdollisuuksia naisten taloudelliselle toimeliaisuudelle.

Read more about this exciting partnership between Zonta International and UN Women.