Tyttöjen asema ja lapsiavioliitot

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10 haluaa Borgå-Porvoon Zontakerho kiinnittää huomion tyttöjen asemaan, joka on edelleen heikko monissa maissa. Kenenkään tytön ei pitäisi joutua pakkoavioliittoon. Lapsen on voitava olla lapsi. Zonta International on tukenut kansainvälisiä projekteja kuudella mantereella, yli 60 maassa ja yli 20 miljoonalla dollarilla.Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Intia, Mozambiq, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen ja Zambia ovat ensimmäisiä autettavia maita.
Zontien tavoitteena on, että aikuistuvat tytöt, joilla on riski joutua lapsiavioliittoon pystyvät paremmin vaatimaan ja tekemään omia valintojaan.
Maailmassa on yli 280 miljoonaa lasta, joita uhkaa joutuminen naimisiin alaikäisenä, alle 18-vuotiaana. Lapsiavioliitot ovat maailmanlaajuinen ihmisoikeusloukkaus, jota löytyy kaikista maista, kulttuureista, uskonnoista ja etnisistä taustoista.

Nepalin tytöt
Taiteilija Sirkka Turkki, joka pitää Porvoossa kesäisin taidepihaa, on seurannut läheltä tyttöjen elämää Nepalissa 11 vuoden aikana. Hän on työskennellyt vapaaehtoisena Lamahissa, 230 kilometriä Kathmandusta sijaitsevassa lastenkodissa. Tässä lastenkodissa kuntoutetaan tyttöjä.
– Nepalissa laki kieltää poikien myymisen, mutta tytöistä ei puhuta mitään. Siksi monet köyhät perheet hankkivat rahaa myymällä tyttöjään.  Syrjäisillä kylillä käydään kyselemässä, onko myytäviä tyttöjä. Lastenkotiin oli haettu näitä myytyjä tyttöjä, jotka olivat työskennellyt bordelleissa, toiset olivat tehneet taloustöitä maataloissa ilman palkkaa orjana.
– Tyttöjä pidetään lapsibordelleissa, joita on esimerkiksi huoltoasemien takahuoneissa. Länsimaiset turistit käyttävät lapsia hyväkseen. Lapset ovat lukkojen takana, ulos ei pääse ja ruokaa saa vasta, jos on totellut uutta isäntää. Heillä käy useita miehiä päivässä, kertoo Sirkka Turkki.
Nepalissa ei ole harvinaista, että 4-vuotias tyttölapsi on jo kihloissa, eli hänet on luvattu jollekin vanhemmalle miehelle. 10–13-vuotiaana hän on jo naimisissa ja synnyttänyt ensimmäisen lapsensa. Lapsimorsiamet eristetään omasta perheestä ja ystävistä, joutuvat lopettamaan koulun, raskaudet tuottavat usein terveysongelmia, usein heillä on HIV, heitä kohdellaan väkivaltaisesti. Lapsiavioliitto on aina uhka tytön koulutukselle, terveydelle sekä turvallisuudelle. Todennäköisesti hänenkin omatkin tyttölapset naitetaan jo alaikäisenä.

”Traffic children”
Tuorein lasten hyväksikäytön muoto on, että tyttö naitetaan vanhalle miehelle, mutta heidän avioliittoaan ei ole tarkoitustakaan rekisteröidä, vaan tyttö huumataan, myydään ja kuljetetaan seksiorjaksi toiseen maahan. Näitä ”Traffic children” tapauksia on yli 70 tuhatta pelkästään Nepalissa, sanoo Sirkka Turkki.

Työn kiitos
-Paras kiitos tästä vapaaehtoistyöstä on ollut, että on saanut seurata tyttöjen itsenäistymistä ja kehittymistä. Sirkka Turkki kertoo mielellään kahdesta tytöstä Sabinasta ja Kabeetasta. Heidän tarinoissa kuulee Turkki oman äänensä, omien opetuksiensa äänen.
Sabinaon jo mennyt naimisiin, rakkausavioliittoon. Sabina asetti tulevalle miehelleen kaksi ehtoa: hänellä pitää olla oma pankkitili ja häntä ei saa lyödä. Sabinalla on nyt kolme lasta. Kolmannen lapsen jälkeen Sabina ilmoitti, että nyt saa riittää, ei enää lisää lapsia.
Kabeeta tuli 12 vuotiaana lastenkotiin, kävi lastenkodissa alakoulun. Lukion hän suoritti Sirkka Turkin avustuksella. Hän pääsi yliopistoon opiskelemaan ja valmistuu pian Hotel Managementiksi. Kabeetasta on tullut topakka tyttö, jolla löytyy vahvaa itseluottamusta. Kabeeta oli kouluaikana töissä saadakseen rahoitettua opintonsa. Kun hän oli töissä paikallisessa työvoimatoimistossa, komensi hän miehet riviin ja moitti heitä luku- ja kirjoitustaidottomuudesta: ”Kuinka voitte edes kuvitella hakevanne töitä, kun ette pysty kirjoittamaan hakupapereita.”

Suomessa kielletty
Suomessa on lain mukaan kielletty alle 18-vuotiaiden avioliitot. Poikkeuslupamenettely, jolla ennen sai avioliittoluvan alaikäisenä, kumottiin tämän vuoden kesäkuussa. Suomessa  on kuitenkin kymmeniä tapauksia, joissa Suomessa asuva henkilö pakotetaan avioliittoon. Maahanmuuttotaustaisia tyttöjä viedään lomamatkalle lähtömaihinsa ja he joutuvatkin solmimaan siellä pakkoavioliiton.
Avioliitto ei ole laillisesti pätevä Suomessa, jos se on Suomen oikeusjärjestyksen vastainen. Tällainen voi olla esimerkiksi avioliitto, jossa toinen osapuoli on selvästi alaikäinen ja jossa puolisoiden ikäero on huomattava. Suomen rikoslain mukaan seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Teksti: Kirsti Talsi

 

Internationella flickdagen 11.10.

