Naistenasematoimikunnan 61. istunto 13 – 24.3.2017 Naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä

Tiedote helmikuu 2017

Naistenasematoimikunnan 61. istunto 13 – 24.3.2017
Naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä

ZI:n, Talous- ja sosiaalineuvostossa konsultatiivisen  aseman omaavan kansalaisjärjestön lausuma
ZI esittää YK:n Talous- ja sosiaalineuvoston Naistenasematoimikunnan 61. istunnolle seuraavan lausuman komitean käsitellessä naisten taloudellista voimaannuttamista.

ZI on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on naisten voimaannuttaminen palvelun ja vaikuttamistyön avulla. ZI:n päämäärät ovat:
• kohentaa naisten oikeudellista, poliittista, taloudellista, terveydentilaan liittyvää ja ammatillista asemaa yleismaailmallisesti ja paikallistasolla palvelun ja vaikuttamistyön avulla
• edistää oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallista kunnioittamista.

Kaksivuotikauden 2016 – 2018 aikana ZI investoi 4 milj. USD kansainvälisiin projekteihin yhteistyössä YK:n järjestöjen kanssa. Kaikissa on yhteinen nimittäjä: Naisten omavaraisuus. Samana ajanjaksona Zonta myöntää myös yli 1 milj USD koulutuksellisina stipendeinä ja palkintoina.

ZI kehottaa YK:ta ja sen jäsenvaltioita löytämään tehokkaita lyhyen ja pitkän aikavälin keinoja naisten taloudellisen voimaannuttamisen varmistamiseksi tarjoamalla
• tasa-arvoista mahdollisuutta laadukkaaseen koulutukseen kaikilla aloilla

Yli 63 milj tyttöä ei käy koulua. Esteitä ovat mm. poikien koulutusta suosivat vahvat kulttuurinormit ja kotitalousvelvollisuuksien kuuluminen tytöille, koulujen puutteelliset saniteettitilat, turvaton kouluympäristö ja sukupuolittunut väkivalta ja lapsiavioliitot
• tasa-arvoista mahdollisuutta työpaikkaan

Naisten työllistyminen on vähäisempää kuin miesten ja palkaton työ huomioon ottaen naisten työaika on pitempi kuin miesten.

Naiset palkataan miehiä useammin osa-aikatyöhön. Tämä voi auttaa naisia sovittamaan paremmin yhteen työn, kotityön ja lasten kasvatuksen velvollisuudet, mutta osa-aikatyöhön liittyvät usein pienempi tuntipalkka, vähäisempi työn turvallisuus ja koulutus sekä etenemismahdollisuudet kuin täyspäivätyöhön.

Ammattien eriytyneisyys: Ammattien välinen ja sisäinen tehtävien eriytyneisyys on laajaa ja naisten kohentunut koultustaso ei ole tuonut tähän ratkaisua.

Nuorten naisten siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille on usein hyvin työlästä.
• kohtuullisen ja saman palkan takaamista työstä

Sukupuolten välinen palkka-ero: Maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat 70 – 90 % siitä, mitä miehet. Tätä eroa eivät selitä pelkästään koulutuserot tai ikä, ja se on osasyy köyhyyden naisistumiseen.
• palkattoman työn jakamisvelvollisuuden, sosiaalipalveluiden osuuden ja (työ)suojelun yhdenvertaistamisen edistämistä

Maailmanlaajuisesti naiset tekevät kaksi kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet. Tämä työnjako riippuu usein kulttuurinormeista, joihin tulee puuttua niin, että naiset saavat mahdollisuuden palkkatyöhön,voivat voimaantua taloudellisesti ja vaikuttaa perheidensä, yhteisönsä ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin.
• tasa-arvoista mahdollisuutta pankki- ja rahoituspalveluihin

Yli 1 mrd naisella ei ole pääsyä pankki- ja rahoitusjärjestelmiin ja täten naiset kohtaavat merkittäviä esteitä säästämisessä, yritysten perustamisessa ja laajentamisessa sekä perheidensä vetämisessä köyhyydestä.

Lisäksi kehittyvien talouksien naiset eivät juurikaan omista kännyköitä tai heillä ei ole pääsyä mobiiliteknologiaan, mikä on omiaan syrjäyttämään heidät turvallisesta ja helposta verkkopankkitoiminnasta ja digitaalisista maksujärjestelmistä.
• naisten oikeuden turvaamista omaisuuteen, maahan ja perintöön

Maan ja omaisuuden omistaminen voimaannuttaa naisia ja tarjoaa heille tuloja ja taloudellista turvaa. Ilman näitä voimavaroja naisilla on rajoitettu mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kotona ja he ovat usein alttiita kotiväkivallalle ja vailla perusoikeuksia. Pekingin toimintasuunnitelmaa ja CEDAWia (Naisten oikeuksien yleissopimus) tulisi molempia käyttää korostamaan naisten oikeuksia maahan ja omaisuuteen.
• naisten osallistumista päätöksentekoon poliittisissa, taloudellisissa ja julkisen elämän kysymyksissä tarjoamalla naisille ja tytöille koulutuksellisia ja johtajuusmahdollisuuksia ja varmistamalla, että johtajuuden ja vaikuttamisen asemiin on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja luomalla työympäristö, joka tukee naisten osallistumista päätöksentekoon.
• sukupuolineutraaleja lakeja

Sukupuoleen liittyvät erot lainsäädännössä vaikuttavat sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa ja naisiin kaikkialla. Naisten työskentelyä rajoittavat lait tai lait, jotka sallivat heidän miestensä vastustavan naisten työntekoa eivät ole hyväksyttäviä.

Tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen ovat yleismaailmallisia asioita. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja edellytys köyhyyden poistamiseen ja myönteiseen kestävään kehitykseen.

Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on perustavaa laatua kokonaisvaltaiselle talouden tuottavuudelle ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Tähän lausumaan ovat liittyneet Graduate Women International ja Iso-Britannian ja Irlannin Soroptimist International.

 


 

61st Session of the Commission on the Status of Women 13-24 March 2017

Women’s economic empowerment in the changing world of work

Statement submitted by Zonta International, a non-governmental organization in General Consultative Status with the Economic and Social Council.

Zonta International presents to the participants of the 61st Session of the United Nations Commission on the Status of Women the following statement for consideration of the Commission in its deliberations on women’s economic empowerment.

Zonta International is an organization pledged to empower women through service and advocacy. The Objects of Zonta International include:
•To improve the legal, political, economic, educational, health, and professional status of women at the global and local level through service and advocacy.
•To promote justice and universal respect for human rights and fundamental freedoms

During the 2016-2018 Biennium, Zonta International will invest 4 million USD in international projects in cooperation with UN agencies. All have one common denominator: self-sufficiency for women. Zonta is also during the same period investing more than 1 million USD in educational scholarships and awards.

Zonta International calls on the United Nations and its Member States to find effective short term and long term methods to ensure women’s economic empowerment by providing:

Equal access to quality education at all levels
• More than 63 million girls are out of school. Barriers to be addressed include strong cultural norms favoring boys’ education and delegating household obligations to girls, inadequate sanitation facilities in schools, unsafe school environments and gender-based violence and child marriage, among others.

Equal access to the work place
•The employment rate of women is lower than men’s employment rate and, taking into account unpaid work, women work longer hours than men.
•Women are more likely than men to be employed part-time. While this can help them to better balance work, household and childrearing responsibilities, part-time jobs are often associated with lower hourly wages, less job security and less training and promotion opportunities than full-time employment.
•The occupational segregation: the unequal gender distribution across and within occupations is widespread and women’s improved educational attainment has not solved the issue.
•Young women’s transition from education to the labor market is also often very difficult.

Guarantee of appropriate and equal remuneration for work
•The gender wage gap: globally, women earn only between 70 and 90 percent of what men earn. This gap cannot be explained solely by differences in education or age, and contributes to the feminization of poverty.

Promotion of shared responsibility for unpaid work and provision of social services and protection policies in the same area
•Globally, women spend more than twice as much time on unpaid work than men. This division of work often depends on cultural norms, which must be addressed so that women, given the opportunity, can engage in paid work, be empowered economically and contribute to the economic well-being of their families, communities and society as a whole.

Equal access to banking and financial services
•With more than 1 billion women without access to banking and financial systems, women face significant barriers to collecting and saving income, starting or growing businesses, and pulling their families out of poverty.
•Furthermore, women in developing economies often do not own cell phones or have access to mobile technology, further excluding them from secure and convenient online banking and digital payment systems.

Ensuring women’s rights to property, land and inheritance
•Ownership of land and property empowers women and provides them with income and economic security. Without these resources, women have limited say in decision-making within the household and often are left even more vulnerable to domestic violence and denial of other basic rights. The Beijing Platform for Action and CEDAW should both be used to underscore the importance of women’s rights to land and property.

Women’s access to decision making positions in political, economic and public life by
•Providing educational and leadership opportunities to women and girls to ensure that there is equal access to positions of power and influence.
•Creating a working environment that facilitates women’s participation in decisionmaking positions.

Gender neutral laws
•Gender differences in laws affect both developing and developed economies, and women in all regions. Laws that restrict the types of jobs that women can do or that allow husbands to object to their wives working are not acceptable.

Equality and empowerment of women are global issues. Women’s rights are human rights and a prerequisite for poverty eradication and for a positive sustainable development.

Women’s economic empowerment is fundamental to create profitability in the economy as a whole and promote social justice and equal opportunities.

This statement is supported by Graduate Women International and Soroptimist International of Great Britain and Ireland.