Flickors ställning och barnäktenskap

På den internationella flickdagen 11.10. vill Borgå-Porvoo Zontaklubb fästa uppmärksamhet på flickors ställning, vilken fortfarande är svag i många länder. Ingen flicka borde tvingas att ingå äktenskap.  Ett barn skall få ha sin barndom.  Zonta International har gett stöd till internationella projekt i sex världsdelar, i över 60 länder och med mera än 20 miljoner dollar. Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen och Zambia kan nämnas som mottagare av Zontas hjälp.
Zonta vill stöda flickor, som löper risk att tvingas till barnäktenskap, att bli medvetna om sin rätt till egna val.
I världen finns över 280 miljoner barn, som riskerar bli tvingade till äktenskap som minderåriga, dvs. innan de fyllt 18. Barnäktenskap är ett globalt brott mot de mänskliga rättigheterna och förekommer överallt i vår värld oavsett land, kultur, religion eller etnisk bakgrund.

Flickorna i Nepal
Konstnär Sirkka Turkki, som sommartid visar sin konst i Borgå, har på nära håll följt med flickors liv i Nepal under 11 år.  Hon har arbetat som volontär i Lamah, i ett barnhem 230 km från huvudstaden Kathmandu. I det här barnhemmet rehabiliteras flickor.
-I Nepal är det enligt lag förbjudet att sälja pojkar, men i lagen sägs ingenting om flickor. Därför skaffar många fattiga familjer inkomster genom att sälja sina döttrar. Man kommer till avlägsna byar för att höra efter om det finns flickor att köpa.  Barnhemmet i Lamah hade lyckats rädda flickor, som hade arbetat på bordeller, eller gjort oavlönat hushållsarbete som slavar.
– Flickorna tvingas verka i barnbordeller, som finns t.ex. i ett bakre rum vid en servicestation. Västerländska turister utnyttjar dessa barn. Barnen är inlåsta, de får inte komma ut och mat får de först sedan de lärt sig lyda sin nya husbonde.  Flera män besöker dem per dag, berättar Sirkka Turkki.
I Nepal är det inte ovanligt, att redan ett 4-årigt flickebarn har lovats till en äldre man. När flickan är 10-13 år är hon redan gift och har fött sitt första barn. De unga barnbrudarna isoleras från sina egna familjer och vänner, tvingas avbryta skolan, graviditeterna förorsakar ofta hälsoproblem, ofta har de HIV, och de utsätts för våld. Ett barnäktenskap är alltid ett hot mot flickans skolgång, hälsa och trygghet. Det är sannolikt, att också hennes egna döttrar blir bortgifta redan som minderåriga.

”Traffic children”
En ny metod att utnyttja en flicka är att ordna ett äktenskap mellan henne och en gammal man. Avsikten är ändå inte att registrera äktenskapet, utan flickan drogas, säljs och förs som sexslav till ett annat land. Dessa fall av ”Traffic children” är över sjuttiotusen enbart i Nepal, säger Sirkka Turkki.

Ett tack för arbetet
-Det största tacket för dethär frivilligarbetet har varit, att följa med hur flickorna har utvecklats och blivit självständiga. Sirkka Turkki berättar gärna om två flickor, Sabina och Kabeeta. I deras berättelser hör Turkki sin egen röst, rösten av sina egna lärdomar.
Sabina har redan ingått ett kärleksäktenskap.  Sabina ställde två villkor till sin blivande man: hon ska få ha ett eget bankkonto och mannen får inte slå henne. Sabina har nu tre barn. När det tredje barnet föddes meddelade Sabina, att nu räcker det, inga flera barn.
Kabeeta kom som 12-åring till barnhemmet och gick i barnhemmets skola. Gymnasiet klarade hon med hjälp av Sirkka Turkki. Hon kom in på universitet och blir snart utexaminerad som Hotel Management. Kabeeta har blivit en hurtig flicka med gott självförtoende. Under studietiden jobbade Kabeeta för att fiansiera sina studier. När hon var anställd i den lokala arbetskraftsbyrån kommenderade hon männen att ställa sig i rad, och sedan påtalade hon deras bristande läs- och skrivkunskaper:  ”Hur kan ni ens tänka er att söka jobb, när ni inte kan skriva ansökningar.”

Förbjudet i Finland
I Finland förbjuder lagen ingående av äktenskap före fyllda 18 år. I juni 2019 upphörde det undantagsförfarande, som hade gjort det möjligt att få tillstånd till äktenskap som minderårig.  Det finns ändå tiotalas fall, där personer bosatta i Finland tvingas ingå äktenskap. Flickor med invandrarbakgrund skickas på semesterresa till sina tidigare hemländer, och där kan det visa sig, att de blir tvungna att gifta sig.
Äktenskapet gäller inte i Finland, om det har ingåtts i strid mot Finlands lag. Det kan t.ex. vara frågan om äktenskap, där den ena parten är klart minderårig och där makarnas åldersskillnad är avsevärd.  Enligt Finlands brottslag gör den person, som har sex med någon under 16 år, sig skyldig till sexuellt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn.
Text: Kirsti Talsi
Översätning på svenska: Anneli Holmberg